Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • ŞOFÉR

  [fr. chauffeur] Avtomobil sürücüsü. Şofer maşını geriyə döndərdi və hamar yolla sürərək vağzala istiqamət aldı

  Tam oxu »
 • ŞOFERLİK

  is. Şofer sənəti, şofer peşəsi. Şoferlik etmək. Şoferlik kursunda oxumaq. – …Dursun şoferliyə qızlardan şagird qoydu

  Tam oxu »
 • ŞOĞƏRİB

  is. və sif. dan. Xoşagəlməz bir şey haqqında yüngül söyüş. [Səfər:] Şoğərib [qənd] o qədər ağırdır ki, çiynimi lap üzüb

  Tam oxu »
 • ŞOK

  [fr.] tib. Ağır fiziki travma və ya ruhi sarsıntı nəticəsində orqanizm funksiyalarının kəskin surətdə pozuluşu

  Tam oxu »
 • ŞOKOLÁD

  [isp.] 1. Kakao toxumu ilə şəkər və ədvə qatışığından hazırlanan kütlə və ya poroşok. // Bu kütlədən hazırlanan konfet və plitka şəklində qənnadı növü

  Tam oxu »
 • ŞOKOLADLI

  sif. Şokolad qarışıq, tərkibində şokolad olan. Şokoladlı dondurma. Şokoladlı konfet. Şokoladlı tort. // məc

  Tam oxu »
 • ŞOL

  “Ol” işarə əvəzliyinin qədim forması. Daima istər Xətayi şah cəmalın görməyə; Şol gədayi-alihimmət talibi-didar məst

  Tam oxu »
 • ŞOMU

  is. məh. İspanaq. Tərəçiçəklilər … fəsiləsindən becərilən cinslərdən biri də ispanaq və ya şomudur. M

  Tam oxu »
 • ŞONQAR

  bax şahin. İki şonqar dalaşanda bir qarğaya cürm düşər. (Ata. sözü). Şahin, şonqar sürbənizi dağıdar; Boyanarsız qızıl qana, durnalar

  Tam oxu »
 • ŞOR

  sif. 1. Tərkibində çox duz olan, duzlu. Şor su. Şor pendir. …Görürsünüz ki, Kür suyunun dadı nə acıdır, nə şordur, pis qoxusu var, nə iylidir

  Tam oxu »
 • ŞOR₁

  is. Çürüdülüb süzülmüş ayrandan hazırlanan ağartı (qatı kütlə halında sadə pendir). [Sənəm] pəncərənin qabağında bir süfrə salardı, üstünə çörək, pend

  Tam oxu »
 • ŞORA

  is. Çeşidli metalların qarışığından düzəldilib partlayıcı maddələr texnikasında aqranomiyada gübrə kimi işlədilən azot duzu

  Tam oxu »
 • ŞORABA

  is. Duzlu suya (duza) qoyulan tərəvəz. Xiyar şorabası. Pomidor şorabası. – Nahar süfrəsi üçün də göy-göyərti, soğan, sirkə, şoraba, nə lazımdırsa hazı

  Tam oxu »
 • ŞORAKƏT

  bax şoran. Tərəçiçəklilər fəsiləsində şorakət və şoran torpaqlarda yayılmış bitkilər və alaq bitkiləri daha çoxdur

  Tam oxu »
 • ŞORAKƏTLƏŞMƏ

  “Şorakətləşmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ŞORAKƏTLƏŞMƏK

  bax şoranlaşmaq. Qarabağ düzündə boz torpaqlar şorakətləşərkən onların lil hissəciklərinin bir hissəsi aşağı qatlara hərəkət edir

  Tam oxu »
 • ŞORAKƏTLİ

  bax şoranlı

  Tam oxu »
 • ŞORAKƏTLİK

  bax şoranlıq. [Naz ağacı] güney yer sevən, küləyə və torpağın şorakətliyinə nisbətən davamlı, becərmə etibarilə az tələbkar bitkidir

  Tam oxu »
 • ŞORAQ

  sif. Dadı şor olan, şor. Şoraq xörək

  Tam oxu »
 • ŞORALAMA

  “Şoralamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ŞORALAMAQ

  f. Yüksəkdən tökmək, axıtmaq. Südü şoralamaq. Suyu şoralamaq

  Tam oxu »
 • ŞORALANMA

  “Şoralanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ŞORALANMAQ

  f. Birdən tökülmək, güclü axmaq. Qab əyilən kimi su yerə şoralandı. Uşağın qolundan qan şoralandı

  Tam oxu »
 • ŞORAN

  1. sif. Duzlu, duz hopmuş. Şoran torpaq. Şoran yerlər. – Un ələnmiş kimi ağımtıl-sarı şoran torpağın üzərində təzəcə ceyran izləri aydın görünürdü

  Tam oxu »
 • ŞORANLAŞMA

  1. “Şoranlaşmaq”dan f.is. 2. Torpaqda mineral duzların çoxalması və onun əkinçilik üçün yararsız hala gəlməsi

  Tam oxu »
 • ŞORANLAŞMAQ

  f. Duzlu olmaq, tərkibinə çoxlu duz yığılmaq, duzlanmaq. Çox şoran olan torpaq suları dayazdadır, bu isə torpağın şoranlaşmasına səbəb olur

  Tam oxu »
 • ŞORANLI

  sif. Tərkibində duz olan, duzlu. Şoranlı torpaqlar

  Tam oxu »
 • ŞORANLIQ

  is. Şoran, şoran yer, torpaq. Bir-birini qova-qova gəlib keçir aylar, illər; Şoranlıqda bağ salınır, bataqlıqda qızılgüllər

  Tam oxu »
 • ŞORANOTU

  is. bot. Şoranlıqlarda bitən boz gövdəli kol – ağac. [Şoranotu] hündür kol və ya kiçik ağac olub, açıq-boz rəngli qabıqla örtülmüş gövdəyə və rəngli q

  Tam oxu »
 • ŞORAZAR

  bax şorakət. Şorazar torpaqlar

  Tam oxu »
 • ŞORBA

  is. Ət, toyuq (və ya onlarsız) düyü, turşu və s. ilə hazırlanan duru xörək. [Şərəf:] İndicə şorba bişirəcəyəm, doyunca yeyib yatarsan

  Tam oxu »
 • ŞORDÜZƏN

  is. Şoranlıqdan ibarət düzən, çöl. [Yaşar:] Beləliklə, bir az keçmədən şordüzən zəngin bir pambıq tarlasına çevrilmiş olar

  Tam oxu »
 • ŞORGÖZ

  sif. vulq. Qadın düşkünü, arvadbaz. Şorgöz bizim vilayətdə o kişilərə deyirlər ki, həmişə gözləri arvadların dalınca olur

  Tam oxu »
 • ŞORGÖZLÜK

  is. vulq. Şorgöz kişinin xasiyyəti, qadın düşkünlüyü. …Şorgözlük başqa bir şey deyil, məhz mərəzdir. E

  Tam oxu »
 • ŞORQOĞALI

  is. İçərisində un, yağ, ədvə ilə qarışıq şorməzə iç qoyulan qoğal növü. Ramazan ayının özünəməxsus süfrəsi vardı: firni, tərək, balhalvası, nazik yuxa

  Tam oxu »
 • ŞORLANMA

  “Şorlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ŞORLANMAQ

  f. Şor olmaq, şor dadı vermək. [Veysin] hərdənbir dili dodağına dəyərkən ağzı şorlanırdı. Ə.Əbülhəsən

  Tam oxu »
 • ŞORLAR

  cəm Şimali Altayda yaşayan türkdilli xalq

  Tam oxu »
 • ŞORLAŞDIRMA

  “Şorlaşdırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ŞORLAŞDIRMAQ

  f. Tərkibinə duz hopdurmaq, şorluğunu artırmaq, duzlu etmək, şor etmək, şoranlaşdırmaq. …İzafi rütubətin buxarlanması zamanı duzlar torpağın səthinə q

  Tam oxu »
 • ŞORLAŞMA

  “Şorlaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ŞORLAŞMAQ

  bax şoranlaşmaq

  Tam oxu »
 • ŞORT

  [ing.] Qısa şalvar növü

  Tam oxu »
 • ŞORTMA

  “Şortmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • ŞORTMAQ

  f. dan. Bərk qaçmaq

  Tam oxu »
 • ŞORTU

  sif. vulq. Əxlaqsız, pozğun, son dərəcə həyasız, usanmaz, abırsız

  Tam oxu »
 • ŞORTULUQ

  is. vulq. Əxlaqsızlıq, pozğunluq, ifrat dərəcədə həyasızlıq, utanmazlıq, abırsızlıq

  Tam oxu »
 • ŞORYARPAQ

  is. bot. Turşəngə oxşar turş bitki

  Tam oxu »
 • ŞOSÉ

  [fr.] Çınqıl döşənmiş və ya asfalt, yaxud sement-betonla örtülmüş yol. [Cəmilə və Mirzağa] ahəstə addımlarla yan-yanaşı olaraq mədənlərin arasilə uzan

  Tam oxu »
 • ŞOŞAQ

  is. məh. Selik, ağız suyu. Dabaq öküz kimi axır şoşağı; Saqqalı uzunu damır aşağı. H.K.Sanılı. [İlyas:] Payızda hər gün yanıma qaçırdılar ki, yoldaş z

  Tam oxu »