Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • Ş

  Azərbaycan əlifbasının iyirmi altıncı hərfi. bax şe

  Tam oxu »
 • ŞABALID

  is. 1. Qoz, fındıq cinsindən qabıqlı meyvə və bu meyvənin ağacı. Şabalıdın çox dadlı, qidalı meyvələrindən və ağaclarının oduncağından geniş surətdə i

  Tam oxu »
 • ŞABALIDI

  sif. Şabalıd rəngində, qəhvəyi. Şabalıdı saç. Şabalıdı saqqal. – Mir Məhəmməd Kərim ağa şabalıdı rəngli, qolsuz əbasını çiynindən endirib ayağa durdu

  Tam oxu »
 • ŞABALIDLIQ

  is. Çoxlu şabalıd ağacı bitən yer, şabalıd meşəsi

  Tam oxu »
 • ŞABAŞ

  is. [fars.] Toy məclislərində oynayanlara xanəndə və çalğıçılar üçün verilən pul. Gənclər oynayanda yoldaşları onların başına kağız pul (əsginas) şaba

  Tam oxu »
 • ŞABLON

  [alm.] 1. Ülgü, qəlib. // Hazır məmulatın formasını yoxlamaq üçün alət. 2. məc. Çeynənmiş, bayağı, basmaqəlib

  Tam oxu »
 • ŞABLONLUQ

  is. Şablon, çeynənmiş, bayağı şeyin halı; adilik, bayağılıq

  Tam oxu »
 • ŞAD

  sif. [fars.] 1. Sevinən, şən, fərəhli, məmnun. Şad adam. Şad üz. Şad gözlər. Könlü şad olmaq. – Daşdəmir əmi öz tütünü barəsində belə tərifləri çox eş

  Tam oxu »
 • ŞAD-XÜRRƏM

  sif. və zərf [fars. və ər.] Çox şad, kefi kök, sevinc içərisində. [Odabaşı:] [Oğlan] hər yerdə özünü şad-xürrəm … lətifəgu göstərirdi

  Tam oxu »
 • ŞAD-ŞAD

  zərf Sevinə-sevinə, sevinc içərisində, fərəhli, məmnun halda. Məktub alanlar şad-şad çəkildi, almayanlar sakit-sakit addımladı

  Tam oxu »
 • ŞAD-ŞALAYIN

  dan. bax şad. [Ana] sonra bişirdiyi xörəyi ortalığa gətirdi. Şad-şalayın yeyib qurtardı. Ə.Vəliyev

  Tam oxu »
 • ŞADARA

  is. Buğdanın, arpanın zibilini, torpağını təmizləmək üçün xəlbir. □ Şadara kimi – deşik-deşik, dəlik-dəlik

  Tam oxu »
 • ŞADARALAMA

  “Şadaralamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ŞADARALAMAQ

  f. Şadaradan keçirmək, şadarada təmizləmək. Buğdanı şadaralamaq

  Tam oxu »
 • ŞADARALANMA

  “Şadaralanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ŞADARALANMAQ

  məch. Şadaradan keçirilmək, şadarada təmizlənmək

  Tam oxu »
 • ŞADƏNƏ

  sif. İri dənələri olan, iri dənəli. Şadənə noxud. Şadənə buğda. – Bildirçin yediyi adi darı olardı. Arabir şadənə də verərdilər ki, quş qızışsın

  Tam oxu »
 • ŞADXƏBƏR

  şadxəbər olasan! – xoşxəbər gətirən adama qarşılıq olaraq deyilən təşəkkür ifadəsi. [Xavərnisə:] Şadxəbər olasan! Ağlamıram, soğan şoqəribin acısıdır

  Tam oxu »
 • ŞADLANDIRICI

  sif. Sevindirici, fərəhləndirici; şadlıq gətirən, sevinc gətirən, şadlandıran, sevindirən, ürəkaçan. Şadlandırıcı xəbər

  Tam oxu »
 • ŞADLANDIRMA

  “Şadlandırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ŞADLANDIRMAQ

  f. Şad etmək, sevindirmək, fərəhləndirmək, ürək açmaq. Bu xəbər bizi olduqca şadlandırdı. – Məktub Hacını həddindən artıq şadlandırdı

  Tam oxu »
 • ŞADLANMA

  “Şadlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ŞADLANMAQ

  f. Şad olmaq, sevinmək, fərəhlənmək. Rüstəm Hümmətəlinin vəhşi çəngəlindən xilas edilmiş Gülzara baxdıqda şadlanır

  Tam oxu »
 • ŞADLIQ

  is. Sevinc, fərəh. Dağıldı bu şadlıq xəbəri, dərbədər oldu; Yandı oda qəmlər. M.V.Vidadi. Öz musiqi və sənəti ilə, özünün dilrüba səsilə minlərin şadl

  Tam oxu »
 • ŞADLIQLA

  zərf Sevinclə, sevincək, fərəhlə, şad halda, məmnuniyyətlə. [Hüseynqulu:] Birpərdəli bir vodevil belə yazılsaydı, təzə olduğundan çox şadlıqla oynardı

  Tam oxu »
 • ŞADMAN

  sif. və zərf [fars.] klas. Şad, sevinc, məmnun. Durdu qazi şahə vida etdi; Evinə xeyli şadman getdi. S

  Tam oxu »
 • ŞADYANA

  sif. Şadlıqla, sevinclə, məmnunluqla. Şadyana qəbul. Şadyana məclis

  Tam oxu »
 • ŞADYANALIQ

  is. Şadlıq, şənlik, bayram. [Rüstəm bəy:] Məşədi İbad, mən sənin qohumluğunu özüm üçün böyük bir fəxr bilirəm

  Tam oxu »
 • ŞAFRÁN

  [ər.] Sarı-qırmızı meyxoş alma növü

  Tam oxu »
 • ŞAFTALI

  is. [fars.] Qabığı hovlu, sarıqırmızı rəngli, iritumlu, şirəli meyvə. Şaftalı gəlməmiş tabağı gəldi. (Məsəl)

  Tam oxu »
 • ŞAFTALILIQ

  is. Şaftalı ağacları əkilmiş yer, şaftalı bağı

  Tam oxu »
 • ŞAGİRD

  is. [fars.] 1. İbtidai və ya orta məktəbdə oxuyan uşaq; məktəbli. Məşədi bütün sinifdə ən yaxşı oxuyan şagirdlərdəndir

  Tam oxu »
 • ŞAGİRDLİK

  is. 1. Şagird olma, şagird həyatı, məktəbdə oxuma, tələbəlik. Şagirdlik illəri. 2. İxtisas təlimi. Fabrik-zavod şagirdliyi

  Tam oxu »
 • ŞAH

  Atın dal ayaqları üstündə qalxıb durması. □ Şahə qalxmaq – iki dal ayaqları üstə qalxıb durmaq (at haqqında)

  Tam oxu »
 • ŞAH₁

  is. [fars.] 1. Keçmişdə İran və Əfqanıstanda padşahın, hökmdarın titulu, həmçinin bu titulu daşıyan şəxs

  Tam oxu »
 • ŞAHAD

  is. Dəyirmanda üyüdülən taxıl üçün alınan haqq; dəyirman haqqı. Dəyirmanda dənim yox, şahad üstə başım yarılır

  Tam oxu »
 • ŞAHANƏ

  sif. [fars.] Şaha, şahlığa məxsus və ya şaha, hökmdara layiq. [Vəzir:] Sonra üzün dörd nəfər hazırda olan pişxidmətlərə tutub dedi ki, xələti-şahanəni

  Tam oxu »
 • ŞAHANİ

  bax şahanə. Gözəl gül, şahani gül; Ləbi gül, dəhani gül; Öz gülümü istərəm; Bürüsə cahani gül. (Bayatı)

  Tam oxu »
 • ŞAHBAL

  bax şahpər

  Tam oxu »
 • ŞAHBAZ

  is. [fars.] 1. Tərlan, şahin. Ələsgər, torunu sən tərlana qur; Bəlkə tora düşən bir şahbaz ola. Aşıq Ələsgər

  Tam oxu »
 • ŞAHBEYT

  is. [fars. şah və ər. beyt] Şerin birinci beyti, mətlə; həmçinin bir şerin ən gözəl, seçilmiş beyti

  Tam oxu »
 • ŞAHDAMAR

  is. 1. bax aorta. 2. məc. Ən mühüm, ən əsas, başlıca yol

  Tam oxu »
 • ŞAHƏNŞAH

  is. [fars.] 1. tar. 1979-cu il İran islam inqilabına qədər İran şahlarının titulu. Şücaiddövlə imperator hökuməti ilə şahənşah hökuməti arasında keçil

  Tam oxu »
 • ŞAHI

  is. [fars.] köhn. Beşqəpiklik qara pul (adətən saylarla). Abbasını bəyənməyən beş şahı çıxardar. (Ata

  Tam oxu »
 • ŞAHİD

  is. [ər.] 1. Bir hadisəni, əhvalatı, işi öz gözü ilə görmüş və ya görən adam. Mən bu hadisələrin şahidiyəm

  Tam oxu »
 • ŞAHİD-SÜBUT

  is. [ər.] Sübut edən şey, dəlil. Mənə şahid-sübut lazım deyil. – Göy guruldadı, tufan qopdu, ildırım çaxıb evimi, mülkümü yandırdı

  Tam oxu »
 • ŞAHİDLİK

  is. 1. Gözü ilə gördüyü və ya bildiyi bir hadisə və ya iş haqqında bir şəxsin məlumat verməsi, şahid durması

  Tam oxu »
 • ŞAHİN

  is. 1. Möhkəm əyridimdikli, uzun, itiqanadlı yırtıcı quş. Şahin, şunqar sürbənizi dağıdar; Boyanarsız qızıl qanə, durnalar! M

  Tam oxu »
 • ŞAHİNCƏSİNƏ

  zərf Şahin kimi, qəhrəmancasına, mərdcəsinə, igidcəsinə, qorxmadan. Hamı səbirsizliklə komanda gözləyir, bu saat şahincəsinə düşmənin üstünə şığımaq i

  Tam oxu »
 • ŞAHLIQ

  is. köhn. 1. Padşahlıq, hökmdarlıq. // Şahın idarəsi altında olan məmləkət, torpaq və s. □ Şahlıq etmək köhn

  Tam oxu »