Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • PÖHRƏ

  (Cəlilabad, Meğri) bax pörə II. – Arinin balasinə deyük pöhrə (Cəlilabad)

  Tam oxu »
 • PÖJDƏLƏMMƏG

  (Lənkəran) qarsalanmaq, yaxşı bişmədən üzü yanmaq, qızarmaq

  Tam oxu »
 • PÖJDƏMƏK

  (İmişli) yolmaq (quş tükünə aiddir). – Pöjdeyün to:uğı, bişirün

  Tam oxu »
 • PÖKƏ

  (Cəlilabad) qorxu. – Heç kəssən pökəm yoxdi

  Tam oxu »
 • PÖLDÜ

  (Qax) sümüksüz ət

  Tam oxu »
 • PÖLİŞGƏMƏG

  (Cəlilabad) solğunlaşmaq (susuzluqdan). – Çiçəklər pölişgeyib

  Tam oxu »
 • PÖRƏ

  I (Göyçay) pöhrə II (Sabirabad) beçə arı. – Pörələr çoxalmağdadu

  Tam oxu »
 • PÖRNƏK

  (Qarakilsə, Zəngilan) bax pornax I. – Pörnəklər çobanın haqqını hər ayın axırında verillər (Zəngilan)

  Tam oxu »
 • PÖRPÖTƏ

  (Borçalı) pətənək (quşlarda). – Dən dəndəx’dən gedər töyüğun pötpötəsinə

  Tam oxu »
 • PÖRŞƏLƏMƏK

  (Ağcabədi, Çənbərək, Kürdəmir) pörtmək, pörtələmək (ət haqqında). – Bir az ət vardı, pörşələdik, yedik (Ağcabədi); – Toyuğı kəsib qaynar suda pörşəliy

  Tam oxu »
 • PÖRT

  (Zaqatala) ağciyər (iri buynuzlu heyvana aiddir)

  Tam oxu »
 • PÖRTDƏX’

  (Zəngilan) pörtülüb qurudulmuş zoğal. – Pörtdəx’ bişmişdə işdənir

  Tam oxu »
 • PÖRTDƏMƏ

  (Cəbrayıl, Qazax, Mingəçevir, Şəki, Zəngilan) 1. buğda, lobya və noxudu pörtlədərək hazırlanmış yemək

  Tam oxu »
 • PÖSGÜRMƏK

  (İrəvan) udma (oyunda). – Rəşidin aşıxlarını pösgürüf əlinnən aldım

  Tam oxu »
 • PÖŞDƏMƏX’

  (Qarakilsə, Zəngilan) isti suda pörtmək. – Sən cücüyü pöşdə, mən də ayrı iş görüm (Zəngilan); – Az, toyuxları pöşdə (Qarakilsə)

  Tam oxu »
 • PÖŞƏLƏMƏK

  (Oğuz) məc. yemək, yaxşı çeynəmədən tez-tez yemək. – Hümbət üç çörəyi pöşələdi

  Tam oxu »
 • PÖTPÖTÜ

  (Gəncə, Qazax) bax pötpötə. – Pötpötü yeməlidi (Qazax)

  Tam oxu »
 • PÖTÜYƏ

  (Şəmkir) böyrək. – Anam pötüyü mə:m daralqama qoydu

  Tam oxu »
 • PTİRİCİ

  (Çənbərək) kuryer

  Tam oxu »
 • PUÇGİNƏNDƏ

  (Bakı) vecsiz. – Əlinin oğli lap puçginəndədü

  Tam oxu »
 • PUÇUR

  (Gəncə, Qazax, Şəmkir, Şuşa, Tovuz, Zaqatala) tumurcuq. – Puçur xırdadı (Qazax); – A bala, ağajın puçurun niyə qırıf tökürsən! (Tovuz); – Ağacın puçur

  Tam oxu »
 • PUÇURRAMAX

  (Borçalı, Gəncə, Şəki, Şəmkir, Tovuz) tumurcuqlamaq. – Ağaşdar mart ayında puçurruyur, soηra ordan yarpağ açır (Borçalı); – Söyüt puçurruyuf (Gəncə);

  Tam oxu »
 • PUF

  I (Ağdaş, Oğuz) bax pıfa I. – Bu qoz pufdı (Ağdaş); – Biri qoz yığıf gətirir, ho biri də diyir: “Bu, cılğı pufdu” (Oğuz) II (Gədəbəy) gödək

  Tam oxu »
 • PUFA

  (Ağdam, Lənkəran, Mingəçevir, Oğuz) bax pıfa I. – Aldığın fındığın hamısı pufadı (Ağdaş)

  Tam oxu »
 • PUĞUN

  (Gədəbəy) yumşaq (alma). – Üşdörd almamız var, ikisi puğundu

  Tam oxu »
 • PUXAL

  (Balakən, Qax) bax pixal

  Tam oxu »
 • PUXAN

  (Qax) qadın alt paltarı

  Tam oxu »
 • PUXOY

  (Xanlar) kilim növü. – Puxoy qiymətli olduğu üçün bahadır

  Tam oxu »
 • PUXUNT

  (Gədəbəy) yaxşı (bişirmək). – Puxunt pişif qartof, də:siη

  Tam oxu »
 • PULA

  (Bakı) yumruq yerləşəcək boyda çala (pulapula oyunu üçün)

  Tam oxu »
 • PULAPULA

  (Bakı) uşaq oyunu adı

  Tam oxu »
 • PULQU

  (Quba) yabanı bitki adı. – Burda pulqu çox var

  Tam oxu »
 • PULOYLAMAX

  (Çənbərək) topalamaq. – Taxılı xırmanda üş yerə puloyladım

  Tam oxu »
 • PULPUL

  (Borçalı) uşaq oyunu adı

  Tam oxu »
 • PULUXLAMMAX

  (Mingəçevir) sınıb parça-parça olmaq

  Tam oxu »
 • PULUN

  (Borçalı) kiçik ot tayası

  Tam oxu »
 • PUNCUL-PUNCUL

  (Zaqatala) damcıdamcı

  Tam oxu »
 • PURX

  (Dərbənd) tövlənin qabağında üstüörtülü yer. – Ay balam, purxdan çıxar bu malları, bağa burax

  Tam oxu »
 • PURNA

  (Dərbənd) yarpız. – Purna iki cürə uladu: peyvəz purna, unə <ona> hələ purna da diyədüg, o biri də cir purna

  Tam oxu »
 • PURNƏ

  (Ordubad) bax purna. – Həsən purnəni dərdi

  Tam oxu »
 • PURNİ

  (Quba) bax purna. – Purni do:- ğada çux güzəl uladu

  Tam oxu »
 • PURSUXMAX

  (Şəmkir) bax pursulmax. – Məhəmmət yaman pursuxmuşdu, də:- sən nəsə bir iş var

  Tam oxu »
 • PURSULMAX

  (Tovuz) hirslənmək. – Hamayılın bəyaxkı sözdən yaman ajığı gəlif deyni pursuxuf

  Tam oxu »
 • PURSUMAĞ

  (Quba) bax pursulmax. – Nədən acuğuva gəlüb pursudun?

  Tam oxu »
 • PURTƏZƏLİ

  (Qax) od, köz qarışdırmaq üçün ucu əyri uzun dəmir

  Tam oxu »
 • PURTSİY

  (Zaqatala) yalançı. – İnsanın ən pis sıfatlarınnan biri də purtsiy olmaxdı

  Tam oxu »
 • PURUX

  (Zəngəzur) həmişəyaşıl yabanı bitki adı

  Tam oxu »
 • PURUXLIX

  (Zəngəzur) çoxlu purux bitən yer

  Tam oxu »
 • PUS

  (Axalsxi) duman

  Tam oxu »
 • PUSDAL

  (Qazax) bax posdal. – Pusdalı arvatdar geyir

  Tam oxu »