Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • MİC

  (Lənkəran, Salyan) quş (toyuq) biti. – Hində to:uğları mic basıb (Salyan)

  Tam oxu »
 • MİCAVAY

  (Cəlilabad) mühəndis. – Micavay deyrüg incinara; – Bi sə:r bi adam gedey micavaylara urcah oloy

  Tam oxu »
 • MİCƏ

  I (İmişli) bax mijə II (Bakı) kirpik III (Lənkəran) ovuc. – Beş-altı micə plov yedim IV (Salyan) titrətmə

  Tam oxu »
 • MİCƏLƏMƏK

  (Lənkəran) ovuclamaq. – Bax, poloni micəli:ruğ, onnan ye:ruğ

  Tam oxu »
 • MİCİ

  (Qarakilsə) ətdə əmələ gələn qurd

  Tam oxu »
 • MİCİLƏMƏX’

  (Qarakilsə, Naxçıvan, Şərur) bax midiləmax. – Yekə oğlansan, miciləmə, tez ye görəy (Naxçıvan); – Yemir ki, elə miciliyir (Qarakilsə)

  Tam oxu »
 • MİCİLLƏŞMƏG

  (Kürdəmir) gizildəmək. – Əlim micilləşir

  Tam oxu »
 • MİCİR

  (Qax, Mingəçevir, Şəki, Zaqatala) 1. keçi balası. – A bala, micirrəri gözdən qoyma, itər (Şəki) 2. zəif, arıq, cansız

  Tam oxu »
 • MİCİŞ

  (Gədəbəy) iştaha. – Micişim yoxdu kun, yə:m bir bamba çörəx’

  Tam oxu »
 • MİÇƏTDƏMƏX’

  (Şəki) meşədəki ağaclara nişan vurmaq. – Meşədə ağacı miçətdiyirdi meşəbəyi

  Tam oxu »
 • MİDANMAX

  (Tovuz) qurdalanmaq. – Ə:, nə midanırsan, tez ol yi; – Ə:, heyvannar bələni aşdı, sən hələ midanırsan

  Tam oxu »
 • MİDARƏ

  (Salyan) 1. kömək 2. arxa 3. qohum-əqrəba

  Tam oxu »
 • MİDDƏ

  (Lənkəran) iştaha. – Heş bilmirəm neynim, middəm aparmır

  Tam oxu »
 • MİDİ-MİDİ

  (Mingəçevir) astagəl, astabasar

  Tam oxu »
 • MİDİX’

  (Şəki) astagəl, astabasar, çox ləng iş görən. – Yavaş iş görənə diyillər midix’

  Tam oxu »
 • MİDİLAMAX

  (Qax) yavaş-yavaş, ləng iş görmək və ya yemək

  Tam oxu »
 • MİDİLƏMƏG

  (Şamaxı) bax midilamax

  Tam oxu »
 • MİDQAR

  (Cəbrayıl) layiq ◊ Midqar görməx’ – layiq görmək. – Mını saηa midqar görmürəm

  Tam oxu »
 • MİDMAR

  (Kürdəmir) bax mədbər

  Tam oxu »
 • MİDVAR

  (Göyçay, İsmayıllı) bax mədbər. – Midvar heyvançundu; – Midvarı atdara vurallar

  Tam oxu »
 • MİXƏŞƏR

  (Cəbrayıl) çəyirdəyi çıxarılmış zoğal qurusu

  Tam oxu »
 • MİXLƏMƏ

  (Quba) yumurtanı çalmadan bişirilən qayğanaq. – Yumurtanı çalmıyibəni tükəllər toveyə, yağda pişədü, uladu mixləmə, so:ra tükəllər buşqaba

  Tam oxu »
 • MİJƏ

  (İmişli) palazda naxışsız, ensiz zolaq. – Bü:n bir mijə toxumuşam

  Tam oxu »
 • MİKİN

  (Zəngilan) cür. – Əlli mikin işimmar <işim var>, hənkisi:n qulpunnan yapışım, bilmirəm

  Tam oxu »
 • MİQAL

  (Zaqatala) böyürtkən

  Tam oxu »
 • MİQQİ

  (Ağdaş) döyülmüş qoz ləpəsi ilə bəkməzin qarışığı. – Miqqi ilə çoxlu çay içirəm

  Tam oxu »
 • MİL

  (İmişli) biz (tüfəngdə) Mil getməx’ (İsmayıllı) – düz getmək. – Kişiyə söz lap kar elədi, mil getdi

  Tam oxu »
 • MİLAX

  (Culfa, Naxçıvan, Şərur) üzüm asmaq üçün xüsusi ağac. – Üzüm milaxdan asılır, qalır (Şərur); – Milax bir put birdən üzüm saxlı:r (Naxçıvan)

  Tam oxu »
 • MİLÇƏX’

  milçəy’ əx’məx’: (Gəncə) (sahəni) – ikitərəfli əkmək. – Bu yeri milçəy’ əx’məx’ yaxşı olar

  Tam oxu »
 • MİLÇƏM

  (Ağdam, Xocavənd) qoyunun boğazından sallanan bir cüt vəz

  Tam oxu »
 • MİLÇƏYÇIXAN

  milçəyçıxan vaxdı: (Salyan) yazın ortaları. Milçəyçıxan vaxdı Şirvana gedirük

  Tam oxu »
 • MİLEYİM

  (Çənbərək) arzu, istək. – Ziyrətdin höjətdi, gərəy onun mileyminnən gedəsən

  Tam oxu »
 • MİLƏ

  (İsmayıllı) hiyləgər, bic. – O:n yazığ görünməyinə baxma, yaman milə adamdı

  Tam oxu »
 • MİLİL

  (İsmayıllı) çübuq, nazik ağac. – Meşədən odun gətirən çağı bir əz də milil gətrüz

  Tam oxu »
 • MİLLƏMMƏG

  (İmişli) bir yerdə durmaq, tərpənməmək. – Qaşqato:uğ gəldi, çala:n ortasında milləndi

  Tam oxu »
 • MİMAR

  (Cəbrayıl) şikəst, əlil

  Tam oxu »
 • MİMDƏR

  (Ağcabədi) döşəkçə

  Tam oxu »
 • MİMİG

  (Quba) gödək, qısaboy (adam). – U mimig adamdu, buyi çıxmiyədü ki, çıxmiyədü

  Tam oxu »
 • MİNAXAFA

  (Salyan) üzüm növü. – Bir put minaxafa aldım

  Tam oxu »
 • MİNCƏR

  (Quba) paltar sərilən ip. – Git mincərdən paltalları yığ

  Tam oxu »
 • MİNÇAĞ

  (Dərbənd) muncuq

  Tam oxu »
 • MİNÇAVA

  (Tabasaran) oxlov. – Minçava sinitdü, çüreg yaymağ ulmayutdu

  Tam oxu »
 • MİNDAŞ

  (Quba) geyilmiş, nimdaş. – Üzi mindaşdu, amma uzağdan təzəyə uxşiyadu

  Tam oxu »
 • MİNDOV

  (Zaqatala) 1. çiyin 2. boyun. – Yaxşı atı mindovunnan bilməx’ olar

  Tam oxu »
 • MİNDOY

  (Çənbərək, Qazax, Naxçıvan) bax mindov. – Elə hündür oğlandı mindoyuna əl çatmır (Qazax); – Gəlip mindoyu yaralanıf (Naxçıvan)

  Tam oxu »
 • MİNƏDAYAMI

  (Qəbələ) ot tayasının ortasına sancılmış ağac

  Tam oxu »
 • MİNƏY

  (Qazax, Tovuz) üçyaşar at

  Tam oxu »
 • MİNGİRRƏMƏX’

  (Çənbərək, Gəncə, Qarakilsə, Qazax, Mingəçevir, Şəmkir) əl çəkməmək, qarayaxalıq etmək. – Məni nə mingirreyifsən? (Qazax); – Əli gənə Həsəni mingirriy

  Tam oxu »
 • MİNKEŞMƏ

  (Salyan) çox, həddindən artıq. – Bı yıl (il) üzüm minkeşmə olub

  Tam oxu »
 • MİNTƏNƏ

  (Culfa) geyim, paltar adı. – Əynində mintənəsi var

  Tam oxu »