Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • ÖMÜR

  is. [ər.] 1. İnsan, heyvan və ya bitkinin doğuluşundan ölümünə qədərki fizioloji vəziyyəti; həyat. Ömürdür, biri az yaşayır, o biri çox yaşayır

  Tam oxu »
 • ÖMÜRBİLLAH

  zərf [ər.] 1. İndiyə qədər, heç bir vaxt. Ömürbillah belə şey olmayıb. 2. Bütün ömrü boyu; həmişə, həmişəlik, daimi

  Tam oxu »
 • ÖMÜRLÜ

  sif. Uzun ömür sürən, ya sürmüş. Ömürlü adam

  Tam oxu »
 • ÖMÜRLÜK

  sif. Ömrünün axırına qədər davam edən, qüvvədə olan; həmişəlik. Ömürlük təqaüd. Ömürlük pasport. Ömürlük həbs cəzası

  Tam oxu »
 • ÖMÜRSÜZ

  sif. Ömrü az olan, az yaşayan, ömrü uzun sürməyən. Ömürsüz ömürdən çox asılıyam; Gərəkdir söz deyəm, söz yastılayam

  Tam oxu »
 • ÖMÜRSÜZLÜK

  is. Ömrün az olması, az yaşama, az ömür sürmə

  Tam oxu »
 • ÖN

  1. bax qabaq2 3, 4 və 6-cı mənalarda. Ön tərəf. Ön divar. Ön sıra. 2. is. Üzə tərəf olan cəhət; qabaq

  Tam oxu »
 • ÖNCƏ

  zərf 1. Qabaqca, əvvəlcə, birinci olaraq. Öncə ona söz verdilər. – [2-ci kor:] Nə öncə öylə səadət, nə böylə zillət olaydı

  Tam oxu »
 • ÖNCƏDƏN

  zərf Qabaqcadan, irəlicədən, əvvəlcədən, öncə. [Sirat] işin … bitib-bitməyəcəyini öncədən bilmək istəyirdi

  Tam oxu »
 • ÖNCÜL

  is. və sif. 1. Qabaqcıl. …Qəhrəman istəyir balaca Sabir … öncül adamlardan olsun. S.Rəhimov. Lakin Qüdrət heç şübhə etmirdi ki, Aslanov yoldaş onun ad

  Tam oxu »
 • ÖNCÜLLÜK

  is. Qabaqcıllıq

  Tam oxu »
 • ÖNÇÜ

  dan. bax öncül 1-ci mənada. Önçü qız

  Tam oxu »
 • ÖNÇÜLÜK

  dan. bax öncüllük

  Tam oxu »
 • ÖNDƏR

  is. Rəhbər, başçı. Mənim öz ulduzumu bağrına basmış hilalım; Dedi öndər: “Yönü bayraqdakı üç rəngdən alım”

  Tam oxu »
 • ÖNƏM

  is. Əhəmiyyət, diqqət, fayda, xeyir

  Tam oxu »
 • ÖNLÜK

  is. İş görəndə paltar çirklənməsin deyə üstdən taxılan geyim; döşlük. Ballı … göz yaşlarını önlüyünün ətəyi ilə qurudurdu

  Tam oxu »
 • ÖNLÜKLÜ

  sif. Önlük geymiş, önlük taxmış; döşlüklü. Önlüklü uşaq. – Biləklər çirməkli, döşlər önlüklü; Hamısı torbalı, hamısı yüklü

  Tam oxu »
 • ÖPDÜRMƏ

  “Öpdürmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÖPDÜRMƏK

  icb. Öpməyə məcbur etmək, təhrik etmək, ya icazə vermək

  Tam oxu »
 • ÖPMƏ

  “Öpmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÖPMƏK

  f. 1. Sevgi, dostluq, sevinc əlaməti olaraq, yaxud görüşdükdə və ya ayrıldıqda dodaqlarını birinə və ya bir şeyə toxundurmaq; busə etmək, busə almaq

  Tam oxu »
 • ÖPÜLMƏ

  “Öpülmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÖPÜLMƏK

  “Öpmək”dən məch. Dan yeri söküləndə; Zülf üzə töküləndə; Şeh düşmüş gülə bənzər; Ağ üzdən öpüləndə. (Bayatı)

  Tam oxu »
 • ÖPÜŞ

  is. Öpmək işi, öpmək tərzi; öpmə, busə. Mehriban məhəbbət qarışıq bir həyəcanla Rəmziyyəni öpüşləri ilə sanki yemək istəyirdi

  Tam oxu »
 • ÖPÜŞDÜRMƏ

  “Öpüşdürmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÖPÜŞDÜRMƏK

  icb. Məcburi və ya xahişlə bir-birini öpdürmək. Küsülüləri öpüşdürüb barışdırmaq

  Tam oxu »
 • ÖPÜŞMƏ

  “Öpüşmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÖPÜŞMƏK

  qarş. Bir-birini öpmək. Qadınlar anamla öpüşür, söyləşir, gülüşürdülər. A.Şaiq. Dodaq-dodaqda öpüşdükcə xeyli söz verdin; Nə oldu, üz çevirib qaçdın a

  Tam oxu »
 • ÖRDƏK

  is. zool. Əti yeyilən vəhşi, ya əhli uzun boğazlı iri su quşu

  Tam oxu »
 • ÖRDƏKBURUN

  is. zool. Sifəti ördək dimdiyi kimi enli, məməli heyvan (vətəni Avstraliya və Tasmaniyadır)

  Tam oxu »
 • ÖRƏN

  is. Əkilməmiş sahə

  Tam oxu »
 • ÖRKƏN

  is. Minik heyvanlarının çulunu sarıyıb bərkitmək üçün başında doğanaq olan uzun ip; çatı. Örkən nə qədər uzun olsa, yenə də doğanaqdan keçər

  Tam oxu »
 • ÖRKƏNLİ

  sif. Örkəni olan

  Tam oxu »
 • ÖRNƏK

  is. Nümunə, misal. [Elxan:] Biz hələlik vətənin yüksək dağlarına çəkiləcək, orada bütün bəşəriyyət üçün örnək ola biləcək bir ölkə düzəldəcəyik

  Tam oxu »
 • ÖRNƏKLİK

  is. Örnək, nümunə ola biləcək hər bir şey; nümunə

  Tam oxu »
 • ÖRPƏK

  is. 1. Qadınların başlarına saldıqları iri ipək və ya başqa parçadan örtük, iri baş yaylığı. Şəhrəbanu xanım ərinin sağ böyründə çənəsini yaşmayıb, ağ

  Tam oxu »
 • ÖRPƏKLİ

  sif. Başına örpək örtmüş, başında örpək olan. Çəhrayı örpəkli bir gəlin ya da; Cavan bir qızsanmı, ey əlvan budaq? M

  Tam oxu »
 • ÖRPƏKSİZ

  sif. və zərf Örpəyi olmayan; başıaçıq

  Tam oxu »
 • ÖRT-BASDIR

  ört-basdır etmək (eləmək) – gizlətmək, üstünü malalamaq. [Gənc:] Öz tərəfdarlarının zəifliyini ört-basdır eləyən bir adam rəhbər ola bilərmi? M

  Tam oxu »
 • ÖRTDÜRMƏ

  “Örtdürmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÖRTDÜRMƏK

  icb. Örtmək işi gördürmək, örtməyə məcbur etmək

  Tam oxu »
 • ÖRTMƏ

  “Örtmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÖRTMƏK

  f. 1. Örtük salmaq, üzərinə bir şey salmaq. Kəlağayı örtmək. – Bu vaxt eşikdən Qulamxan səslənir: – Durun, başınızı örtün

  Tam oxu »
 • ÖRTÜ

  is. 1. Başa örtülən hər hansı bir şey. Başındakı örtünü götürmək. – [Sevda] başındakı ağ ipək örtünü bir yana atar

  Tam oxu »
 • ÖRTÜB-BASDIRMA

  “Örtüb-basdırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ÖRTÜB-BASDIRMAQ

  f. Üstünü örtmək, üstünü malalamaq, gizlətmək. Pis əməllərini örtüb-basdırmaq

  Tam oxu »
 • ÖRTÜCÜ

  sif. Bir şeyi örtən, pərdələyən, bir şeyin üzərinə çəkilən, üstünü örtən. Örtücü şüşə. Örtücü boya

  Tam oxu »
 • ÖRTÜK

  is. 1. Hər hansı bir şeyin üzərinə çəkilən, salınan parça. Xonça örtüyü. – Pərinin anası ilə Əşrəf baba içəri girib ölünün üstünə bir örtük çəkdilər

  Tam oxu »
 • ÖRTÜKLÜ

  sif. Örtüyü olan, bir şeylə örtülmüş. Bunların qarşısında azca kənar; Yaşıl örtüklü bir böyük miz var

  Tam oxu »
 • ÖRTÜLMƏ

  “Örtülmək”dən f.is

  Tam oxu »