Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • İĞTİŞAŞ

  qarğaşalıq — qarışıqlıq — hərc-mərclik — qarmaqarışıqlıq

  Tam oxu »
 • İĞTİŞAŞLI

  qarışıq — nizamsız — hərc-mərc

  Tam oxu »
 • İXLAS

  səmimiyyət — sidq

  Tam oxu »
 • İXRAC

  çıxarma — uzaqlaşdırma

  Tam oxu »
 • İXTİLAF

  ziddiyyət — mübahisə — münaqişə

  Tam oxu »
 • İXTİLAFLI

  mübahisəli — münaqişəli

  Tam oxu »
 • İXTİLAFLILIQ

  mübahisəlilik — münaqişəlik

  Tam oxu »
 • İXTİLAFSIZ

  mübahisəsiz — münaqişəsiz

  Tam oxu »
 • İXTİLAFSIZLIQ

  mübahisəsizlik — münaqişəsizlik

  Tam oxu »
 • İXTİLAT

  söhbətləşmə

  Tam oxu »
 • İXTİLAT

  oturub-durma — qaynayıb-qarışma

  Tam oxu »
 • İXTİRA

  uydurma — qondarma

  Tam oxu »
 • İXTİRA

  icad — kəşf — yaratma

  Tam oxu »
 • İXTİSAR

  qısaltma — azaltma

  Tam oxu »
 • İXTİSARLAMA

  qısaltma — azaltma

  Tam oxu »
 • İXTİSARLAMAQ

  azaltmaq — qısaltmaq

  Tam oxu »
 • İXTİSAS

  sənət — peşə

  Tam oxu »
 • İXTİSASLAŞMA

  mütəxəssisləşmə

  Tam oxu »
 • İXTİSASLAŞMAQ

  mütəxəssisləşmək

  Tam oxu »
 • İXTİSASLI

  təcrübəli — bilikli — hazırlıqlı

  Tam oxu »
 • İXTİYAR

  qoca — yaşlı — nurani

  Tam oxu »
 • İXTİYAR

  qüvvət — güc — taqət

  Tam oxu »
 • İXTİYARİ

  iradi — könüllü

  Tam oxu »
 • İXTİYARİLİK

  iradilik — könüllülük

  Tam oxu »
 • İXTİYARLAŞMA

  qocalma — yaşlaşma

  Tam oxu »
 • İXTİYARLAŞMAQ

  qocalmaq — yaşlaşmaq

  Tam oxu »
 • İXTİYARLIQ

  qocalıq — piranilik

  Tam oxu »
 • İXTİYARSIZ

  hüquqsuz — səlahiyyətsiz

  Tam oxu »
 • İXTİYARSIZLIQ

  hüquqsuzluq — səlahiyyətsizlik

  Tam oxu »
 • İKİBAŞLI

  ikimənalı — ikitərəfli — dumanlı

  Tam oxu »
 • İKİBİR

  cüt-cüt

  Tam oxu »
 • İKİCANLI

  hamilə — boylu — boğaz

  Tam oxu »
 • İKİCANLILIQ

  hamiləlik — boğazlıq

  Tam oxu »
 • İKİDİLLİ

  ikiüzlü — yalançı

  Tam oxu »
 • İKİDİLLİLİK

  ikiüzlülük — yalançılıq

  Tam oxu »
 • İKİLƏMƏ

  bölmə

  Tam oxu »
 • İKİLƏMƏ

  qoşalaşdırma — cütləmə

  Tam oxu »
 • İKİLƏMƏK

  qoşalaşdırmaq

  Tam oxu »
 • İKİLƏMƏK

  bölmək

  Tam oxu »
 • İKİLƏŞMƏ

  qoşalaşma

  Tam oxu »
 • İKİLƏŞMƏ

  ayrılma — şaqqalanma

  Tam oxu »
 • İKİLƏŞMƏK

  qoşalaşmaq

  Tam oxu »
 • İKİLƏŞMƏK

  ayrılmaq — şaqqalanmaq

  Tam oxu »
 • İKİLİK

  ziddiyyət

  Tam oxu »
 • İKİMƏNALI

  eyhamlı — kinayəli

  Tam oxu »
 • İKİTƏRƏFLİ

  qarşılıqlı

  Tam oxu »
 • İKİTİRƏLİK

  ayrılma — təfriqə — nifaq — çəkişmə

  Tam oxu »
 • İKİÜZLÜ

  ikibaşlı

  Tam oxu »
 • İKİÜZLÜ

  riyakar

  Tam oxu »
 • İKİÜZLÜLÜK

  riyakarlıq

  Tam oxu »