Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • TETİRRİ

  (Qazax) ətrafı gümüş pullarla bəzədilmiş; bəzəkli. – Əvvəllər qız-gəlin qavağı tetirri dingə geyərdi

  Tam oxu »
 • TEVİN

  (Bolnisi) boşqab

  Tam oxu »
 • TEY

  I (Ağdam, Bakı, Cəlilabad, Culfa, Göyçay, Kürdəmir, Meğri, Sabirabad, Salyan, Şamaxı, Şahbuz) tamam, tamamilə, büsbütün

  Tam oxu »
 • TEYXA

  I (Ağdam, Bərdə, Cəbrayıl, Culfa, Kəlbəcər, Kürdəmir, Laçın, Tovuz, Zəngilan) bax teyjə. – Bu qənd teyxa nö:ütdü, munnan çay işməx’ olmaz (Ağdam); – Ə

  Tam oxu »
 • TEYXƏ

  (Meğri) bax teyjə. – Bu ət teyxə əlengədi, sümüx’dü

  Tam oxu »
 • TEYİM

  (Şəki) tez, cəld. – Teyim get, anan səni ça:rır

  Tam oxu »
 • TEYİN

  I (Şəki) bax tejim. – Teyin gəl bir yerdə gidax II (Naxçıvan) qədər. – Bırdan Nəzərəbata teyin qaşdım

  Tam oxu »
 • TEYJƏ

  (Laçın) tamam, tamamilə, büsbütün

  Tam oxu »
 • TEYLƏMƏĞ

  (Hamamlı, Salyan, Şamaxı) 1. neştərləmək, deşmək 2. yaralamaq. – Bı yara gərəg teylənə (Salyan); – Dünən bazarda Məməd Həsənin qolunu teylədi (Şamaxı)

  Tam oxu »
 • TEYLƏMƏX’

  I (Gəncə, Qazax, Tovuz) bax teyləməğ. – İrrini yareyi teyliyellər (Qazax); – Əzizinəm neynərəm, xancal alıf qarabağrım teylərəm, bir canım var sana qu

  Tam oxu »
 • TEYLƏNDİRMƏX’

  (Gəncə) qovmaq. – Dursam səni teyləndirəjəm

  Tam oxu »
 • TEYLƏNMƏX’

  (Gəncə, Hamamlı, Qazax) qaçmaq. – Dana teyləndi yetdi, itəjəx’ gedif (Qazax); – Həsən gedən kimi Kərim də dalınca teyləndi (Gəncə); – Dana damnan çıxı

  Tam oxu »
 • TEYLƏNMİŞ

  (Daşkəsən) yaralanmış. – Ovçu Əhməd o yanaedəndə gördü bir çeyran teylənmiş gəldi, bir daşın qolduğunda çöx’dü

  Tam oxu »
 • TEZDƏGƏN

  (Şamaxı) yaylıq armud, armudun tezyetişən növü. – Gəlin gedəg bağlara, tezdəgən indi dəgmiş olar

  Tam oxu »
 • TEZDƏMƏX’

  (Borçalı, Qazax) tez olmaq, tələsmək. – Əhməd əmi, tezdə gedəx’ (Borçalı)

  Tam oxu »
 • TEZDƏTMƏX’

  (Hamamlı) sürətləndirmək. – Sən ərzəni yaz ver, tezdətməx’ mənim boynuma

  Tam oxu »
 • TEZİP

  (Qax) qədim. – Ho qalalar tezip işdi

  Tam oxu »
 • TEZKƏM

  (Salyan) Sizzə nə danışmışam, tezkəm gedib Ələsgərə xəbər veriblər

  Tam oxu »
 • TEZMƏG

  (Biləsuvar) 1. qaçmaq 2. hürküb qaçmaq

  Tam oxu »
 • TEZTO

  (Kürdəmir) tələsən

  Tam oxu »
 • TEZTOÇI

  (İmişli) tələskən

  Tam oxu »
 • TƏBÇƏH

  (Culfa) belin tiyəsinin üst tərəfində ayaq qoymaq üçün çıxıntı

  Tam oxu »
 • TƏBƏH

  (Şamaxı) nəsil, əqrəba. – Bizim təbəhdəndi

  Tam oxu »
 • TƏBƏXÜL

  (Zərdab) səbir ◊ Təbəxül eləmək (Zərdab) – səbir etmək. – Təbəxül elə yaz yağışı gətirəcək, otlar pitəcək

  Tam oxu »
 • TƏBƏNƏ

  (Ordubad, Şərur) qıyıq

  Tam oxu »
 • TƏBƏRZƏ

  (Zəngibasar) ərik növlərindən biri. – Ərix’ ağşdarımızın beşi təbərzədi

  Tam oxu »
 • TƏCƏN

  (Meğri) bax tejan. – Bala, get təcəni gatı bura

  Tam oxu »
 • TƏCƏNQARIN

  (Meğri) yekəqarın, çoxyeyən. – Ə, təcənqarın ulma, quy bir az da qalsın

  Tam oxu »
 • TƏCİX’

  (Qazax) xoşa gəlməyən, ikrah hissi oyadan. – Təcix’ adam təcix’ iş tutar

  Tam oxu »
 • TƏCİX’-TƏCİX’

  (Qazax) yersiz, boşboşuna. – Təcix’-təcix’ danışma

  Tam oxu »
 • TƏD

  (Meğri) vaxt. – İndi bu sa:t ut bişməx’ tədi dəyi

  Tam oxu »
 • TƏ:ELƏ

  (Zaqatala) xəmir xörəyinin adı

  Tam oxu »
 • TƏFCƏX’

  (Tərtər, Zəngilan) bax təbcəx’. – Təfcəx’ əyağı əzmir, yeri də qazmağ olur (Zəngilan)

  Tam oxu »
 • TƏFƏRRİNC

  (Barana, Cəbrayıl, Qazax, Tovuz) diqqət ◊ Təfərrinc eləməx’ (Barana, Qazax, Tovuz) – diqqət etmək, diqqət vermək, diqqətlə baxmaq

  Tam oxu »
 • TƏFİLDAR

  (Şəki) vergiyığan. – Təfildar vergi yığardı

  Tam oxu »
 • TƏFİLLƏR

  (Şəki) bax təfildar. – Təfillər töyci yığana diyirdilər

  Tam oxu »
 • TƏFRİX’Lİ

  (Ordubad) gülməli. – Həsən çox təfrix’li adamdı

  Tam oxu »
 • TƏH

  (Ordubad) bax təng I. – Bı təhdə üç əv var

  Tam oxu »
 • TƏHBƏND

  (Göyçay, Kürdəmir) toqqa, bel qayışı. – Təhbəndimi ver, bağlıyım belimə (Kürdəmir); – Diyəsən, təhbəndüvi bağlıya bilmirsən (Göyçay)

  Tam oxu »
 • TƏHBOYUN

  (Qazax) bir tay ulaq. – Kalım təhboyundu, gərəx’ bir tay alam

  Tam oxu »
 • TƏHDİLƏMƏĞ

  (Lerik) üstünə hücum çəkmək

  Tam oxu »
 • TƏHDİLƏMƏK

  (Cəbrayıl) tələsdirmək

  Tam oxu »
 • TƏHDİLİ

  (Zəngilan) tələsik, tez, təcili

  Tam oxu »
 • TƏHDİYƏ

  (Lənkəran) ehtiyatla. – Mən o evdə təhdiyə dolanıram

  Tam oxu »
 • TƏHƏRRƏNMƏX’

  (Qazax) başı gicəllənmək. – Durduğum yerdə birdən təhərrəndim, elə bil dağ-daş başıma dolandı

  Tam oxu »
 • TƏHLƏ

  (Cəlilabad) liman, körpü. – Bərgahda təhlə vareydi, gəmiynən ordan oların taxılın daşıydılar

  Tam oxu »
 • TƏHLİM

  (Qazax) təklif ◊ Təhlim eləməx’ (Qazax) – təklif etmək. – Çox təhlim elədim, getmədi

  Tam oxu »
 • TƏHNƏBEL

  (Ucar) qozbel. – Təhnəbel adam yeriyəndə çəp yeriyir

  Tam oxu »
 • TƏHNİZ

  (Çənbərək, Laçın) məzəmmət, töhmət. – Qızı Quluya versəm çamahatın təhnizinnən çıxammərəm. – El təhnizi bə harda qalsın (Çənbərək)

  Tam oxu »
 • TƏHNİZDİ

  (Laçın) məzəmmətli, töhmətli ◊ Təhnizdi olmax (Laçın) – məzəmmət olunmaq, töhmət altda qalmaq. – Sənin kimi adam həməşə təhnizdi olajəy

  Tam oxu »