İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • L

  L, l n (pl L’s, l’s) ingilis əlifbasının 12-ci hərfi

  Tam oxu »
 • LAB

  Lab n Labour party söz birləşməsinin qısa forması lab n d.d. = laboratory

  Tam oxu »
 • LABEL

  label1 n 1. yarlıq, etiket; to put ~ on one’s luggage bağlamasının üstünə yarlıq vurmaq / yapışdırmaq; 2

  Tam oxu »
 • LABELLED

  adj 1. nişanlanmış; ~ atom nişanlanmış atom; 2. üzərinə etiket yapışdırılmış / vurulmuş; ~ boxes etiket yapışdırılmış qutular

  Tam oxu »
 • LABILE

  adj qeyri-sabit, nataraz, qeyri-bərabər; ~ equilibrium qeyri-bərabərlik, qeyri-bərabər (tənlik), bərabər olmayan

  Tam oxu »
 • LABILITY

  n natarazlıq, qeyri-bərabərlik

  Tam oxu »
 • LABIO-

  mürəkkəb sözlərin komponenti: ~nasal dodaq-burun (samiti)

  Tam oxu »
 • LABIO-DENTAL

  adj fon. dodaq-diş; ~ consonant dodaq-diş samiti

  Tam oxu »
 • LABORATORY

  n laboratoriya; hot ~ işlək / qaynar laboratoriya; ~ of the minds / ideas əqli iş

  Tam oxu »
 • LABOUR

  labour1 n 1. əqli / fiziki iş; hard ~ ağır iş; 2. tapşırıq, iş; a ~ of love ürəyi istəyən / sevdiyi iş / tapşırıq labour2 adj iş, əmək; ~ relations əm

  Tam oxu »
 • LABOUR DAY

  Labour Day n amer. zəhmət günü (sentyabrın ilk bazar ertəsi)

  Tam oxu »
 • LABOUR-MARKET

  n 1. fəhlə / qul bazan; 2. əməyə olan tələb

  Tam oxu »
 • LABOUR-SAVING

  adj əl əməyini yüngülləşdirən, səmərələşdirici (təklif, iş haq.)

  Tam oxu »
 • LABOURER

  n ağır əl işi ilə məşğul olan əməkçi; agricultural ~s ferma fəhlələri, kənd təsərrüfatı işçiləri

  Tam oxu »
 • LABOURING

  adj 1. zəhmətkeş, cəfakeş; a ~ man zəhmətkeş adam; ~ classes fəhlə sinfi; ~ population işləyən əhali; 2

  Tam oxu »
 • LABOURIST

  n 1. zəhmətkeş, əməkçi; 2. leyborist, leyborist partiyasının üzvü

  Tam oxu »
 • LABOURLESS

  adj əmək tələb etməyən, zəhmətsiz, zəhmətsiz əldə edilən, asan

  Tam oxu »
 • LABOURSOME

  adj əziyyətli, çətin, ağır; ~ work / job əziyyətli iş

  Tam oxu »
 • LABYRINTH

  n 1. labirint; giriş-çıxışı bəlli olmayan yol; He was trying to find his way through the labyrinth O, labirintdən çıxış yolu axtarırdı ; 2

  Tam oxu »
 • LACK

  lack1 n çatışmamazlıq; ~ of smth. bir şeyin çatışmamazlığı; ~ of money pulun çatışmazlığı; Lack of money forced him to return home Pul çatışmamazlığı

  Tam oxu »
 • LACKEY

  lackey1 n (pl lackeys) lakey, nökər lackey2 v lakeyçilik / nökərçilik etmək

  Tam oxu »
 • LACONIC

  adj lakonik, az sözlə ifadə edilən; a ~ answer / speech / style lakonik cavab / nitq / üslub

  Tam oxu »
 • LACONICALLY

  adv lakonik şəkildə; qısaca, qısa olaraq; He answered the question laconically O, suala qısaca cavab verdi

  Tam oxu »
 • LACONISM

  n lakoniklik, qısalıq, yığcamlıq

  Tam oxu »
 • LACTOSE

  n laktoza (südün içərisində olan şəkər növü)

  Tam oxu »
 • LACUNA

  n (pl -nae və ya lacunas) boşluq, boş yer, ara (mətn daxilində); a ~ in the manuscript əlyazmada boş / buraxılmış yer

  Tam oxu »
 • LAD

  n oğlan; He is a good lad O, yaxşı oğlandır; He was only a young lad when the war began Müharibə başlayanda o, cavan bir oğlan idi; ◊ to climb up the

  Tam oxu »
 • LADDER

  ladder1 n nərdivan, pilləkən; folding ~ qatlama nərdivan ladder2 v 1. nərdivanla təmin etmək; 2. pillə-pillə addımlamaq, pillə-pillə irəli aparmaq / g

  Tam oxu »
 • LADLE

  ladle1 n çömçə ladle2 v çömçə ilə tökmək / götürmək; She ladled out the soup into bowls O, çömçə ilə şorbanı / supu kasalara tökdü

  Tam oxu »
 • LADY

  lady1 n 1. qadın, xanım; 2. yüksək mənsəb sahibinin arvadı lady2 adj qadın, qadın cinsindən olan; a ~ barber qadın dəllək; a ~ doctor qadın həkim

  Tam oxu »
 • LADYLIKE

  adj qadınsayağı, qadın kimi, qadınaoxşar; ~ behaviour qadınsayağı davranış

  Tam oxu »
 • LADYSHIP

  n xanımlıq, xanım-xatınlıq

  Tam oxu »
 • LAG

  v I (-gg-) (həm də to ~ behind) arxada qalmaq, dəstədən geri qalmaq; The children lagged behind Uşaqlar arxada qaldılar

  Tam oxu »
 • LAGER BEER

  n yüngül pivə

  Tam oxu »
 • LAGGARD

  laggard1 n ləng tərpənən / astagəl adam laggard2 adj ləng, astagəl, asta tərpənən

  Tam oxu »
 • LAGGING

  n geridə / dalda / arxada qalma, ləngimə

  Tam oxu »
 • LAID

  to lay felinin pt forması

  Tam oxu »
 • LAIN

  to lie II felinin pp forması

  Tam oxu »
 • LAIR

  n mağara, vəhşi heyvanların məskunlaşdığı yer

  Tam oxu »
 • LAKE

  n göl; Lake Victoria Viktoriya gölü

  Tam oxu »
 • LAKESIDE

  n göl kənarı / qırağı

  Tam oxu »
 • LAMA

  n Tibetdə və ya Monqolustanda buddist keşiş

  Tam oxu »
 • LAMASERY

  n lamaların monastrı

  Tam oxu »
 • LAMB

  lamb1 n 1. quzu; 2. quzu əti; 3. quzu dərisi; 4. məsum / günahsız / dinc adam lamb2 v doğmaq, balalamaq, quzulamaq (qoyun)

  Tam oxu »
 • LAMBKIN

  n balaca quzu, quzucuq

  Tam oxu »
 • LAMBSKIN

  n 1. quzu dərisi; 2. papaqlıq quzu dərisi

  Tam oxu »
 • LAME

  lame1 adj 1. axsaq, topal; şikəst; a ~ man axsaq / topal adam; He’s lame in the left leg O, sol ayağından şikəstdir; 2

  Tam oxu »
 • LAME DUCK

  n seçki müddəti qurtardıqdan sonra yenidən seçilmədən işləyən məmur

  Tam oxu »
 • LAMP

  n lampa; fənər

  Tam oxu »
 • LAMPLIGHT

  n lampa işığı; in the ~ lampa işığında; Her face was pale in the lamplight Lampa işığında onun sifəti solğun idi

  Tam oxu »