Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • İKİBAŞLI

  ikimənalı — ikitərəfli — dumanlı

  Tam oxu »
 • İKİBİR

  cüt-cüt

  Tam oxu »
 • İKİCANLI

  hamilə — boylu — boğaz

  Tam oxu »
 • İKİCANLILIQ

  hamiləlik — boğazlıq

  Tam oxu »
 • İKİDİLLİ

  ikiüzlü — yalançı

  Tam oxu »
 • İKİDİLLİLİK

  ikiüzlülük — yalançılıq

  Tam oxu »
 • İKİLƏMƏ

  bölmə

  Tam oxu »
 • İKİLƏMƏ

  qoşalaşdırma — cütləmə

  Tam oxu »
 • İKİLƏMƏK

  qoşalaşdırmaq

  Tam oxu »
 • İKİLƏMƏK

  bölmək

  Tam oxu »
 • İKİLƏŞMƏ

  qoşalaşma

  Tam oxu »
 • İKİLƏŞMƏ

  ayrılma — şaqqalanma

  Tam oxu »
 • İKİLƏŞMƏK

  qoşalaşmaq

  Tam oxu »
 • İKİLƏŞMƏK

  ayrılmaq — şaqqalanmaq

  Tam oxu »
 • İKİLİK

  ziddiyyət

  Tam oxu »
 • İKİMƏNALI

  eyhamlı — kinayəli

  Tam oxu »
 • İKİTƏRƏFLİ

  qarşılıqlı

  Tam oxu »
 • İKİTİRƏLİK

  ayrılma — təfriqə — nifaq — çəkişmə

  Tam oxu »
 • İKİÜZLÜ

  ikibaşlı

  Tam oxu »
 • İKİÜZLÜ

  riyakar

  Tam oxu »
 • İKİÜZLÜLÜK

  riyakarlıq

  Tam oxu »
 • İKMAL

  tamamlama — bitirmə — qurtarma

  Tam oxu »
 • İKRAH

  iyrənmə — çimçişmə — diksinmə

  Tam oxu »
 • İKRAM

  hörmət — əzizləmə — ehtiram — sayğı

  Tam oxu »
 • İQBAL

  bəxt — tale

  Tam oxu »
 • İQDAM

  başlama — kirişmə

  Tam oxu »
 • İQLİM

  hava

  Tam oxu »
 • İQLİM

  ölkə — məmləkət

  Tam oxu »
 • İQLİMLƏŞMƏ

  uyğunlaşma — alışma

  Tam oxu »
 • İQLİMLƏŞMƏK

  uyğunlaşmaq — alışmaq

  Tam oxu »
 • İQRAR

  qərar — qənaət — hökm

  Tam oxu »
 • İQRAR

  təsdiq — etiraf — qəbul

  Tam oxu »
 • İQRAR

  möhkəmlik — dayanıq — səbat — sədaqət — vəfa

  Tam oxu »
 • İQTİDAR

  qüvvət — taqət — güc

  Tam oxu »
 • İQTİDARLI

  bagarıqlı — qabiliyyətli — qüvvətli

  Tam oxu »
 • İQTİDARLI

  güclü — qüvvətli

  Tam oxu »
 • İQTİDARSIZ

  bacarıqsız

  Tam oxu »
 • İQTİDARSIZ

  qüvvətsiz — gücsüz

  Tam oxu »
 • İQTİDARSIZLIQ

  bacarıqsızlıq

  Tam oxu »
 • İQTİDARSIZLIQ

  qüvvətsizlik — gücsüzlük

  Tam oxu »
 • İLAHİLƏŞDİRMƏ

  yüksəltmə — qaldırma

  Tam oxu »
 • İLAHİLƏŞDİRMƏK

  yüksəltmək — qaldırmaq

  Tam oxu »
 • İLAHİLİK

  ülvilik — müqəddəslik — yüksəklik

  Tam oxu »
 • İLAHİLİK

  gözəllik — füsunkarlıq

  Tam oxu »
 • İLDIRIM

  şimşək

  Tam oxu »
 • İLDIRIMLI

  şimşəkli

  Tam oxu »
 • İLĞIM

  sərab

  Tam oxu »
 • İLHAQ

  bitişdirmə — birləşdirmə — qatma — qoşma

  Tam oxu »
 • İLHAM

  ruhlanma — təb

  Tam oxu »
 • İLHAMLANMA

  ruhlanma — həvəslənmə

  Tam oxu »