Этимологический словарь азербайджанского языка

 • DARAYI

  Ərişi qırmızı, arğacı bənövşəyi olan sıx toxunmuş ipək parça adıdır. Alınma sözdür. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • DARÇIN

  Sözün birinci hissəsi olan daru farsca “dərman” deməkdir. İkinci hissə isə Çin ölkəsinin adıdır: darçın – “Çin dərmanı” (Çin otu) deməkdir

  Полностью »
 • DARĞIN

  “Hirsli” anlamında işlədilir. Qədim bir deyimdə oxuyuruq: “heç düşün­mür­sən ki, sevgilin arğınmı, darğınmı, yorğunmu?” Dar-ğın, dar-ıl-maq sözlərində

  Полностью »
 • DARI

  Tarla sözü ilə eyni kökə malikdir. Müxtəlif türk dillərində “просо”, “зерно”, “пщеница”, “посев”, “урожай” kimi bir çox mənalarda işlədilir

  Полностью »
 • DARIXMAQ

  Kökü dar (uzkiy) sifətidir. Darıx isə ondan düzəlmiş feildir, -ıq şəkilçisi ad­lardan feil düzəldə bilir: ot-ux-maq, qan-ıx-maq və s

  Полностью »
 • DARILMAQ

  dar sözündən daru (darı) feili əmələ gəlib. Həm də “qəzəblənmək” anlamını əks etdirib. Yum-şa-l-maq qəlibi üzrə darı-l-maq feili də yaranıb

  Полностью »
 • DARISQAL

  Əsli darsınqal olub, tatar dilində bu kəlmə darsınırqa kimi işlədilir. -sın şəkilçisi müxtəlif formalarda işlədilir və meyil bildirir (gülümsünmək, qo

  Полностью »
 • DARQURŞAQ

  “Hövsələsiz” anlamını əks etdirir. Hövsələ sözünün bir mənası “ça­naqlıq” (hövsələ sümüyü) deməkdir, digər mənası dənlik (çinədan) anlamı ilə bağ­lıdı

  Полностью »
 • DARTMAQ

  Üyütmək sözünün sinonimidir, eyni mənada çəkmək sözü də işlədilir. Tuva dilində çəkilmiş ət əvəzinə, dartılmış ət işlədirlər

  Полностью »
 • DARVAZA

  Farsca dər (qapı) və baz (açıq) sözlərindən əmələ gəlib. İlkin mənası “açıq qapı” deməkdir. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • DASİT

  lat. Dacia – Dakiya

  Полностью »
 • DAŞ1

  Qədim mənası “atmaq” deməkdir. Görünür, daşdan döyüş vasitəsi kimi istifadə edib, onu düşmənin üstünə atıblar (Qaraca Çoban kimi)

  Полностью »
 • DAŞ-BAŞ

  Daş “kənar” deməkdir (dışarı), baş (farsca budən, yəni olmaq məsdərinin əsasıdır) isə “olan” mənasını verir

  Полностью »
 • DAŞIMAQ

  Taşqar feili mənbələrdə “удалять” kimi şərh olunub, daşımaq da “bir yer­dən uzaqlaşdırılıb başqa yerə aparmaq”dır

  Полностью »
 • DAŞINMAQ

  Daşınıb-düşünmək formasında (sinonimlər birləşməsi kimi) işlədilir. Başa düşmək, düşüncə sözlərindəki duş feili “anlamaq” mənasını əks etdirən söz olu

  Полностью »
 • DAŞQALAQ

  ”Kiminsə üstünə daş qalamaq (yığmaq, atmaq)” mənası ilə bağlıdır. Qalamaq sözü “üst-üstə yığmaq” deməkdir

  Полностью »
 • DAVA-DALAŞ

  Sözün birinci komponenti ərəbcədir, 2-ci isə özümüzünküdür. Si­nonimlər birləşməsidir. İkinci hissə dalaşmaq kəlməsi ilə bağlıdır: dala-aş for­ma­sınd

  Полностью »
 • DAVA-DƏRMAN

  Sinonimlər birləşməsidir. Dava ərəbcədir, dərman isə farsca. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • DAVALAŞMAQ

  Kökü alınma sözdür, şəkilçi bizimkidir. Dalaşmaq sözü ilə qohum deyil. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • DAVRANIŞ

  Tərpənmək (dəbərmək) sözünün dəyişmiş formasıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • DAVRANMAQ

  Ehtimal olunur ki, daban, dəbərmək, tərpənmək, təpik sözləri ilə eyni kökə malikdir. Tərpən, dabran kimi formaları da mövcud olub

  Полностью »
 • DAVUD

  İsrailin ilk hökmdarı Saulun oğlu olub, mənası yəhudi dilində “sevimli” de­məkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • DAY

  Dilimizdə day, dayça (dialektlərdə həmdə daylaq) sözləri var. Qaynaqların ver­diyi məlumata görə, bunların hamısının qədim mənası “dəvə balası” anlamı

  Полностью »
 • DAYAQ

  Mənbələrdə “упасть” mənasını əks etdirən tay (day) feili var, sürüş­kən­ sö­zünün sinonimi taylıq olub

  Полностью »
 • DAYANACAQ

  Laydırın yana yatmaması (əyilməməsi) üçün ona dayaq qoyurlar, qə­dim arabalarda yastıqda deşik açılmış, dayağın bir ucu ora geydirilmişdir

  Полностью »
 • DAYI1

  Ana qohumlarının hamısı birlikdə day adlanıb: dayza-xala, dağay, tağay -dayı, daybaş, taybaş – ana babası kimi şərh olunub

  Полностью »
 • DAYKA

  ing. dike – daşdan divar

  Полностью »
 • DAZILAMA

  Dızıxmaq feili ilə qohumdur. Hər ikisi tez kəlməsi ilə bağlı yaranıb. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • DAZIMAQ

  “Tazı” “bərk qaçan” deməkdir, söz onunla qohumdur. Dızımaq, dızıxmaq formaları da mövcuddur. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • DEBİT

  fr. debit – borc

  Полностью »
 • DEDLAYN

  ing. deadline – keçilməz xətt

  Полностью »
 • DEFLYASİYA

  lat. deflatio – üfürmə, sovurma

  Полностью »
 • DEHQAN

  Deh sözünün cəm forması (deh-at) göstərir ki, kök ərəbcədir, “kənd” de­məkdir, -qan hissəsi fars mənşəlidir

  Полностью »
 • DEKAN

  Yunancadır, deka (10) sözü ilə qohumdur. Ilkin mənası “onbaşı” demək olub. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • DEKRİMİNALİZASİYA

  lat. de – əkslik, inkar bil­dirən sözönü + lat. criminalis – cina­yətkar

  Полностью »
 • DEQRADASİYA

  lat. degratatio – enmə

  Полностью »
 • DELİMİTASİYA

  lat. delimitatio – sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi

  Полностью »
 • DELTA

  yun. delta – yunan əlifbasının üçbucaq formalı dördüncü hərfi: Δ, δ

  Полностью »
 • DELÜVİ

  lat. delio – yuyuram

  Полностью »
 • DEMEKOLOGİYA

  yun. demos – xalq + yun. oikos – məkan, ev + yun. logos – elm, təlim

  Полностью »
 • DEMİLİTARİZASİYA

  lat. de – qeyri, olmayan + lat. militaris – hərbi

  Полностью »
 • DEMOKRATİYA

  yun. demos – xalq + yun. kratos – hakimiyyət

  Полностью »
 • DEMOQRAFİYA

  yun. demos – xalq + yun. grapho – yazıram

  Полностью »
 • DENDRİT

  yun. dendron – ağac

  Полностью »
 • DENUDASİYA

  lat. denudatio – çılpaqlaşma

  Полностью »
 • DEPRESSİYA

  lat. depressio – enmə

  Полностью »
 • DESKVAMASİYA

  lat. desquamare – qabığını çıxarmaq

  Полностью »
 • DETERİORASİYA

  lat. detero – pisləşirəm, pozuluram

  Полностью »
 • DEYİKLİ

  Sinonimi kimi bələkkəsdi, göbəkkəsdi, beşikkərtmə sözləri ilə də işlədilir. Deyikli sözü demək feilindəndir: valideynlər oğlanla qızı uşaq vaxtdan ev­

  Полностью »
 • DEYİL

  İki mülahizə söyləmək olar: 1. V.V. Radlov əsərində söz çokul kimi verilib və yox kəlməsi ilə bağlıdır

  Полностью »