BLAZON

v 1. bildirmək, xəbərdar etmək, xəbər vermək; aləmə yaymaq, hamıya bildirmək / xəbər vermək; açmaq (sirri); 2. gerbi təsvir etmək

BLAZING
BLAZONER