Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • CƏBBƏXANA

  is. [ər. cəbhə və fars. …xanə] Silah və hərbi sursat saxlanan yer, anbar; arsenal. [Fəxrəddin] əlini çənəsinin altına söykəyib cəbbəxana meydanından g

  Tam oxu »
 • CƏBƏL

  is. məh. Dağ, çətin qalxılan yer

  Tam oxu »
 • CƏBHƏ

  is. [ər.] hərb. 1. Düşmənlə üzüzə durub vuruşan ordu hissələrinin yerləşdiyi sahə, xətt. Cəbhə boyu hücuma keçmək

  Tam oxu »
 • CƏBHƏÇİ

  is. Müharibə vaxtı cəbhədə olan və ya olmuş adam. Cəbhəçi ailəsi. Cəbhəçilərin bayramı. – Cəbhəçilər həmişə ön atəş xəttində dayanmalıdırlar

  Tam oxu »
 • CƏBR₁

  is. [ər.] Zor, zor işlətmə, zülm. Fələkin cəbrindən, el tənəsindən; Dərdim artıb, bir ümmana dönübdü

  Tam oxu »
 • CƏBR₂

  is. [ər.] Riyaziyyatın, ədədi qiymətlərindən asılı olmayaraq, kəmiyyət üzərində aparılan əməliyyatları öyrənən sahəsi

  Tam oxu »
 • CƏBRƏN

  zərf Zorla, güclə, zor işlədərək, zorla məcbur edərək, məcburiyyət altında. Cəbrən razı olmaq. Cəbrən qəbul etmək

  Tam oxu »
 • CƏBRİ₂

  sif. riyaz. Cəbrə aid olan. İrrasional cəbri tənlik. Sadə cəbri ədədlər

  Tam oxu »
 • CƏBRİ₁

  sif. 1. Zorla icra olunan, zorla edilən, məcburi, zorən. Hacıyevə nə üçünsə elə gəldi ki, bu gülüş cəbri bir gülüşdür

  Tam oxu »
 • CƏBRŞÜNAS

  is. [ər. cəbr və fars. …şünas] Cəbr mütəxəssisi

  Tam oxu »
 • CƏDD

  is. [ər.] Ata və ya ananın atası; baba; əcdad. Həzrəti-Yəqub … sonra buyurdu ki, … cəsədimi cəddim İbrahim Xəlil məzarında dəfn edəsiniz

  Tam oxu »
 • CƏDD-ƏQRƏBA

  is. [ər.] Bütün nəsil, qohum-əqrəba, ata-baba

  Tam oxu »
 • CƏDİD

  sif. [ər.] Yeni, təzə. Nə mədrəsə, nə müəllim, nə bir üsuli-cədidə; Və nə uşaqlarımızda bu qabiliyyət olaydı! M

  Tam oxu »
 • CƏDİDƏ

  sif. [ər.] Yeni, təzə. Nə mədrəsə, nə müəllim, nə bir üsuli-cədidə; Və nə uşaqlarımızda bu qabiliyyət olaydı! M

  Tam oxu »
 • CƏDVƏL

  is. [ər.] Qrafalar üzrə müəyyən qaydada yığılmış hər hansı məlumat və ya rəqəmlər siyahısı. Dərs cədvəli

  Tam oxu »
 • CƏDVƏLÇİ

  is. Cədvəl düzəldən, cədvəl tərtib edən idarə və ya müəssisə işçisi. [Hacıyeva] elə gəldi ki, normaçılarınmı, cədvəlçilərinmi, mühəndislərinmi başsoyu

  Tam oxu »
 • CƏFA

  is. [ər.] Əzab, əziyyət, üzüntü, incitmə. Xəzanə meyl elədi, almadı vəfa nəzərə; Yetişdi bülbülə çox-çox qəmü cəfası gülün

  Tam oxu »
 • CƏFAÇI

  bax cəfakeş. Min tən ilə bir cəfaçı səyyad; Ol zarə yetmişdi, qıldı fəryad. Füzuli

  Tam oxu »
 • CƏFAKAR

  sif. və is. [ər. cəfa və fars. …kar] Cəfaverən, əzabverən, incidən, zülmkar. Ol cəfakar nəzərdən bizi atmış kimidir; Qeyr ilə həmdəm olub, ülfəti qatm

  Tam oxu »
 • CƏFAKARLIQ

  is. Cəfa vermə, əzab, əziyyət vermə; incitmə; zülmkarlıq. □ Cəfakarlıq etmək – əzab vermək, incitmək, zülm etmək

  Tam oxu »
 • CƏFAKEŞ

  sif. [ər. cəfa və fars. keş] Cəfa çəkən, hər cür dərdə, əzaba dözən, möhnətə qatlaşan. Nə işdir, ey fələk, dildarı dildarından ayırmaq; Cəfakeş aşiqi

  Tam oxu »
 • CƏFALANMA

  “Cəfalanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • CƏFALANMAQ

  f. Cəfa çəkmək, əzab çəkmək, zülm çəkmək, möhnət çəkmək, iztirab çəkmək. Pərimi görəndə edim ziyarət; Canım yar yolunda cəfalanıbdı

  Tam oxu »
 • CƏFALI

  sif. Cəfaverən, əziyyətə düçar edən, incidən

  Tam oxu »
 • CƏFƏNG

  sif. [ər.] Mənasız, boş, dəyərsiz. [Firəngiz Muxtara:] Bunlar çeynənmiş cəfəng sözlərdir. B.Bayramov

  Tam oxu »
 • CƏFƏNGİYAT

  is. [ər.] Cəfəng, boş, mənasız, dəyərsiz sözlər, çərən-pərən. …Bağışla, molla əmi, deyəsən, çox cəfəngiyat söylədim

  Tam oxu »
 • CƏFƏNGLƏMƏ

  “Cəfəngləmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • CƏFƏNGLƏMƏK

  f. Boş-boş danışmaq, mənasız sözlər danışmaq, çərən-pərən danışmaq, çərənləmək

  Tam oxu »
 • CƏFƏNGLİK

  is. Boşluq, mənasızlıq, dəyərsizlik. Cəfənglik eləmək. // Cəfəng sözlər, cəfəngiyat, çərən-pərən

  Tam oxu »
 • CƏFƏRİ

  is. [ər.] bot. Keşnişə oxşar yeyilən bostan bitkisi. Cəfəri toxumunda efir yağı var

  Tam oxu »
 • CƏFƏROTU

  is. bot. Vəzəriyə oxşar yeyilən bostan bitkisi

  Tam oxu »
 • CƏFTƏ

  is. [ər.] Möhkəm bağlanmaq üçün qapıya, pəncərəyə və s.-yə vurulan dəmir qarmaq. [Əbülhəsənbəy:] …Xidmətçi yatan qapının çöldən cəftəsini vurdum

  Tam oxu »
 • CƏFTƏLƏMƏ

  “Cəftələmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • CƏFTƏLƏMƏK

  f. Cəftə ilə bağlamaq, cəftəsini vurmaq. [Qorodovoy] qapının bir tayını cəftələyərək dedi: – Qurtardı

  Tam oxu »
 • CƏFTƏLƏNMƏ

  “Cəftələnmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • CƏFTƏLƏNMƏK

  məch. Cəftə ilə bağlanmaq, cəftəsi vurulmaq. Qapı içəridən cəftələnib

  Tam oxu »
 • CƏFTƏLİ

  sif. Cəftəsi olan. Cəftəli pəncərə. – Bir otaq qapısı qara cəftəli; Oturardıq, o dəli, mən dəli; Bəzən ta sübhə kimi şeir oxuyardıq; Məzəli-məzəli

  Tam oxu »
 • CƏFTƏSİZ

  sif. Cəftəsi olmayan. Cəftəsiz qapı

  Tam oxu »
 • CƏFTƏŞƏKİLLİ

  sif. Cəftəyəoxşar, cəftə kimi

  Tam oxu »
 • CƏH-CƏH

  təql. Quşların ötərkən çıxardıqları xoş səs. Quşların cəh-cəhi havaya ucaldı. S.S.Axundov. Quşlar… cəh-cəh ilə min cürə nəğmələr oxuyub, meşəni sədala

  Tam oxu »
 • CƏHALƏT

  is. [ər.] Avamlıq, nadanlıq, cahillik, mədəni gerilik, mədəniyyətsizlik, elm və mərifətin olmadığı hal

  Tam oxu »
 • CƏHALƏTPƏRƏST

  is. [ər. cəhalət və fars. …pərəst] Kütlələrin cəhalətdə qalmasını istəyən, yeniliyə, tərəqqiyə, maarifə düşmən olan adam; irticaçı, maarif düşməni

  Tam oxu »
 • CƏHALƏTPƏRƏSTLİK

  is. Cəhalət tərəfdarlığı, cəhalətpərəst adamın zehniyyəti və işi, elmə, mədəniyyətə və maarifə düşmən olma

  Tam oxu »
 • CƏHD

  is. [ər.] Bir işi yerinə yetirmək və ya bir şeyi əldə etmək üçün ciddi çalışma, səy və qeyrət göstərmə

  Tam oxu »
 • CƏHDLƏ

  zərf Böyük səylə, ciddi çalışmaqla, ciddi işləməklə. Cəhdlə işləmək. – Cəhdlə siçan taxtanı dələr. (Ata

  Tam oxu »
 • CƏHDLİ

  sif. Çalışqan, cəhd göstərən, canyandıran

  Tam oxu »
 • CƏHƏNG

  is. Ağızın küncü. [Musanın nəvəsi] … şalvar cibindən çıxartdığı ağappaq bir yaylıqla cəhənglərinə bulaşan qatığı təmizcə sildi

  Tam oxu »
 • CƏHƏNNƏM

  is. [ər.] 1. Bu dünyada günah işlər görmüş adamların öldükdən sonra əbədi əzab çəkəcəkləri yer. [Xortdan:] Nagah xəyalıma cəhənnəm düşdü

  Tam oxu »
 • CƏHƏNNƏMLİK

  1. sif. Qarğış, söyüş məqamında işlənilir. [Oğlan:] Bəli, cəhənnəmlik Nikolayın babası bizim babaları bu yerlərə sürgün etmişdi

  Tam oxu »
 • CƏHƏT

  is. [ər.] 1. Tərəf, yön, səmt. Cəhətləri seçmək çətin idi. Nəriman dönüb dala baxanda gəldiyi yerin də izini itirmiş gördü

  Tam oxu »