Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • İDBAR

  çirkin — eybəcər — kifir — bədeheybət

  Tam oxu »
 • İDBARLIQ

  çirkinlik — eybəcərlik — kifirlik — bədeybətlik

  Tam oxu »
 • İDDİA

  lovğalıq — təşəxxüslü — lovğa

  Tam oxu »
 • İDDİA

  tələb — istək — dilək — arzu

  Tam oxu »
 • İDDİALILIQ

  mütəkəbbirlik — təşəxxüslük — lovğalıq

  Tam oxu »
 • İDDİASIZ

  sadə — təkəbbürsüz — təvazökar

  Tam oxu »
 • İDDİASIZLIQ

  sadəlik — təkəbbürsüzlük — təvazökarlıq

  Tam oxu »
 • İDEAL

  məqsəd — qayə — amal

  Tam oxu »
 • İDEYA

  məfkurə — məslək — əqidə

  Tam oxu »
 • İDEYA

  fikir — qayə — məqsəd

  Tam oxu »
 • İDEYALI

  məfkurəli — qayəli — məsləkli

  Tam oxu »
 • İDEYALILIQ

  məfkurəlilik — qayəlilik — məsləklilik

  Tam oxu »
 • İDEYASIZ

  prinsipsiz — məsləksiz — məfkurəsiz — qayəsiz

  Tam oxu »
 • İDEYASIZLIQ

  məfkurəsizlik — qayəsizlik — məsləksizlik

  Tam oxu »
 • İDİOT

  gicbəsər — kəmağıl

  Tam oxu »
 • İDRAK

  dərrakə — fəhm — şüur — anlaq

  Tam oxu »
 • İDRAKLI

  dərrakəli — fəhmli — düşüncəli — şüurlu

  Tam oxu »
 • İDRAKLILIQ

  dərrakəlilik — fəhmlilik — düşüncəlilik

  Tam oxu »
 • İDRAKSIZ

  dərrakəsiz — fəhmsiz — düşüncəsiz — şüursuz

  Tam oxu »
 • İDRAKSIZLIQ

  dərrakəsizlik — fəhmsizlik — şüursuzluq — düşüncəsizlik

  Tam oxu »
 • İFA

  icra

  Tam oxu »
 • İFADƏ

  demə — anlatma — izah

  Tam oxu »
 • İFADƏ

  ibarə — fraza

  Tam oxu »
 • İFADƏLİ

  aydın

  Tam oxu »
 • İFADƏLİLİK

  aydınlıq

  Tam oxu »
 • İFFƏT

  saflıq — təmizlik — irz — namus — əxlaq

  Tam oxu »
 • İFFƏTLİ

  təmiz — saf

  Tam oxu »
 • İFFƏTLİ

  namuslu — ismətli — həyalı — təmiz — saf

  Tam oxu »
 • İFFƏTSİZ

  namussuz — ismətsiz — həyasız — abırsız

  Tam oxu »
 • İFFƏTSİZLİK

  namussuzluq — ismətsizlik — həyasızlıq — abırsızlıq

  Tam oxu »
 • İFLAS

  uğursuzluq — müvəffəqiyyətsizlik

  Tam oxu »
 • İFLAS

  müflis

  Tam oxu »
 • İFRİT

  iblis — şeytan — cin

  Tam oxu »
 • İFRİTƏ

  çirkin — bədheybət — kifir

  Tam oxu »
 • İFRİTƏLİK

  eybəcərlik — çirkinlik — bədheybət

  Tam oxu »
 • İFŞA

  açma — aşkarlama

  Tam oxu »
 • İFTİXAR

  fəxr — öyünmə

  Tam oxu »
 • İFTİRA

  böhtan — şər

  Tam oxu »
 • İFTİRAÇI

  böhtançı — şərçi

  Tam oxu »
 • İFTİRAÇILIQ

  böhtançılıq — şərçilik

  Tam oxu »
 • İGİD

  cəsur — qoçaq — qəhrəman

  Tam oxu »
 • İGİDLƏŞMƏ

  cəsurlaşma — qoçaqlaşma

  Tam oxu »
 • İGİDLƏŞMƏK

  cəsurlaşmaq — qoçaqlaşmaq

  Tam oxu »
 • İGİDLİK

  qoçaqlıq — qəhrəmanlıq — rəşadət

  Tam oxu »
 • İĞTİŞAŞ

  qarğaşalıq — qarışıqlıq — hərc-mərclik — qarmaqarışıqlıq

  Tam oxu »
 • İĞTİŞAŞLI

  qarışıq — nizamsız — hərc-mərc

  Tam oxu »
 • İXLAS

  səmimiyyət — sidq

  Tam oxu »
 • İXRAC

  çıxarma — uzaqlaşdırma

  Tam oxu »
 • İXTİLAF

  ziddiyyət — mübahisə — münaqişə

  Tam oxu »
 • İXTİLAFLI

  mübahisəli — münaqişəli

  Tam oxu »