Azərbaycan dilinin frazeologiya lügəti

 • ƏBƏDİ YUXUYA GETMƏK

  ölmək, vəfat etmək; ~ dünyasını dəyişmək.

  Tam oxu »
 • ƏBƏDİYYƏTƏ QOVUŞMAQ

  əbədi olmaq; dünyasını dəyişmiş hörmətli şəxs haqqında işlədilən evfemistik ifadə.

  Tam oxu »
 • ƏCƏB OLDU

  xəbərdarlıq olunmasına baxmayaraq, etdiyi hərəkətdən zərər çəkmiş şəxsi qınamaq üçün deyilən ifadə; ~ haqq oldu, yaxşı oldu

  Tam oxu »
 • ƏCƏL BADƏSİNİ İÇMƏK

  ölümə məhkum olmaq, ölmək; ~ əcəl camını içmək, əcəl şərbətini içmək.

  Tam oxu »
 • ƏCƏL CAMINI İÇMƏK

  bax: əcəl badəsini içmək.  

  Tam oxu »
 • ƏCƏL GİRLƏMƏK (HƏRLƏMƏK)

  ölüm vaxtı çatmaq; ölümlə nəticələnə bilən hərəkətlər etmək; ~ ölümlə çilingağac oynamaq, əcəli çatmaq, əcəli gəlmək (yetmək), əcəlinə susamaq, ölümü

  Tam oxu »
 • ƏCƏL KÖYNƏYİ

  kəfən.

  Tam oxu »
 • ƏCƏL ŞƏRBƏTİNİ İÇMƏK

  bax: əcəl badəsini içmək.

  Tam oxu »
 • ƏCƏLİ ÇATMAQ

  ölüm vaxtı yaxınlaşmaq, ölüm vaxtı çatmaq; ölüm axtarmaq, ölümlə nəticələnə biləcək hərəkətlər etmək; ~ ölümü gəlmək, əcəli gəlmək (yetmək), əcəl girl

  Tam oxu »
 • ƏCƏLİ GƏLMƏK (YETMƏK)

  bax: əcəli çatmaq.

  Tam oxu »
 • ƏCƏLİNƏ SUSAMAQ

  bax: əcəllə oynamaq.

  Tam oxu »
 • ƏCƏLLƏ OYNAMAQ

  ölüm axtarmaq, ölümlə nəticələnə biləcək hərəkətlər etmək; ~ başını çomağa sürtmək, buynuzunu çomağa sürtmək, başını bıçağa sürtmək, ölümlə çilingağa

  Tam oxu »
 • ƏDA ÇIXARTMAQ

  xoşagəlməz hərəkətlər etmək.

  Tam oxu »
 • ƏDA SATMAQ

  nazlanmaq, naz etmək; ~ özünü naza qoymaq.

  Tam oxu »
 • ƏDASI YERƏ-GÖYƏ SIĞMAMAQ

  təkəbbürlü olmaq, qürrələnmək, özündənrazı olmaq; ~ göylə getmək.

  Tam oxu »
 • ƏDAVƏT APARMAQ

  düşmənçilik etmək, düşməncəsinə münasibət göstərmək, fürsət olan kimi qisas almaq istəmək; ~ ədavət bəsləmək, kin saxlamaq

  Tam oxu »
 • ƏDAVƏT BƏSLƏMƏK

  bax: ədavət aparmaq.

  Tam oxu »
 • ƏDAVƏT SALMAQ

  arada düşmənçilik yaratmaq; ~ nifaq salmaq, nifaq yaratmaq, ədavət toxumu səpmək.

  Tam oxu »
 • ƏDAVƏT TOXUMU SƏPMƏK

  düşmənçiliyin başlanmasına səbəb olmaq; ~ nifaq salmaq, ədavət salmaq.

  Tam oxu »
 • ƏDƏB-ƏRKAN GÖZLƏMƏK (SAXLAMAQ)

  əxlaq qaydalarına əməl etmək, sözünə sərhəd qoymaq; ~ pərdə saxlamaq, böyük-kiçik yeri bilmək, həddini bilmək

  Tam oxu »
 • ƏFİ İLAN

  hirsli, qəzəbli, pis, əzazil, təhlükəli adam haqqında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • ƏFİ İLANA RAST GƏLMƏK (OLMAQ)

  bax: qara ilana rast gəlmək (olmaq).

  Tam oxu »
 • ƏHD QILMAQ

  and içmək.

  Tam oxu »
 • ƏHD-PEYMAN BAĞLAMAQ

  sədaqət andı içmək, daim birlikdə olacaqları barədə, bir növ, öhdəlik götürmək (sevgililər arasında)

  Tam oxu »
 • ƏHDİNDƏN DÖNMƏK

  vədini yerinə yetirməmək; ~ sözünü tutmamaq, sözünün dalından qaçmaq, vədinə xilaf çıxmaq.

  Tam oxu »
 • ƏHDİNƏ ÇATMAQ (YETMƏK)

  arzusuna, istəyinə nail olmaq, muradına çatmaq, istəyinə çatmaq.

  Tam oxu »
 • ƏHƏDİ KƏSİLMƏK (ÜZÜLMƏK)

  bərk yorulmaq; ~ əldən düşmək, gücdən düşmək, taqətdən düşmək, hərəkətdən düşmək.

  Tam oxu »
 • ƏHƏDİNİ KƏSMƏK

  çox yormaq, zəiflətmək; ~ əziyyət vermək, əldən-ayaqdan salmaq, əldən-dildən salmaq, haldan salmaq, taqətdən salmaq, nəfəsini kəsmək, amanını qırmaq

  Tam oxu »
 • ƏHVALI QARIŞMAQ

  bax: əhvalı pozulmaq.

  Tam oxu »
 • ƏHVALI POZULMAQ

  1. Hər hansı səbəbdən kədərlənmək, qəmgin olmaq; ~ kefi korlanmaq (pozulmaq), nəşəsi qaçmaq.  2. Xəstəliyi daha da ağırlaşmaq; ~ təbdən-təbə düşmək, h

  Tam oxu »
 • ƏHVALINI KORLAMAQ

  peşman etmək; ~ nəşəsini pozmaq, kefini pozmaq, gözündən gətirmək (tökmək), burnundan gətirmək (tökmək)

  Tam oxu »
 • ƏKƏNDƏ YOX, BİÇƏNDƏ YOX, YEYƏNDƏ ORTAQ QARDAŞ

  başqalarının qazancına şərik çıxan, hazırın naziri olan adam haqqında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • ƏKİNİ TƏRSƏ BİTMƏK

  əməyi boşa çıxmaq, zəhməti hədər getmək.

  Tam oxu »
 • ƏKSİNİ ÇÖRƏK ÜSTÜNƏ VURSAN, AC İT DƏ YEMƏZ

  zahirən çox çirkin, eybəcər adam haqqında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • ƏQİDƏSİNDƏN DÖNMƏK

  əvvəlki mövqeyindən, xasiyyətindən əsər-əlamət qalmamaq, başqalaşmaq; ~ yüz səksən dərəcə dəyişmək.

  Tam oxu »
 • ƏL AÇMAQ

  kömək diləmək, maddi yardım istəmək, müraciət etmək.

  Tam oxu »
 • ƏL ALTINDAN

  gizli, heç kəs bilmədən, səsə salmadan, məxfi.

  Tam oxu »
 • ƏL APARMAQ

  müdaxilə etmək, işə qarışmaq; ~ əl qatmaq, əl uzatmaq.

  Tam oxu »
 • ƏL ATMAQ

  1. Girişmək, təşəbbüs etmək, hər hansı vasitədən istifadə etmək.  2. Yardım etmək, maddi kömək etmək; ~ əl yetirmək

  Tam oxu »
 • ƏL-AYAĞA DOLAŞMAQ

  mane olmaq, əngəl olmaq; ~ ayağa dolaşmaq.

  Tam oxu »
 • ƏL-AYAĞA DÜŞMƏK

  həyəcanlanmaq, narahat olmaq, təlaşa düşüb işi tez həll etməyə çalışmaq; ~ təşvişə düşmək, kürkünə birə düşmək, canına birə düşmək

  Tam oxu »
 • ƏL-AYAĞA SALMAQ

  1. Həyəcanlandırmaq.  2. Yalvartmaq.

  Tam oxu »
 • ƏL-AYAĞI BAĞLI OLMAQ

  bir işi həll edə bilməmək, imkansız, çarəsiz olmaq; ~ əl-qolu bağlanmaq.  

  Tam oxu »
 • ƏL-AYAĞI BOŞALMAQ

  həvəsi olmamaq, iş görə bilməmək, işə olan həvəsini itirmək.

  Tam oxu »
 • ƏL-AYAĞI ÇƏKİLMƏK

  bax: əl-ayağı kəsilmək.

  Tam oxu »
 • ƏL-AYAĞI DÜZ

  doğru, dürüst, tərbiyəli, namuslu.

  Tam oxu »
 • ƏL-AYAĞI KƏSİLMƏK

  gediş-gəlişə son qoymaq, get-gəli məhdudlaşdırmaq; ~ əl-ətəyi çəkilmək, əl-ayağı yığılmaq, əl-ayağını çəkmək

  Tam oxu »
 • ƏL-AYAĞI SOYUMAQ

  həvəsi olmamaq; ~ ruhdan düşmək, əli boşalmaq, əl-ayağı sustalmaq, əli soyumaq.

  Tam oxu »
 • ƏL-AYAĞI SÖZÜNƏ BAXMAMAQ

  qocalıq və ya xəstəlik üzündən özünü idarə edə bilməmək, qeyri-iradi hərəkətlərə yol vermək.

  Tam oxu »
 • ƏL-AYAĞI SUSTALMAQ

  zəifləmək, taqətsizləşmək; iş görməyə həvəsi olmamaq; ~ ruhdan düşmək, əli boşalmaq, əli soyumaq, əl-ayağı soyumaq

  Tam oxu »