Azərbaycan kişi adlarının izahlı lüğəti

 • ÖNAL

  yüksək, uca

  Tam oxu »
 • ÖNCÜL

  qabaqcıl; başçı, öndə gedən, başçılıq edən

  Tam oxu »
 • ÖNDƏR

  həmişə öndə olan; qabaqcıl, lider, rəhbər

  Tam oxu »
 • ÖNƏR

  öncül ər, qabaqcıl qəhrəman

  Tam oxu »
 • ÖNƏRAĞA

  öncül ər olan ağa; qabaqcıl qəhrəman olan ağa

  Tam oxu »
 • ÖNƏRBƏY

  öncül ər olan bəy; qabaqcıl qəhrəman olan bəy

  Tam oxu »
 • ÖNƏRXAN

  öncül ər olan xan, qabaqcıl qəhrəman olan xan

  Tam oxu »
 • ÖNGÜN

  əvvəlki gün, ötən gün, keçən gün

  Tam oxu »
 • ÖRGÜN

  taxt, taxt-tac, səltənət

  Tam oxu »
 • ÖRXAN

  bax: Orxan

  Tam oxu »
 • ÖRXUN

  ər hun, igid, qəhrəman hun

  Tam oxu »
 • ÖRNƏK

  nümunə, nümunə olan; həmişə qabaqcıl olan

  Tam oxu »
 • ÖTƏR

  qabağa keçər, qabaqcıl olar, hamını geridə qoyar

  Tam oxu »
 • ÖTƏRXAN

  qabağa ötən, gəlib-keçən xan; oxuyan xan

  Tam oxu »
 • ÖTGÜN

  üstün; ötən, keçən; qüvvətli

  Tam oxu »
 • ÖTGÜNƏ

  üstün; ötən, keçən; qüvvətli

  Tam oxu »
 • ÖTKƏM

  dilli-dilavər, dikbaş, təkəbbürlü

  Tam oxu »
 • ÖTKƏN

  yer Tanrısı

  Tam oxu »
 • ÖTKÜN

  üstün; ötən, keçən; qüvvətli

  Tam oxu »
 • ÖTKÜNƏ

  üstün; ötən, keçən; qüvvətli

  Tam oxu »
 • ÖVLİYA

  peyğəmbərlər; müqəddəs, təmiz, pak

  Tam oxu »
 • ÖVSƏD

  orta, ortancıl; yarı, yarımçıq; keyfiyyətlər; təriflər

  Tam oxu »
 • ÖVSƏT

  orta, ortancıl; yarı, yarımçıq; keyfiyyətlər; təriflər

  Tam oxu »
 • ÖYÜD

  nəsihət, məsləhət

  Tam oxu »
 • ÖZAL

  bax: Ozal

  Tam oxu »
 • ÖZBƏK

  sağlam ürək; zatında bəylik olan, dözümlü, qoçaq, igid (XIV əsrdə yaşayan Özbək xanın adındandır)

  Tam oxu »
 • ÖZBƏY

  sağlam ürək; zatında bəylik olan, dözümlü, qoçaq, igid (XIV əsrdə yaşayan Özbək xanın adındandır)

  Tam oxu »
 • ÖZCAN

  güclü ruh, təməli möhkəm qoyulmuş varlıq; sağlam

  Tam oxu »
 • ÖZDƏMİR

  xalis dəmir, özü dəmir kimi möhkəm və sağlam olan; qoçaq, qəhrəman

  Tam oxu »
 • ÖZƏRBAY

  öz-özlüyündə bəy olan, həqiqi bəy olan

  Tam oxu »
 • ÖZƏRBƏY

  öz-özlüyündə bəy olan, həqiqi bəy olan

  Tam oxu »
 • ÖZƏRXAN

  öz-özlüyündə xan olan, həqiqi xan olan

  Tam oxu »
 • ÖZƏRK

  sərbəst, azad, müstəqil, muxtar, muxtariyyət

  Tam oxu »
 • ÖZGƏNC

  cavan varlıq, güclü varlıq, təməli güclü olan

  Tam oxu »
 • ÖZGÜN

  qatışığı olmayan, xalis, orijinal

  Tam oxu »
 • ÖZGÜNƏ

  qatışığı olmayan, xalis, orijinal

  Tam oxu »
 • ÖZGÜR

  azad, müstəqil, asılı olmayan, sərbəst

  Tam oxu »
 • ÖZXAN

  özünə doğma, əziz olan xan; əsil xan nəslindən olan

  Tam oxu »
 • ÖZSOY

  əsl-nəsəbli varlıq, əcdadı, cinsi güclü olan

  Tam oxu »
 • ÖZTÜRK

  mənşəcə türk olan; türkün özü

  Tam oxu »
 • ÖZÜBƏY

  özü bəy olan; bəyin özü

  Tam oxu »
 • ÖZÜXAN

  özü xan olan; xanın özü

  Tam oxu »
 • ÖZÜL

  bünövrə, təməl, əsas

  Tam oxu »
 • ÖZÜLBƏY

  əsas bəy, bəy nəslindən olan; bəyliyin bünövrəsi

  Tam oxu »
 • ÖZÜLDAĞ

  təməl dağ (tay); tayın (dağın) özülü

  Tam oxu »
 • ÖZÜLXAN

  bünövrə xan, xan nəslindən olan; xanlığın əsası

  Tam oxu »
 • ÖZÜLTAY

  təməl dağ (tay); tayın (dağın) özülü

  Tam oxu »
 • ÖZÜMXAN

  özümə bənzəyən xan; özümə oxşayan oğul

  Tam oxu »
 • PADAR

  əbədi; boylu-buxunlu; güclü; xoşbəxt, uğurlu; türk tayfalarından birinin adı

  Tam oxu »
 • PADARXAN

  əbədi xan; kök xan; güclü, uğurlu xan

  Tam oxu »