Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • ŞƏB

  is. [ər.] köhn. Gecə

  Tam oxu »
 • ŞƏBAB

  is. [ər.] klas. Gənclik, cavanlıq. Fəqət bahari-şəbabımda bir çiçək buldum; Qaçırdım əldən, onun həsrətilə məhv oldum

  Tam oxu »
 • ŞƏBABƏT

  is. [ər.] klas. Gənclik, cavanlıq. Fəqət bahari-şəbabımda bir çiçək buldum; Qaçırdım əldən, onun həsrətilə məhv oldum

  Tam oxu »
 • ŞƏBAHƏT

  is. [ər.] Oxşarlıq, bənzərlik. Hamısı kafirə bənzər o haramzadələrin; Nə müsəlmanlığa onlarda şəbahət var idi

  Tam oxu »
 • ŞƏBAN

  is. [fars.] Qəməri ərəb təqvimində səkkizinci ayın adı. Həmişə şəban, bir yol da ramazan. (Məsəl). Şəbanda gərçi bir neçə gün içmədim şərab

  Tam oxu »
 • ŞƏBBU

  is. [fars.] Axşamçağı və gecə ətirsaçan rəngbərəng gül; mixəkgülü. Şəbbugülü Azərbaycanda geniş becərilən ətirli bəzək bitkilərindəndir

  Tam oxu »
 • ŞƏBBUGÜLÜ

  is. [fars.] Axşamçağı və gecə ətirsaçan rəngbərəng gül; mixəkgülü. Şəbbugülü Azərbaycanda geniş becərilən ətirli bəzək bitkilərindəndir

  Tam oxu »
 • ŞƏBÇİÇƏK

  is. bot. Gecələr açılan çiçək növü. [Nisə xanım:] Sənin üçün buket bağlamaq istəyirdim. Sədəf, amma nə qərənfil tapdım, nə şəbçiçək

  Tam oxu »
 • ŞƏBƏDƏ

  is. [ər.] Rişxənd, ələ salma, araya qoyma; hoqqabazlıq. [Knyaz:] Yapdığın şəbədələr gizli deyil. H.Cavid

  Tam oxu »
 • ŞƏBƏDƏBAZ

  is. və sif. [ər. şəbədə və fars. …baz] Hoqqabaz, adam ələ salan, adamı lağa qoyan, adamoynadan, adama söz qoşan

  Tam oxu »
 • ŞƏBƏKƏ

  is. [ər.] 1. Ağacdan, metaldan, daşdan, məftildən qayrılmış tor, hörgü, barmaqlıq; ornament. Pəncərə şəbəkəsi

  Tam oxu »
 • ŞƏBƏKƏÇİ

  is. Şəbəkə (1-ci mənada) ustası; ornamentçi

  Tam oxu »
 • ŞƏBƏKƏÇİLİK

  is. Şəbəkə kəsmə, şəbəkə qayırma sənəti

  Tam oxu »
 • ŞƏBƏKƏLİ

  sif. Şəbəkə şəklində qayrılmış, şəbəkə qoyulmuş, şəbəkəsi olan. Şəbəkəli qapı. Şəbəkəli divar. Şəbəkəli pəncərə

  Tam oxu »
 • ŞƏBGÜLÜ

  is. bot. Sarı, mixəyi rəngdə çiçəkləri olan çoxillik bitki; sarıbənövşə. Sarıbənövşə və ya şəbgülü … açıq-sarı, tünd-sarı, mixəyi, tünd-mixəyi rəngli

  Tam oxu »
 • ŞƏBXUN

  is. [fars.] Gecə vaxtı düşmən üzərinə gözlənilməz basqın. Dəstə bir yerdə şəbxun atır, o biri yerdə özünü göstərir və birdən yox imiş kimi çəkilib iti

  Tam oxu »
 • ŞƏBİH

  is. [ər.] 1. klas. Bənzər, oxşar. Şəbihi yoxdur. 2. din. Keçmişdə: məhərrəm ayında aşura günü şiələrin göstərdikləri Kərbəla hadisələrinə həsr olunmuş

  Tam oxu »
 • ŞƏBİHGƏRDAN

  is. [ər. şəbih və fars. gərdan] Şəbihi hazırlayan, şəbih mərasimini idarə edən adam. Cəm olunan pullar nəyə sərf olunardı? – Çaya, qəndə, … imam yolun

  Tam oxu »
 • ŞƏBİHGƏRDANLIQ

  is. Şəbihgərdanın işi, şəbih mərasimini idarə etmə. Şəbihgərdanlıq tam mənası ilə xalq teatrı idi. Çəmənzəminli

  Tam oxu »
 • ŞƏBKORLUQ

  is. bax gecəkorluq

  Tam oxu »
 • ŞƏBKÜLAH

  is. [fars.] köhn. Gecəpapağı. [Kərbəlayı Həsən] … şəbkülahını geyinib arvada tapşırdı ki, bu gecə ölülər gələcək, … dava-şava olmasın

  Tam oxu »
 • ŞƏBNAMƏ

  is. [fars.] İntibahnamə, bəyannamə. Şəbnamələr hazır idi. M.S.Ordubadi. O, mizin üstünə şəbnaməni qoyanda əlahəzrət Hümayuni aynada onu görüb tutmuşdu

  Tam oxu »
 • ŞƏBNƏM

  is. [fars.] bax şeh. [Dərviş:] Gül qonçasında şəbnəm parıldayan kimi, [Ruqiyyənin] dodaqları arasında dişləri almaz kimi parıldadı

  Tam oxu »
 • ŞƏBNƏMLİ

  sif. Şəbnəm (şeh) düşmüş, şehli. Şəbnəmli çiçəklər səhər çağları; Yaqut gözlərilə qəmzə satardı. R.Rza

  Tam oxu »
 • ŞƏBPƏRƏ

  is. [fars.] 1. Yarasa, gecəquşu. Şəbpərə gecə gəzər, gündüz gəzməz; Elə bilər, özü bilər, özgə bilməz

  Tam oxu »
 • ŞƏCƏRƏ

  is. [ər.] Bir sülalənin, xanədanın və s. nəsil qollarını (qollu-budaqlı ağac şəklində) göstərən cədvəl

  Tam oxu »
 • ŞƏDDƏ

  is. [ər.] 1. bax təşdid. 2. Sapa düzülmüş mirvari, inci. Qətibə əlini atıb, kiçik cəbədən bir şəddə iridənəli inci çıxarıb Səba xanımın boynuna saldı

  Tam oxu »
 • ŞƏDİD

  sif. [ər.] klas. Şiddətli, sərt, çox ağır. …Nadanlığa yaşlı gözlərilə baxa-baxa biçarə Məryəm saraldı, soldu, bir gün də şədid həyatından aralanıb rah

  Tam oxu »
 • ŞƏDİDLİK

  is. Şiddətlilik, şiddət. Bu təzyiq [kişilərin qadınlar üzərində təzyiqi] tarixin hər pilləsində bir şədidlikdə olmayıb və ayrı-ayrı qövmlərin dərəceyi

  Tam oxu »
 • ŞƏFA

  is. [ər.] Xəstəlikdən qurtarma, sağalma, yaxşılaşma. Şirin, meyxoş meyvələri; Min bir dərdə şəfa bağlar! Qoynu dolu səfa bağlar! R

  Tam oxu »
 • ŞƏFABƏXŞ

  [ər. şəfa və fars. …bəxş] klas. bax şəfaverici

  Tam oxu »
 • ŞƏFAƏT

  is. [ər.] klas. Bir günahkarın bağışlanması və ya bir möhtacın ehtiyacının yerinə yetirilməsi üçün başqası tərəfindən edilən vasitəçilik, iltimas

  Tam oxu »
 • ŞƏFAƏTÇİ

  is. klas. Şəfaət edən, rəhm edən, mərhəmət göstərən, yazığı gələn, dərdinə əlac edən. Hər kəs qəzet oxusa, istəyir müsəlman qəzeti, istəyir qeyri bir

  Tam oxu »
 • ŞƏFAXANA

  is. [ər. şəfa və fars. …xanə] köhn. Xəstəxana, müalicəxana. [Yusif Sərrac buyurdu:] …Hər yerdə yollar təmir olunsun və lazımi məqamlarda və mənzillərd

  Tam oxu »
 • ŞƏFAİYYƏ

  is. [ər.] köhn. Səhiyyə, sağlamlıq. …Rusların cəmi mülki idarələri millət vəkillərinin əlində idi ki, rusca həmin vəziidarənin adı Zemstvodur, məsələn

  Tam oxu »
 • ŞƏFALANMA

  “Şəfalanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ŞƏFALANMAQ

  f. Şəfa tapmaq, sağalmaq. Xəstə şəfalanar təri gələndə; Təbib ona yönü bəri gələndə. A.Şəmşir

  Tam oxu »
 • ŞƏFALI

  sif. Şəfa verən, şəfaverici, sağaldıcı. Şəfalı hava. Şəfalı əl. Günəşin şəfalı şüası. – Bilmirəm, İsti suyun; Şəfalıdır qaynağı; Yoxsa onun hüsnüdür;

  Tam oxu »
 • ŞƏFAVERİCİ

  sif. Şəfa verən, şəfalı, sağaldan, sağaldıcı. Şəfaverici dağ havası. Şəfaverici mədən suları

  Tam oxu »
 • ŞƏFƏQ

  is. [ər.] 1. Gün çıxmadan və ya batarkən göydə görünən qızartı. Od tutub qırmızı atəşlə yenə yandı üfüq; Şəfəqin qırmızı rəngilə işıqlandı üfüq

  Tam oxu »
 • ŞƏFƏQQƏT

  bax şəfqət. Madərləriniz etdi sizə mehrü məhəbbət; Ağuşi-şəfəqqətdə sizi bəslədi rahət. M.Ə.Sabir. [Xarrat:] Məncə bütün məxluq … mümkün olan şəfəqqət

  Tam oxu »
 • ŞƏFƏQLƏNDİRMƏ

  “Şəfəqləndirmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ŞƏFƏQLƏNDİRMƏK

  f. İşıqlandırmaq, şölələndirmək. …Axşamdan yanan çırağın saralmış alovu birdən titrəyib uzandı, yuxarıya doğru qanad çalıb bir an ətrafı daha artıq şə

  Tam oxu »
 • ŞƏFƏQLƏNMƏ

  “Şəfəqlənmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ŞƏFƏQLƏNMƏK

  f. İşıqlanmaq, şölələnmək, parıldamaq, şəfəq saçmaq, bərq vurmaq. Günəşin işığından şəfəqlənən qılınclar qırx min ildırımın birdən şığıdığını andırdı

  Tam oxu »
 • ŞƏFƏQLİ

  sif. Şəfəqsaçan, parlayan, işıqsaçan, bərq vuran, şöləsaçan. Şəfəqli almaz. Şəfəqli çilçıraq. – [Rüstəm bəy:] … Pürqiymət daşlar cərgəsində [almaz] ən

  Tam oxu »
 • ŞƏFFAF

  sif. [ər.] Baxdıqda o biri tərəfi görünən, işığı asanlıqla buraxan, içindən keçirən. Şəffaf şüşə. Şəffaf cisim

  Tam oxu »
 • ŞƏFFAFLAŞDIRMA

  “Şəffaflaşdırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ŞƏFFAFLAŞDIRMAQ

  f. Şəffaf hala salmaq

  Tam oxu »
 • ŞƏFFAFLAŞMA

  “Şəffaflaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »