Azərbaycan dilinin frazeologiya lügəti

 • XƏBƏR ALMAQ

  soruşmaq, bilmək istəmək.

  Tam oxu »
 • XƏBƏR ÇIXMAMAQ

  heç bir soraq gəlməmək, heç bir xəbər eşidilməmək.

  Tam oxu »
 • XƏBƏR TUTMAQ

  məlumat almaq, məlumat əldə etmək, xəbərdar olmaq.

  Tam oxu »
 • XƏBƏR VERMƏK

  məlumatlandırmaq, bildirmək, xəbərdar etmək, çatdırmaq; ~ qulağına çatdırmaq.

  Tam oxu »
 • XƏBƏRİ ÜSTÜNƏ GƏLMƏK

  ölmək.

  Tam oxu »
 • XƏCALƏT ÇƏKMƏK

  qüsurunu, nöqsanını bilib utanmaq; çox utanmaq, çox sıxılmaq, abır-həya etmək; ~ ət tökmək, bir köynək ət tökmək, tər tökmək, yerə girmək, ar gəlmək,

  Tam oxu »
 • XƏCALƏT VERMƏK

  hər hansı yaxşı hərəkəti ilə utandırmaq.

  Tam oxu »
 • XƏCALƏTDƏN YERƏ GİRMƏK

  bərk utanmaq; ~ diri-diri qəbrə girmək, bir köynək ət tökmək, üzünə baxa bilməmək.

  Tam oxu »
 • XƏCALƏTİNDƏN ÇIXMAQ

  yaxşılıq müqabilində nəsə bağışlamaq, vermək, qarşılıq olaraq bir şey verməklə və ya etməklə əvəzini çıxmaq

  Tam oxu »
 • XƏCALƏTLİ QALMAQ

  birinin yaxşılığının əvəzini çıxa bilmədiyi və ya verdiyi vədi yerinə yetirə bilmədiyi üçün sıxılmaq, utanmaq, üzüqara olmaq

  Tam oxu »
 • XƏLBİRƏ DÖNDƏRMƏK

  dəlmə-deşik etmək; ~ şadaraya döndərmək.

  Tam oxu »
 • XƏLBİRLƏ SU DAŞIMAQ

  vaxtını boş yerə sərf etmək, mənasız işlə məşğul olmaq; ~ yaba ilə dovğa içmək.

  Tam oxu »
 • XƏLƏL GƏLMƏK

  ziyanı, zərəri, mənfi təsiri olmaq; pozulmaq; eyibli, nöqsanlı olmaq.

  Tam oxu »
 • XƏLƏL GƏTİRMƏK

  nöqsanlı hərəkəti ilə işə ziyan vurmaq; ~ kölgə salmaq.

  Tam oxu »
 • XƏMİRİ HAQDAN YOĞRULMAQ

  taleyi ilahidən gəlmək, haqq adamı olmaq.

  Tam oxu »
 • XƏMİRİ HARAMLIQLA YOĞRULMAQ

  nadürüst olmaq, halal-haram bilməmək. 

  Tam oxu »
 • XƏMİRİ SIYIQ (YUMŞAQ)

  tez yumşalan, üzüyola, iradəsi zəif olan adam haqqında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • XƏMİRİNƏ HARAM MAYA QATMAQ

  haram yolla dolanmaq, nadürüstlük etmək, öz halal zəhməti ilə yaşamamaq.

  Tam oxu »
 • XƏMİRLƏRİ BİR TORPAQDAN GÖTÜRÜLMƏK (YOĞRULMAQ)

  xasiyyətləri eyni, yaxın, oxşar olmaq.

  Tam oxu »
 • XƏNCƏR-BIÇAĞA ÇIXMAQ

  davaları kəskin şəkil almaq, bir-birini xəncər və ya bıçaqla vurmaq dərəcəsinə gəlmək.

  Tam oxu »
 • XƏNCƏR-BIÇAQ OLMAQ

  qatı düşmən olmaq, qanlıbıçaq olmaq; ~ ölüb-öldürməyə çıxmaq.

  Tam oxu »
 • XƏNCƏRİNİN QAŞI DÜŞMƏZ

  hər hansı işi, hərəkəti özünə sığışdırmayan adam haqqında tənə ilə işlədilən ifadə; ~ qılıncının qaşı düşməz

  Tam oxu »
 • XƏRC APARMAQ

  çox xərc tələb etmək, pul sərf etmək; ~ baha başa gəlmək, əli cibində olmaq.

  Tam oxu »
 • XƏRCƏ-BORCA DÜŞMƏK

  borc pul almağa, borca düşməyə məcbur olmaq; ~ ziyana düşmək, borc içində üzmək.

  Tam oxu »
 • XƏRCƏ DÜŞMƏK

  pul xərcləmək məcburiyyətində qalmaq; ~ xərc çəkmək.

  Tam oxu »
 • XƏRCƏ SALMAQ

  pul xərcləməyə məcbur etmək; ~ ziyana salmaq, belinə yükləmək.

  Tam oxu »
 • XƏRCİ BORCUNU ÖDƏMƏMƏK

  qoyduğu mayadan gəlir götürə bilməmək, gəlir əldə edə bilməmək, mayasını güclə çıxartmaq; ~ mayası batmaq

  Tam oxu »
 • XƏSARƏT YETİRMƏK

  zərbə vurmaq, yaralamaq, əzmək, zədələmək; ~ zərər yetirmək, xətər yetirmək.

  Tam oxu »
 • XƏSTƏ DÜŞMƏK (YATMAQ)

  xəstələnmək, azarlanmaq; ~ yorğan-döşəyə düşmək.

  Tam oxu »
 • XƏŞİLƏ DÖNDƏRMƏK

  korlamaq, zay eləmək, bir-birinə qatıb-qarışdırmaq; döymək, əzişdirmək; ~ salamat yer qoymamaq, xəşilini çıxarmaq

  Tam oxu »
 • XƏŞİLİNİ ÇALMAQ

  öldürmək; ~ işini bitirmək.

  Tam oxu »
 • XƏŞİLİNİ ÇIXARMAQ

  bax: xəşilə döndərmək.

  Tam oxu »
 • XƏTDƏ QAL

  slenq. “bir saniyə, bir dəqiqə gözlə” mənasında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • XƏTƏR DƏYMƏK

  bax: ziyana düşmək.

  Tam oxu »
 • XƏTƏR YETİRMƏK

  bax: xəsarət yetirmək.

  Tam oxu »
 • XƏTİR-HÖRMƏT QOYMAQ

  bax: hörmət qoymaq.

  Tam oxu »
 • XƏTİR-HÖRMƏT SAXLAMAQ

  bir-birinə hörmət eləmək, səmimi olmaq, güzəşt eləmək; ~ xətir qoymaq.

  Tam oxu »
 • XƏTİR QOYMAQ

  bax: xətir-hörmət saxlamaq.

  Tam oxu »
 • XƏTİR ÜÇÜN (ÜSTƏ) XƏSTƏ YATMAQ (OLMAQ)

  birinə xoş gəlmək üçün özünü pis vəziyyətə salmaq, yaltaqlıq məqsədilə özünü pis vəziyyətdə olana oxşatmaq

  Tam oxu »
 • XƏTRİNƏ DƏYMƏK

  bax: qəlbinə dəymək (toxunmaq).

  Tam oxu »
 • XƏTRİNİ ƏZİZ TUTMAQ

  bax: əziz tutmaq.

  Tam oxu »
 • XƏTRİNİ XOŞ ELƏMƏK

  sevindirmək, şadlandırmaq, xoşlandırmaq.

  Tam oxu »
 • XƏTRİNİ SAXLAMAQ

  bax: hörmətini saxlamaq (gözləmək).

  Tam oxu »
 • XƏYALA QƏRQ OLMAQ

  fikirli, dalğın olmaq; ~ fikrə getmək.

  Tam oxu »
 • XƏYALI GÖYLƏRDƏ OLMAQ

  davamlı xəyallara dalmaq, ilhamlanmaq; dalğın, fikirli olmaq; ~ fikri özündə olmamaq.

  Tam oxu »
 • XƏYALINA GƏLMƏK (GƏTİRMƏK)

  təsəvvür etmək, düşünmək; ~ təsəvvürünə gətirmək, xəyalında canlanmaq, ağlına gəlmək (gətirmək), fikrinə gəlmək

  Tam oxu »
 • XƏYALINDA CANLANMAQ

  təsəvvür etmək; ~ xəyalına gəlmək (gətirmək), təsəvvürünə gətirmək, gözünün önündən keçirmək.

  Tam oxu »
 • XƏYALINDAN KEÇMƏK

  arzulamaq, istəmək; ~ ürəyindən keçmək, fikrindən keçmək.

  Tam oxu »
 • XƏYALPLOV YEMƏK

  xəyallarla, illüziyalarla yaşamaq.

  Tam oxu »
 • XƏZİNƏ ÜSTÜNDƏ OTURMAQ

  çoxlu pulu, var-dövləti olmaq; ~ bank üstündə oturmaq.

  Tam oxu »