Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • ÇUBUQ

  is. 1. Elastik, yarpaqsız, nazik, düz budaq, şüy. Çubuqla yun döymək. Söyüd çubuğu. – Mirzağa əlində tutub gəzdirmək üçün bağçadan bir çubuq kəsmişdi

  Tam oxu »
 • ÇUBUQBAŞI

  is. Çubuğun (3-cü mənada) içərisinə tənbəki qoyulub yandırılan hissəsi

  Tam oxu »
 • ÇUBUQCUQ

  “Çubuq”dan kiç. Nar çubuqcuğu

  Tam oxu »
 • ÇUBUQLAMA

  “Çubuqlamaq”dan f.sif

  Tam oxu »
 • ÇUBUQLAMAQ

  f. Çubuqla vurmaq, çubuqla döyəcləmək, çubuqla çırpmaq. Xalçanı çubuqlamaq. // Çubuqla döymək, çubuqla vurmaq

  Tam oxu »
 • ÇUBUQLANMA

  “Çubuqlanmaq”dan f.sif

  Tam oxu »
 • ÇUBUQLANMAQ

  məch. Çubuqla vurulmaq, çubuqla döyəclənmək, çubuqla çırpılmaq. // Çubuqla döyülmək, çubuqla vurulmaq

  Tam oxu »
 • ÇUBUQLAŞMA

  “Çubuqlaşmaq”dan f.sif

  Tam oxu »
 • ÇUBUQLAŞMAQ

  qarş. Çubuqla bir-birini vurmaq, çubuqla vuruşmaq

  Tam oxu »
 • ÇUBUQVARİ

  sif. Çubuq kimi nazik və düz

  Tam oxu »
 • ÇUDU

  is. Lay-lay xəmirdən ətli və ya qozlu qoğal

  Tam oxu »
 • ÇUĞLAMAQ

  f. Xəbərçilik etmək

  Tam oxu »
 • ÇUĞUL

  is. Xəbərçi, şeytanlıq edən adam. Qaçaq Nəbi gün yağlanmamışdan durur, həndəvərə göz gəzdirir. Həcərin “Ay Nəbi, niyə yatmırsan?” sorğusuna qarşı, “çu

  Tam oxu »
 • ÇUĞULÇU

  bax cuğul

  Tam oxu »
 • ÇUĞULÇULUQ

  is. Xəbərçilik, şeytanlıq. [Bayram:] İndi sən [Pərzad] istərsənmi ki, mən özümü bədnam edib, çuğulçuluq adını üstümə götürüm? M

  Tam oxu »
 • ÇUĞULLAMA

  “Çuğullamaq”dan f.sif

  Tam oxu »
 • ÇUĞULLAMAQ

  f. Xəbər vermək, xəbərçilik etmək, şeytanlamaq. [Əsli:] Kərəm, atam səni Süleyman paşaya çuğullayıb. “Əsli və Kərəm”

  Tam oxu »
 • ÇUĞULLUQ

  is. Xəbərçilik, şeytanlıq. [Bayram:] İndi sən [Pərzad] istərsənmi ki, mən özümü bədnam edib, çuğulçuluq adını üstümə götürüm? M

  Tam oxu »
 • ÇUĞUNDUR

  is. bot. Qırmızı və ya ağrəngli iri yumruları və iri yarpaqları olan bostan bitkisi. [Rüstəm] bir neçə yaxşı şumlanmış, hətta çuğundur və soğan əkilmi

  Tam oxu »
 • ÇUĞUNDURÇIXARAN

  is. Çuğunduru yerdən çıxarıb yığan maşın. Yeni markalı çuğunduryığan (çuğundurçıxaran). // Sif. mənasında

  Tam oxu »
 • ÇUĞUNDURÇU

  is. Çuğundurçuluq mütəxəssisi

  Tam oxu »
 • ÇUĞUNDURÇULUQ

  is. Kənd təsərrüfatının çuğundur əkib-becərməklə məşğul olan sahəsi

  Tam oxu »
 • ÇUĞUNDUROTU

  is. bot. Üstü tüklə örtülü bir, iki və ya çoxillik ot bitkisi

  Tam oxu »
 • ÇUĞUNDURYIĞAN

  is. Çuğunduru yerdən çıxarıb yığan maşın. Yeni markalı çuğunduryığan (çuğundurçıxaran). // Sif. mənasında

  Tam oxu »
 • ÇUXA

  is. Qafqazlıların üstdən geyilən, beli büzməli, uzun, kişi milli geyimi. Çərkəzi çuxa (döşündə vəznələri olan çuxa növü)

  Tam oxu »
 • ÇUXALI

  sif. Əynində çuxa olan, çuxa geymiş. Çuxalı qoca. – Qara çuxalı bir düşmən süvarisi özünü yetirərək komandanı yaraladı

  Tam oxu »
 • ÇUXALIQ

  is. Çuxa tikmək üçün parça. Qəmər şalı öz əri üçün çuxalıq toxumuşdu. Ə.Vəliyev. // sif. Çuxa üçün yararlı

  Tam oxu »
 • ÇUXUR

  is. 1. Yer səthindən aşağı çökmüş, oyulmuş yer; oyuq, çala. Məmməd bir böyük və dərin çuxur qazıb, eşşəyin leşini ora saldı, üstünü torpaqladı

  Tam oxu »
 • ÇUXURCUQ

  kiç. Kiçik çuxur, balaca çuxur

  Tam oxu »
 • ÇUXURLANMA

  “Çuxurlanmaq”, “çuxurlaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ÇUXURLANMAQ

  f. Çuxur əmələ gəlmək, dərinləşmək, çuxura düşmək. Ələsgər gördü ki, bu gözəlin zənəxdanının böyründə bir cüt həbəşi xalı var, gözlər güləndə üz çuxur

  Tam oxu »
 • ÇUXURLAŞMA

  “Çuxurlanmaq”, “çuxurlaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ÇUXURLAŞMAQ

  f. Çuxur əmələ gəlmək, dərinləşmək, çuxura düşmək. Ələsgər gördü ki, bu gözəlin zənəxdanının böyründə bir cüt həbəşi xalı var, gözlər güləndə üz çuxur

  Tam oxu »
 • ÇUXURLUQ

  is. Çuxur yer, çalalıq. Çuxurluqda gizlənmək

  Tam oxu »
 • ÇUQUN

  is. [rus.] 1. Polad almaq və ya tökmə məmulatı hazırlamaq üçün işlədilən karbonla dəmirin xəlitəsi. Çuqun əritmək

  Tam oxu »
 • ÇUQUNƏRİTMƏ

  is. Çuqun əridilən, tökülən (zavod, sex və s.). Çuqunəritmə sənayesi. – Çuquntökmə sexini yenidən qurmaq üçün hazırlıq aparılır

  Tam oxu »
 • ÇUQUNTÖKMƏ

  is. Çuqun əridilən, tökülən (zavod, sex və s.). Çuqunəritmə sənayesi. – Çuquntökmə sexini yenidən qurmaq üçün hazırlıq aparılır

  Tam oxu »
 • ÇUL

  is. 1. Üstündə oturmaq və ya soyuqdan qorunmaq üçün atın və bəzi başqa heyvanların dalına salınan qıldan və ya yundan toxunma qalın örtük

  Tam oxu »
 • ÇUL-ÇUXA

  top. isteh. köhn. Geyim, paltar (adətən dəbdən çıxmış paltar haqqında). Yamayardım babamın çul-çuxasın

  Tam oxu »
 • ÇULĞALAMA

  “Çulğa(la)maq”dan f.sif

  Tam oxu »
 • ÇULĞALAMAQ

  bax qaplamaq. Səhərdir, günəşin rəngi sapsarı; Sarılıq çulğamış ağ buludları. S.Vurğun. Silah səsləri sahili çulğaladı

  Tam oxu »
 • ÇULĞALANMA

  “Çulğa(la)nmaq”dan f.sif

  Tam oxu »
 • ÇULĞALANMAQ

  f. Bürünmək, qapanmaq, dürtülmək. Qaranlığa çulğalanmış (f.sif.) bir çox evlərin sahibləri hələ tarladan qayıtmamışdılar

  Tam oxu »
 • ÇULĞAMA

  “Çulğa(la)maq”dan f.sif

  Tam oxu »
 • ÇULĞAMAQ

  bax qaplamaq. Səhərdir, günəşin rəngi sapsarı; Sarılıq çulğamış ağ buludları. S.Vurğun. Silah səsləri sahili çulğaladı

  Tam oxu »
 • ÇULĞANMA

  “Çulğa(la)nmaq”dan f.sif

  Tam oxu »
 • ÇULĞANMAQ

  f. Bürünmək, qapanmaq, dürtülmək. Qaranlığa çulğalanmış (f.sif.) bir çox evlərin sahibləri hələ tarladan qayıtmamışdılar

  Tam oxu »
 • ÇULLAMA

  “Çullamaq”dan f.sif

  Tam oxu »
 • ÇULLAMAQ

  f. 1. Dalına çul qoymaq (heyvanın). Atı çullamaq. – Molla öküzünü çullayır, ağzına da bir yüyən vurub meydana gəlir

  Tam oxu »
 • ÇULLANMA

  “Çullanmaq”dan f.sif

  Tam oxu »