Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • MƏCƏL

  (Əli Bayramlı) yay vaxtı

  Tam oxu »
 • MƏ:CƏR

  (Bakı) pəncərəaltı

  Tam oxu »
 • MƏCGƏL

  (Başkeçid, Borçalı) bax majgal. – Məcgəl məjdən tutana deyirix’ (Borçalı)

  Tam oxu »
 • MƏDBƏR

  I (İsmayıllı) qapıdan qıfıl asmaq üçün dəmir halqa. – Mədbər laxlıyır, çəkiş ver vurub bərkizim II (İsmayıllı) dəmir halqa, heyvan boynuna salınan xüs

  Tam oxu »
 • MƏDD

  (Astara, Lerik, Lənkəran) meyvə şirəsi. – Anam bir bankə mədd aldı (Lerik)

  Tam oxu »
 • MƏDDƏ

  (Qazax) bax meddə. – Nəsir çox məddə adamdı (Qazax) Məddə dağarcığı (Hamamlı) – acıdil. – Vəli başdanə:ğa məddə dağarcığıdı

  Tam oxu »
 • MƏDƏD

  (Bakı) kömək ◊ Mədəd verməg – kömək etmək. – İş görənə mədəd verməg yaxçı işdü

  Tam oxu »
 • MƏDƏDÇİ

  (Naxçıvan) köməkçi, köməyə gələn adam. – Adam gərək elə iş görə ki, dara düşəndə bir mədədçisi olsun

  Tam oxu »
 • MƏDƏX’

  (Bolnisi, Şəki) camış balası. – Camışın balasına diyərıx mədəx’ (Şəki)

  Tam oxu »
 • MƏDƏXİL

  (Meğri) naxış adı. – Əyriəyri qoş buynuzu kimin olur mədəxil

  Tam oxu »
 • MƏDƏŞ

  (Şəki) qərzəkdən çıxarılmış (qoz). – Mə:n çoxlu mədəş qozum var

  Tam oxu »
 • MƏDİX’

  (Ağbaba, Qarakilsə) yeməli yabanı bitki adı. – Gedəyiη, mədix’ çıxardağıη yə:n (Qarakilsə)

  Tam oxu »
 • MƏDRƏVAZ

  (Qazax) məzhəkəçi

  Tam oxu »
 • MƏƏX

  (Qax) kirşə. – Dağda məəxi qoyıp cuuv elə gediy

  Tam oxu »
 • MƏƏQİ

  (Qax) kisə

  Tam oxu »
 • MƏƏL

  (Ağdam, Qəbələ, Zərdab) bax mağal. – İsdi düşməmiş naxırçı malı məələ gətirdi (Zərdab); – Mallar məəldə otduyur (Qəbələ), – Heyvanı yığ məələ (Ağdam)

  Tam oxu »
 • MƏƏLİ

  (Qax) nəğmə, bayatı ◊ Məəli çağırmax (Qax) – nəğmə, bayatı oxumaq. – Axşam bizə gəlsənə, məəli çağırasıyıx

  Tam oxu »
 • MƏƏT

  (Qax) şirə, mət. – Murabbadan örti məət eləmişəm

  Tam oxu »
 • MƏFƏR

  (Bakı) imkan

  Tam oxu »
 • MƏFƏRƏ

  (Cəbrayıl) kiçik camadan

  Tam oxu »
 • MƏFRAĞ

  I (Quba) çuğun suqabı. – Məfrağı urdan gütür üz yerinə qoy II (Bakı) bacarıqsız. – Bu şağ <uşaq> lap məfrağımış ki, mən heç bilməmişəm

  Tam oxu »
 • MƏFRƏC

  (Bakı, Ordubad) bax mərfəş. – Bir məfrəc də tapılmır ki, bu yorğandöşəgi yığım içinə (Bakı)

  Tam oxu »
 • MƏFSƏDƏLİX’

  (Cəbrayıl) mərdimazarlıq, ziyankarlıq

  Tam oxu »
 • MƏG

  (Lerik) saç kəpəyi, qovuq. – Başım tey məgdi

  Tam oxu »
 • MƏGƏC

  (Dərbənd) pendir suyundan hazırlanan yemək. – Mahi məgəc eləmağ istəsög, tüküb qazana uni asta-asta qurdalarsan ular məgəc

  Tam oxu »
 • MƏGƏL

  (Balakən, Dərbənd, Qax, Quba, Qusar) 1. ağıl (heyvan saxlamaq üçün çəpərlənmiş yer). – Məgəl biz diyəruğ dörd bir tərəfi hasarranub heyvannarı saxla:n

  Tam oxu »
 • MƏĞƏL

  (Meğri) bax mağal. – Şamda qoyun-zad gəlip durerdi məğələ

  Tam oxu »
 • MƏĞLƏTƏ

  (Meğri) dava-dalaş, vuruş. – Bı kət mən yaşda iki dəfə məğəltiyə düşüp

  Tam oxu »
 • MƏH

  (Dərbənd) pendir suyu. – Megəc məhdən çıxadi

  Tam oxu »
 • MƏHƏ

  (Cəlilabad, Cənubi Azərbaycan, Masallı) burğu. – Şalbannarı məheynən deşillər (Cənubi Azərbaycan)

  Tam oxu »
 • MƏHLƏB

  (Dərbənd) cır gilas. – Məhləb ağu kimidi

  Tam oxu »
 • MƏHRAVA

  (Ağdam, Basarkeçər, Xocavənd, Xocalı, Tovuz) üz dəsmalı

  Tam oxu »
 • MƏHRƏBA

  (Ağcabədi, Bərdə, Cəbrayıl, İsmayıllı, Qazax, Naxçıvan, Tovuz, Zəngilan) bax məhrava. – Məhrabıyı ver, əlüzümü silim (Bərdə); – Məhrəbanı gəti (Zəngil

  Tam oxu »
 • MƏXDƏS

  (Sabirabad) bax məlxəs

  Tam oxu »
 • MƏXƏRƏ

  (Qazax) boş

  Tam oxu »
 • MƏXLƏS

  (Bakı, Bərdə, Göyçay, Meğri, Şamaxı, Şərur) bax məlxəs. – Məxləs, nə demək isdi:rsən? (Şamaxı); – Məxləs, çatdıx kəndə (Şərur); – Məxləs, Nəbi bu kətd

  Tam oxu »
 • MƏJ

  (Başkeçid, Borçalı) bax maj I. – Ə:, keç kotanın məjinnən tut (Borçalı)

  Tam oxu »
 • MƏJDİYƏ

  (Salyan) bəzək üçün işlənən dairəvi qızıl lövhəcik. – Məjdiyə arvaddarın boynında olar; – Məjdiyənin qulpın qayıtdırdım

  Tam oxu »
 • MƏJGƏL

  (Başkeçid, Borçalı) bax majgal. – Məjgəl məjdən tutmasa, kotan yaxşı çö:rməz toprağı (Başkeçid)

  Tam oxu »
 • MƏJYƏL

  (Borçalı) bax majgal

  Tam oxu »
 • MƏKƏ

  I (Astara, Culfa, Qax, Qazax, Naxçıvan, Ordubad, Şərur, İrəvan, Zəngilan) qarğıdalı. – Məkədən silos basdırerıx (Zəngilan); – Məkə payızda yetişer (Şə

  Tam oxu »
 • MƏKƏBOĞDA

  (Lənkəran) qarğıdalı. – Bu il həytimizdə məkəboğda əkmişiy

  Tam oxu »
 • MƏKƏBUĞDA

  (Masallı) bax məkəboğda

  Tam oxu »
 • MƏKƏNƏ

  (Ucar) ağacdan meyvə salmaq üçün ağac parçası. – Məkənəynən ağajdan heyva tökdüm

  Tam oxu »
 • MƏKƏRÇİN

  (Ağdaş, Dərbənd, İsmayıllı, Ucar) dişi çöldonuzu. – Bir məkərçin gördüm, yanında on iki balası vardı (Ağdaş); – Məkərçin qəmişdikdo:lar (Ucar)

  Tam oxu »
 • MƏKƏRƏ

  (Zaqatala) 1. b a x maqarə 2. qutab

  Tam oxu »
 • MƏKƏŞ

  (Qax) kəsmik

  Tam oxu »
 • MƏKİ

  (Ağcabədi) lovğa. – Kamran məki adamdı

  Tam oxu »
 • MƏKİK

  (Çənbərək) təsirli. – Albava kişinin sözü yaman məkix’di, heş kim qavağınnan dinəmmir

  Tam oxu »
 • MƏKİR

  (Ağdam, Füzuli) höcət, sözündən dönməyən

  Tam oxu »