İngiliscə-azərbaycanca lüğət

  • L

    L, l n (pl L’s, l’s) ingilis əlifbasının 12-ci hərfi

    Tam oxu »
  • LAB

    Lab n Labour party söz birləşməsinin qısa forması lab n d.d. = laboratory

    Tam oxu »
  • LABEL

    label1 n 1. yarlıq, etiket; to put ~ on one’s luggage bağlamasının üstünə yarlıq vurmaq / yapışdırmaq; 2

    Tam oxu »
  • LABELLED

    adj 1. nişanlanmış; ~ atom nişanlanmış atom; 2. üzərinə etiket yapışdırılmış / vurulmuş; ~ boxes etiket yapışdırılmış qutular

    Tam oxu »
  • LABİLE

    adj qeyri-sabit, nataraz, qeyri-bərabər; ~ equilibrium qeyri-bərabərlik, qeyri-bərabər (tənlik), bərabər olmayan

    Tam oxu »
  • LABİLİTY

    n natarazlıq, qeyri-bərabərlik

    Tam oxu »
  • LABİO-

    mürəkkəb sözlərin komponenti: ~nasal dodaq-burun (samiti)

    Tam oxu »
  • LABİO-DENTAL

    adj fon. dodaq-diş; ~ consonant dodaq-diş samiti

    Tam oxu »
  • LABORATORY

    n laboratoriya; hot ~ işlək / qaynar laboratoriya; ~ of the minds / ideas əqli iş

    Tam oxu »
  • LABOUR

    labour1 n 1. əqli / fiziki iş; hard ~ ağır iş; 2. tapşırıq, iş; a ~ of love ürəyi istəyən / sevdiyi iş / tapşırıq labour2 adj iş, əmək; ~ relations əm

    Tam oxu »
  • LABOUR DAY

    Labour Day n amer. zəhmət günü (sentyabrın ilk bazar ertəsi)

    Tam oxu »
  • LABOUR-MARKET

    n 1. fəhlə / qul bazan; 2. əməyə olan tələb

    Tam oxu »
  • LABOUR-SAVİNG

    adj əl əməyini yüngülləşdirən, səmərələşdirici (təklif, iş haq.)

    Tam oxu »
  • LABOURER

    n ağır əl işi ilə məşğul olan əməkçi; agricultural ~s ferma fəhlələri, kənd təsərrüfatı işçiləri

    Tam oxu »
  • LABOURİNG

    adj 1. zəhmətkeş, cəfakeş; a ~ man zəhmətkeş adam; ~ classes fəhlə sinfi; ~ population işləyən əhali; 2

    Tam oxu »
  • LABOURİST

    n 1. zəhmətkeş, əməkçi; 2. leyborist, leyborist partiyasının üzvü

    Tam oxu »
  • LABOURLESS

    adj əmək tələb etməyən, zəhmətsiz, zəhmətsiz əldə edilən, asan

    Tam oxu »
  • LABOURSOME

    adj əziyyətli, çətin, ağır; ~ work / job əziyyətli iş

    Tam oxu »
  • LABYRİNTH

    n 1. labirint; giriş-çıxışı bəlli olmayan yol; He was trying to find his way through the labyrinth O, labirintdən çıxış yolu axtarırdı ; 2

    Tam oxu »
  • LACK

    lack1 n çatışmamazlıq; ~ of smth. bir şeyin çatışmamazlığı; ~ of money pulun çatışmazlığı; Lack of money forced him to return home Pul çatışmamazlığı

    Tam oxu »
  • LACKEY

    lackey1 n (pl lackeys) lakey, nökər lackey2 v lakeyçilik / nökərçilik etmək

    Tam oxu »
  • LACONİC

    adj lakonik, az sözlə ifadə edilən; a ~ answer / speech / style lakonik cavab / nitq / üslub

    Tam oxu »
  • LACONİCALLY

    adv lakonik şəkildə; qısaca, qısa olaraq; He answered the question laconically O, suala qısaca cavab verdi

    Tam oxu »
  • LACONİSM

    n lakoniklik, qısalıq, yığcamlıq

    Tam oxu »
  • LACTOSE

    n laktoza (südün içərisində olan şəkər növü)

    Tam oxu »
  • LACUNA

    n (pl -nae və ya lacunas) boşluq, boş yer, ara (mətn daxilində); a ~ in the manuscript əlyazmada boş / buraxılmış yer

    Tam oxu »
  • LAD

    n oğlan; He is a good lad O, yaxşı oğlandır; He was only a young lad when the war began Müharibə başlayanda o, cavan bir oğlan idi; ◊ to climb up the

    Tam oxu »
  • LADDER

    ladder1 n nərdivan, pilləkən; folding ~ qatlama nərdivan ladder2 v 1. nərdivanla təmin etmək; 2. pillə-pillə addımlamaq, pillə-pillə irəli aparmaq / g

    Tam oxu »
  • LADLE

    ladle1 n çömçə ladle2 v çömçə ilə tökmək / götürmək; She ladled out the soup into bowls O, çömçə ilə şorbanı / supu kasalara tökdü

    Tam oxu »
  • LADY

    lady1 n 1. qadın, xanım; 2. yüksək mənsəb sahibinin arvadı lady2 adj qadın, qadın cinsindən olan; a ~ barber qadın dəllək; a ~ doctor qadın həkim

    Tam oxu »
  • LADYLİKE

    adj qadınsayağı, qadın kimi, qadınaoxşar; ~ behaviour qadınsayağı davranış

    Tam oxu »
  • LADYSHİP

    n xanımlıq, xanım-xatınlıq

    Tam oxu »
  • LAG

    v I (-gg-) (həm də to ~ behind) arxada qalmaq, dəstədən geri qalmaq; The children lagged behind Uşaqlar arxada qaldılar

    Tam oxu »
  • LAGER BEER

    n yüngül pivə

    Tam oxu »
  • LAGGARD

    laggard1 n ləng tərpənən / astagəl adam laggard2 adj ləng, astagəl, asta tərpənən

    Tam oxu »
  • LAGGİNG

    n geridə / dalda / arxada qalma, ləngimə

    Tam oxu »
  • LAİD

    to lay felinin pt forması

    Tam oxu »
  • LAİN

    to lie II felinin pp forması

    Tam oxu »
  • LAİR

    n mağara, vəhşi heyvanların məskunlaşdığı yer

    Tam oxu »
  • LAKE

    n göl; Lake Victoria Viktoriya gölü

    Tam oxu »
  • LAKESİDE

    n göl kənarı / qırağı

    Tam oxu »
  • LAMA

    n Tibetdə və ya Monqolustanda buddist keşiş

    Tam oxu »
  • LAMASERY

    n lamaların monastrı

    Tam oxu »
  • LAMB

    lamb1 n 1. quzu; 2. quzu əti; 3. quzu dərisi; 4. məsum / günahsız / dinc adam lamb2 v doğmaq, balalamaq, quzulamaq (qoyun)

    Tam oxu »
  • LAMBKİN

    n balaca quzu, quzucuq

    Tam oxu »
  • LAMBSKİN

    n 1. quzu dərisi; 2. papaqlıq quzu dərisi

    Tam oxu »
  • LAME

    lame1 adj 1. axsaq, topal; şikəst; a ~ man axsaq / topal adam; He’s lame in the left leg O, sol ayağından şikəstdir; 2

    Tam oxu »
  • LAME DUCK

    n seçki müddəti qurtardıqdan sonra yenidən seçilmədən işləyən məmur

    Tam oxu »
  • LAMP

    n lampa; fənər

    Tam oxu »
  • LAMPLİGHT

    n lampa işığı; in the ~ lampa işığında; Her face was pale in the lamplight Lampa işığında onun sifəti solğun idi

    Tam oxu »