Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • İRAD

  söyləmə — demə — danışma

  Tam oxu »
 • İRAD

  nöqsan — kəsir — eyib — qüsur

  Tam oxu »
 • İRADƏ

  istək — dilək — arzu — murad

  Tam oxu »
 • İRADƏ

  qeyrət — inad

  Tam oxu »
 • İRADƏ

  niyyət — məram

  Tam oxu »
 • İRADƏ

  əzm — ixtiyar

  Tam oxu »
 • İRADƏLİ

  möhkəm — səbatlı

  Tam oxu »
 • İRADƏLİLİK

  möhkəmlik — səbatlılıq

  Tam oxu »
 • İRADƏSİZ

  zəif — qətiyyətsiz

  Tam oxu »
 • İRADƏSİZLİK

  zəiflik — qətiyyətsizlik

  Tam oxu »
 • İRADİ

  ixtiyari — könüllü

  Tam oxu »
 • İRADSIZ

  nöqsansız — qüsursuz — eyibsiz

  Tam oxu »
 • İRADSIZLIQ

  nöqsansızlıq — qüsursuzluq — eyibsizlik

  Tam oxu »
 • İRAQ

  uzaq — aralı — kənar

  Tam oxu »
 • İRAQLIQ

  uzaqlıq — aralılıq — kənarlıq

  Tam oxu »
 • İRƏLİ

  qabağa

  Tam oxu »
 • İRƏLİ

  əvvəl — qabaq

  Tam oxu »
 • İRƏLİDƏ

  qabaqda

  Tam oxu »
 • İRƏLİDƏKİ

  qabaqdakı — öndəki

  Tam oxu »
 • İRƏLİKİ

  qabaqkı

  Tam oxu »
 • İRƏLİLƏMƏ

  artma — yüksəlmə

  Tam oxu »
 • İRƏLİLƏMƏ

  bax: irəliləyiş

  Tam oxu »
 • İRƏLİLƏMƏ

  yerimə

  Tam oxu »
 • İRƏLİLƏMƏK

  yerimək

  Tam oxu »
 • İRƏLİLƏMƏK

  artmaq — yüksəlmək

  Tam oxu »
 • İRƏLİLƏYİŞ

  tərəqqi — inkişaf — nailiyyət — yüksəliş

  Tam oxu »
 • İRƏMƏ

  təpə — dikdir

  Tam oxu »
 • İRFAN

  yetkinlik — kamillik

  Tam oxu »
 • İRFAN

  maarif — mədəniyyət

  Tam oxu »
 • İRFAN

  bilik — məlumat

  Tam oxu »
 • İRİ

  yekə — cüssəli — həcmli — böyük

  Tam oxu »
 • İRİLƏNMƏ

  böyümə — yekələnmə

  Tam oxu »
 • İRİLƏNMƏK

  böyümək — yekələnmək

  Tam oxu »
 • İRİLİK

  yekəlik — böyüklük

  Tam oxu »
 • İRİN

  çirk

  Tam oxu »
 • İRİNLƏMƏ

  çirklənmə

  Tam oxu »
 • İRİNLƏMƏK

  çirklənmək

  Tam oxu »
 • İRİNLİ

  çirkli

  Tam oxu »
 • İRİŞMƏ

  çatma — yetişmə

  Tam oxu »
 • İRİŞMƏ

  gülmə — hırıldama

  Tam oxu »
 • İRİŞMƏK

  çatmaq — yetişmək

  Tam oxu »
 • İRİŞMƏK

  gülmək — hırıldamaq

  Tam oxu »
 • İRMAQ

  çay

  Tam oxu »
 • İRMƏ

  çatma — yetişmə

  Tam oxu »
 • İRMƏK

  çatmaq — yetişmək

  Tam oxu »
 • İRS

  mal — mülk

  Tam oxu »
 • İRTİBAT

  rabitə — əlaqə — bağlılıq

  Tam oxu »
 • İRTİBATSIZ

  rabitəsiz — əlaqəsiz

  Tam oxu »
 • İRZ

  namus — ismət — iffət — şərəf

  Tam oxu »
 • İRZSİZ

  namussuz — ismətsiz — şərəfsiz

  Tam oxu »