Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • YÜK

  is. 1. Daşınmaq, aparılmaq üçün hər cür şey, daşınmalı olan mal və s. Yükü boşaltmaq. Heyvanın dalına yük çatmaq

  Tam oxu »
 • YÜKALAN

  is. Ünvanına qatar, gəmi, təyyarə və s. vasitəsilə yük göndərilən təşkilat, adam və s

  Tam oxu »
 • YÜKALTI

  is. Üstünə yük yığmaq üçün qurğu (bax yük 2-ci mənada)

  Tam oxu »
 • YÜKBOŞALTMA

  is. Yükü boşaltma işi

  Tam oxu »
 • YÜKDAŞIMA

  is. Yük daşıma işi

  Tam oxu »
 • YÜKDAŞIYAN

  sif. Yük daşımağa məxsus. Yükdaşıyan maşın. Yükdaşıyan gəmi. // Yük daşımaqla məşğul olan. Yükdaşıyan fəhlə

  Tam oxu »
 • YÜKGÖNDƏRƏN

  is. Birinin ünvanına qatar, gəmi, təyyarə və s. vasitəsilə yük göndərən təşkilat, adam və s

  Tam oxu »
 • YÜKGÖTÜRMƏ

  is. tex. Mexanizmlərin ağır şey qaldırma gücü

  Tam oxu »
 • YÜKQALDIRAN

  sif. Ağır şeyləri, yükləri qaldıran. Yükqaldıran maşın. – Hündür və qüvvətli yükqaldıran kran uzun xortumunu dik tutaraq vüqarla durmuşdur

  Tam oxu »
 • YÜKLƏDİLMƏ

  “Yüklədilmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • YÜKLƏDİLMƏK

  məch. Başqasına yükləmə işi gördürmək

  Tam oxu »
 • YÜKLƏMƏ

  “Yükləmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • YÜKLƏMƏK

  f. 1. Yük vurmaq, yük qoymaq, yüklə doldurmaq. Vaqonu (gəmini, maşını) yükləmək. – Körpünün sol tərəfində dayanmış gəmiyə taxta-şalban yükləyirdilər

  Tam oxu »
 • YÜKLƏNMƏ

  “Yüklənmək”dən f.is. Maşınların yüklənməsi

  Tam oxu »
 • YÜKLƏNMƏK

  məch. 1. Yük vurulmaq, yük qoyulmaq, yüklə doldurulmaq. Vaqonlar (maşınlar) yüklənmişdir. // Dalına yük çatılmaq (qoyulmaq)

  Tam oxu »
 • YÜKLƏNMİŞ

  f.sif. Yük qoyulmuş, yük vurulmuş, yük doldurulmuş. Yüklənmiş maşın. Taxıl ilə yüklənmiş vaqonlar. // Arxasına yük çatılmış, yük qoyulmuş

  Tam oxu »
 • YÜKLƏTMƏ

  “Yüklətmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • YÜKLƏTMƏK

  icb. Yükləmə işi gördürmək, yük vurdurmaq. Arabaları yüklətmək

  Tam oxu »
 • YÜKLƏYİCİ

  sif. Yükvuran, yükqaldıran, yükləyən. Yükləyici maşın

  Tam oxu »
 • YÜKLÜ

  sif. 1. Yük vurulmuş, yüklənmiş, yükü olan. Yüklü vaqon. Yüklü maşın. Yüklü araba. – Kişi əlində çomaq; Sürür yüklü öküzü

  Tam oxu »
 • YÜKLÜK

  is. Yük yığılan yer, yük yeri. Otaqların müxəlləfatı yüklükdə bir dəst yorğan-döşək, … çaxmaqlı tüfəng, köhnə xəncərdən ibarətdir

  Tam oxu »
 • YÜKSƏK

  sif. 1. Uca, hündür. Yüksək bina. Yüksək dağ. Yüksək ağac. Yüksək təpə. – Yolun üst tərəfində, yüksək qayaların döşündə şam ağacları görünürdü

  Tam oxu »
 • YÜKSƏKCƏ

  sif. Bir qədər yüksək; yüksək. [Qızın] yüksəkcə boyu, ağ bənizi, uzaqlarda bir şey arayan dalğın gözləri diqqətimi cəlb etmişdi

  Tam oxu »
 • YÜKSƏKGƏRGİNLİKLİ

  sif. elektr. Gərginlik dərəcəsi yüksək olan. Yüksəkgərginlikli cərəyan

  Tam oxu »
 • YÜKSƏKİXTİSASLI

  sif. Yüksək ixtisas sahibi olan. Yüksəkixtisaslı kadrlar

  Tam oxu »
 • YÜKSƏKLİK

  is. 1. Hündürlük, ucalıq; yüksək şeyin halı. Dağın yüksəkliyi. Divarın yüksəkliyi. Evin yüksəkliyi iyirmi metrdir

  Tam oxu »
 • YÜKSƏKLİKÖLÇƏN

  is. xüs. Yüksəkliyi (yer səthi nöqtələrinin, uçucu aparatların uçuşunun və s.-nin ucalığını) ölçən müxtəlif cihaz və alətlərin ümumi adı

  Tam oxu »
 • YÜKSƏKMAAŞLI

  sif. Yüksək tariflər üzrə maaş (zəhmət haqqı) alan. Yüksəkmaaşlı vəzifə

  Tam oxu »
 • YÜKSƏKMƏHSULLU

  sif. Yüksək məhsul verən, bollu məhsul verən. Yüksəkməhsullu heyvandarlıq. Yüksəkməhsullu mal-qara cinsləri

  Tam oxu »
 • YÜKSƏKMOLEKULLU

  yüksəkmolekullu birləşmələr fiz. – molekulları zəncirlər şəklində qurulmuş maddələr

  Tam oxu »
 • YÜKSƏKVƏZİFƏLİ

  sif. Yüksək vəzifə sahibi olan, yüksək ictimai və ya xidməti mövqe tutan. Yüksəkvəzifəli şəxslər

  Tam oxu »
 • YÜKSƏKVOLTLU

  sif. elektr. Yüksək elektrik cərəyanına aid olan. Yüksəkvoltlu cihazlar. Yüksəkvoltlu elektrik xətti

  Tam oxu »
 • YÜKSƏLDİLMƏ

  “Yüksəldilmək”dən f.is. Suyun səviyyəsinin yüksəldilməsi. Əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi

  Tam oxu »
 • YÜKSƏLDİLMƏK

  məch. 1. Qaldırmaq, ucaldılmaq, daha yüksək, uca edilmək, hündürlüyü artırılmaq. 2. Artırılmaq, gücləndirilmək

  Tam oxu »
 • YÜKSƏLİŞ

  is. 1. İnkişaf prosesində irəliyə, yaxşılaşmağa, mükəmməlləşməyə doğru hərəkət; yüksəlmə, irəliləmə, tərəqqi, inkişaf

  Tam oxu »
 • YÜKSƏLMƏ

  “Yüksəlmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • YÜKSƏLMƏK

  f. 1. Yüksəyə, yüksəklərə, yuxarı qalxmaq; ucalmaq. Bina xeyli yüksəlmişdir. – Ay xeyli yüksəlmiş, ətrafı yarımkölgəli bir surətdə aydınlatmışdı

  Tam oxu »
 • YÜKSƏLTMƏ

  “Yüksəltmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • YÜKSƏLTMƏK

  f. 1. Qaldırmaq, ucaltmaq, daha uca etmək, hündürlüyünü artırmaq. Divarı bir qədər yüksəltmək lazımdır

  Tam oxu »
 • YÜKSÜZ

  sif. Yükü olmayan; boş. Yüksüz maşın. Yüksüz qatar. // zərf Heç bir yük götürmədən; boş. Maşınlar yüksüz qayıtdılar

  Tam oxu »
 • YÜKVURMA

  is. Yükləmə işi

  Tam oxu »
 • YÜNGÜL

  sif. 1. Çəkisi az olan (ağır ziddi). Yüngül yük. Yüngül çamadan. Yüngül daş. □ Yüngül çəkmək – çəkidə aldatmaq, əskik vermək

  Tam oxu »
 • YÜNGÜL-YARAQ

  zərf dan. 1. Lazımi dərəcədə silahlanmamış, hazırlanmamış. 2. Yüngül geyinmiş halda. 3. məc. Zəif, şiddətsiz, yüngül

  Tam oxu »
 • YÜNGÜLCƏ

  1. sif. Bir qədər yüngül; yüngülvari, yüngültəhər. Yüngülcə bir daş. // Çox yüngül. 2. zərf Bir balaca, azacıq, ciddi olmayaraq

  Tam oxu »
 • YÜNGÜLÇƏKİLİ

  sif. Çəkisi yüngül olan, çəkisi az olan, ağır olmayan

  Tam oxu »
 • YÜNGÜLXASİYYƏT

  bax yüngültəbiət(li)

  Tam oxu »
 • YÜNGÜLXASİYYƏTLİ

  bax yüngültəbiət(li)

  Tam oxu »
 • YÜNGÜLXASİYYƏTLİLİK

  bax yüngültəbiətlilik

  Tam oxu »
 • YÜNGÜLLƏDİLMƏ

  “Yüngüllədilmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • YÜNGÜLLƏDİLMƏK

  məch. Yüngül hala salınmaq

  Tam oxu »