Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • KÜANÇILIĞ

  (Masallı) bax kuançılığ

  Tam oxu »
 • KÜBSİMƏX’

  (Təbriz) sancmaq. – Arı kübsiyənnən so:ra bı əlim şişdi

  Tam oxu »
 • KÜCİ

  I (Xaçmaz, Quba) balıqqulağına oxşar muncuq. – Kücinü uşağlar sapa düzib buynuna asadı (Quba) II (Yardımlı) 1

  Tam oxu »
 • KÜCMACI

  (Zaqatala) çör-çöp. – Bir az kücmacı yığ gəti ocax qalıyax

  Tam oxu »
 • KÜÇ-KÜNAR

  (Şamaxı) künc-bucaq. – Arvad itirdiyi qeyçidən ötəri öyün elliy küç-künarın axtardi, tapa bilmədi

  Tam oxu »
 • KÜÇƏ

  (Basarkeçər) qazmanın girəcəyi. – Kərmeyi küçüyə yığmışam, get onu gəti

  Tam oxu »
 • KÜÇƏĞACİ

  (Tabasaran) arabanı, kirşəni və s. boyunduruğa calayan ağac. – Buyunduruğda bir küçəğaci də ulur

  Tam oxu »
 • KÜÇƏL

  (Zəngilan) bax köçəl I

  Tam oxu »
 • KÜÇƏMANADARGƏLİR

  (Şuşa) güllü ipək parça növü. – Ədəbaz qızdar küçəmanadargəlir ge:rdi

  Tam oxu »
 • KÜÇÜK

  (Ağdaş, Kürdəmir, Mingəçevir) ağacın dibindən qalxan, ətrafında göyərən xırda zoğ. – Bir dənə alça küçüyü aldım (Ağdaş); – Albalı küçüklüyüp (Kürdəmir

  Tam oxu »
 • KÜÇÜKATAN

  (Salyan) qatıq çalınan saxsı qab. – Küçükatanda qatığ çalırığ; – Küçükatan talış tərəfdə çox olır qatığçın

  Tam oxu »
 • KÜÇÜKLƏMƏK

  (Cəbrayıl, Salyan, Göyçay) pöhrələmək, zoğ atmaq. – Alça ağacı çox küçüklüyəndi (Göyçay)

  Tam oxu »
 • KÜÇÜRÜG

  (Quba) uçurum. – Qabağda küçürüg var

  Tam oxu »
 • KÜDİ

  (Sabirabad) bax kudu. – Bu il bostanda küdi çoxdu

  Tam oxu »
 • KÜDRİ

  (Göyçay, İmişli, Salyan, Kürdəmir, Sabirabad, Şamaxı) 1. su çıxmayan yer (Göyçay, Sabirabad, Şamaxı)

  Tam oxu »
 • KÜDRÜ

  I (Qazax, Mingəçevir, Ucar, Zərdab) bax küdri II (Gədəbəy) buxarının qabaq hissəsi. – Qış vaxdı otroydux küdrüdə irəlləri

  Tam oxu »
 • KÜDÜL

  (Cəbrayıl) quyruqsuz. – Bu öküz küdüldü

  Tam oxu »
 • KÜDÜRÜ

  I (Göyçay, Kürdəmir, Ucar) bax küdri. – Əli malları küdürüyə buraxmışdı (Göyçay) II (Ağdaş) təpəcik. – Küdürünün yanındakı sahə hansı birqadanındı?

  Tam oxu »
 • KÜƏN

  (Borçalı, Cəbrayıl) bax küvən. – Dəvənin küəni tamam yağdı (Cəbrayıl); – Küən buğurda olar, mayada olmaz (Borçalı)

  Tam oxu »
 • KÜƏNSAL

  (Təbriz) qüvvətli, güclü. – Cütə həmişə küənsal öküş qoşalla

  Tam oxu »
 • KÜƏR

  I (Ağdam, Basarkeçər, Füzuli, Gəncə, Qazax, Tovuz, Zəngilan, Zərdab) bax küvər I. – Atam səhər küərimizi kəsəcəhdi (Zərdab); – Küərim azarrıyıb, sağal

  Tam oxu »
 • KÜF

  (Cəbrayıl, Füzuli, Lənkəran, Masallı, Ordubad, Zəngilan) bax kuf. – Qızdar küf asıb üçüllər (Zəngilan); – Ağacdan bir küf asmışam, uşaxlar yellənillər

  Tam oxu »
 • KÜFƏ

  (Axalsxi) sırğa. – Küfənin bahalısı pirliyantdan olur

  Tam oxu »
 • KÜFƏN

  I (Naxçıvan) fəqərə sütunu. – Kərəmin küfəni çıxıb II (Cənubi Azərbaycan) bax küvən

  Tam oxu »
 • KÜFƏYƏ

  (Qax) xeyir. – Honnan adam olası doqul, heç kəsə küfəyə verən doqul

  Tam oxu »
 • KÜFLEYLAN

  (Qarakilsə) yelləncək

  Tam oxu »
 • KÜFLƏ

  (Culfa, Laçın, Şərur, Naxçıvan, Ordubad, Şahbuz, İrəvan) bax kiflə. – Küflə olmasa təndir yaxşı yammaz (Şahbuz)

  Tam oxu »
 • KÜFRÜMƏX’

  I (Çənbərək) kökəlmək. – Seydalı küfrüyüf, boynu dömmür; – Zalı yaman küfrüyüf, bildirrəri burnun tussan canı çıxardı II (Çənbərək) suyu çoxalmaq, aşı

  Tam oxu »
 • KÜFÜL

  I (Cəbrayıl, Füzuli) qazma. – Odunu küfülə yığdım (Füzuli); – Əhməd, samanı küfülə yığ ki, üsdünə yağış yağmasın (Cəbrayıl) II (Cənubi Azərbaycan) suy

  Tam oxu »
 • KÜFYERİDƏN

  (Qazax) bax küpyeridən. – Küfyeridən qarı həməşə ara qarışdırar, qo:şunan yola getməz

  Tam oxu »
 • KÜHÜL

  (Xocavənd, Ordubad, Şamaxı) bax küfül I. – Kühülə quzi salallar (Şamaxı)

  Tam oxu »
 • KÜJƏ

  (Zəngəzur) zibillik. – Bizim küjədə bir buranı bitib

  Tam oxu »
 • KÜJƏLİX’

  (Cəbrayıl, Zəngəzur) zibillik. – Sənin küjəlix’də nə işin var?

  Tam oxu »
 • KÜK

  (İmişli) bax küy ◊ Kük yatmağ – bax küy yatmax. – Kük yatanda to:uğ cucə çıxardar. Kük tüşməx’ – b a x küy tüşməx’

  Tam oxu »
 • KÜKƏNƏX’

  (Qazax) mənasız, məqsədsiz yığıncaq. – Kəsmer kükənəyiηiz, gərəx’ bu avaraları yığasıηız başımıza

  Tam oxu »
 • KÜKÜ

  (Oğuz) gicitkənə oxşar xoş ətirli bitki adı

  Tam oxu »
 • KÜKÜNMƏX’

  (Çənbərək) 1. sığınmaq 2. arxalanmaq. – Yavər Usuvaja kükünüf dolanır

  Tam oxu »
 • KÜLATAN

  (Ağcabədi, Ağdərə) xəkəndaz. – Külatannan zivil atırıx (Ağcabədi); – Zivili yığ külatana, apar at (Ağdərə)

  Tam oxu »
 • KÜLBƏ

  (Salyan) nehrənin deşiyi. – Nehrənin külbəsinnən ayran axır

  Tam oxu »
 • KÜLBƏLƏMƏG

  (Şamaxı) təndirin külbəsini bağlamaq. – Bu külbələməg təndiri soyudacağ

  Tam oxu »
 • KÜLÇƏ

  (Ağdaş, Bakı, Gədəbəy, Salyan, Göyçay, Kürdəmir, Qax, Oğuz, Şamaxı, Şəki) 1. qəbir üstə paylanılan halva-çörək (Bakı) 2

  Tam oxu »
 • KÜLÇƏBASAN

  (Ağdaş, Mingəçevir, Şəki) külçəyə naxışlar vurmaq üçün saxsı alət. – Bü:n bir külçəbasan aldım (Ağdaş)

  Tam oxu »
 • KÜLÇƏKƏN

  (Şəmkir) xəkəndaz. – Odu külçəkənnən götürüllər

  Tam oxu »
 • KÜLDƏMƏ

  (Füzuli) ətin sümüksüz, yumşaq hissəsi. – Küldəmə ət kəs gətir

  Tam oxu »
 • KÜLƏ

  (Zəngəzur) quyruqsuz. – Bizim it külədi

  Tam oxu »
 • KÜLƏBASDIM

  (Füzuli) uşaq oyunu adı

  Tam oxu »
 • KÜLƏCƏ

  (Culfa, Meğri, Ordubad, Tovuz) bax küləçə. – Küləcəni ahıl arvatdar geyər (Culfa); – Nənəmin küləcəsi qalır (Ordubad); – Küləceyi qavaxlar çox geyərdi

  Tam oxu »
 • KÜLƏÇƏ

  (Şəki) qolunun ağzına və ya yaxasına xəz dəri qoyulmuş paltar, ləbbadə. – Gelinnıx dö:rünnən qalan var-yox bir dənə küləçəm var, vəssalam

  Tam oxu »
 • KÜLƏFRƏNGİ

  (Cəlilabad, Masallı) külək tutan yer. – İki qapının arasında otıranda deylər ki, küləfrəngidə otıma, so:uğ olar (Cəlilabad)

  Tam oxu »
 • KÜLƏH

  (Dərbənd) bacarıqsız, aciz. – Küləh unə diyellə ki, əvdə də işinü təhərün bilməyədü

  Tam oxu »