İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • V

  V, v n (pl V’s, v’s) 1. ingilis əlifbasının 22-ci hərfi

  Tam oxu »
 • VACANCY

  n 1. boşluq; to stare into ~ gözünü boşluğa zilləmək; 2. boş / tutulmamış yer; a ~ in a warehouse anbarda boş yer; 3

  Tam oxu »
 • VACANT

  adj 1. boş, tutulmamış; a ~ hotel room / seat boş mehmanxana otağı / oturacaq (teatrda və s.); 2. vakant, boş (vəzifə haq

  Tam oxu »
 • VACANTLY

  adv diqqətsiz, fikri dalğın-dalğın; to look ~ dalğın-dalğın baxmaq

  Tam oxu »
 • VACATE

  v 1. boşaltmaq (mənzili və s.); tərk etmək, çıxıb getmək; to ~ an apartment mənzili boşaltmaq; 2. istefaya çıxmaq; to ~ office istefaya getmək; 3

  Tam oxu »
 • VACATION

  vacation1 n 1. (of) tərk etmə, boşaltma; ~ of a position vəzifəni boşaltma, istefaya getmə; 2. kanikul; məzuniyyət; fasilə (işdə); to be on ~ kanikuld

  Tam oxu »
 • VACATIONIST

  n məzuniyyətçi, məzuniyyətdə olan adam

  Tam oxu »
 • VACCINATE

  v tib. çiçək peyvəndi vurmaq, çiçək döymək

  Tam oxu »
 • VACCINATION

  n tib. çiçək döymə, peyvənd (çiçəyə qarşı)

  Tam oxu »
 • VACCINE

  n əcz. vaksin

  Tam oxu »
 • VACILLATE

  v tərəddüd etmək, qətiyyətsizlik göstərmək; to ~ between hope and fear ümidlə qorxu arasında tərəddüd etmək / qətiyyətsizlik göstərmək

  Tam oxu »
 • VACILLATING

  adj 1. tərəddüd edən, qətiyyətsiz, qətiyyətsizlik göstərən / nümayiş etdirən; 2. dəyişkən, qeyri-sabit; ~ pulse dəyişkən / qeyri-sabit nəbz; 3

  Tam oxu »
 • VACILLATINGLY

  adv tərəddüdlə; qətiyyətsizliklə

  Tam oxu »
 • VACILLATION

  n 1. tərəddüd, qərarsızlıq, qətiyyətsizlik; dəyişkənlik; 2. titrəmə, əsmə (işıq və s. haq.)

  Tam oxu »
 • VACUITY

  n 1. boşluq; 2. mənasızlıq; the ~ of government decision hökumət qərarının mənasızlığı; 3. boşboğazlıq, gəvəzəlik, naqqallıq

  Tam oxu »
 • VACUOUS

  adj 1. boş, məzmunsuz, mənasız; ~ remark boş / mənasız irad; ~ laugh boş gülüş; 2. məqsədsiz; ~ life məqsədsiz həyat

  Tam oxu »
 • VACUOUSLY

  adv mənasız, mənasız olaraq, məzmunsuz, gic-gic, axmaq-axmaq, boş-boş

  Tam oxu »
 • VACUOUSNESS

  n boşluq, mənasızlıq, məzmunsuzluq

  Tam oxu »
 • VACUUM

  vacuum1 n (pl vacuums) 1. fiz. vakuum, havasız məkan, boşluq, havasızlıq; Torricellian ~ Torriçelli boşluğu; 2

  Tam oxu »
 • VACUUM BOTTLE

  n termos

  Tam oxu »
 • VACUUM-BRAKE

  n vakuum əyləci / tormozu

  Tam oxu »
 • VACUUM-CLEAN

  v tozsoranla təmizləmək

  Tam oxu »
 • VACUUM-CLEANER

  n tozsoran

  Tam oxu »
 • VACUUM-FLASK

  n kiçik / balaca termos

  Tam oxu »
 • VACUUM-PUMP

  n tex. vakuum-nasos, vakuumlu nasos

  Tam oxu »
 • VAGABOND

  vagabond1 n 1. sərsəri, səfil, avara; sərgərdan (adam); 2. fırıldaqçı, tülüngü; 3. d.d. veyl, tənbəl, yaramaz, avara vagabond2 adj 1

  Tam oxu »
 • VAGABONDAGE

  n 1. sərsərilik, səfillik, avaralıq, sərgərdanlıq; 2. top. i. sərsərilər, səfillər, avaralar

  Tam oxu »
 • VAGARIOUS

  adj 1. dəyişkən, qərarsız, səbatsız; 2. gəzəyən; dolaşan, sərgərdan, veyl, avara

  Tam oxu »
 • VAGARY

  n şıltaqlıq, qəribəlik; ədabazlıq; the vagaries of the weather havanın şıltaqlığı

  Tam oxu »
 • VAGINAL

  adj uşaqlıq / balalıq yoluna aid olan; a ~ infection uşaqlıq / balalıq yolunun infeksiyası

  Tam oxu »
 • VAGRANCY

  n 1. sərsərilik: etmə, köçəri həyat; 2. azma, yoldan azma

  Tam oxu »
 • VAGRANT

  vagrant1 n 1. səfil, avara, sərgərdan; a shelter for ~s səfillər / avaralar üçün daldalanacaq; 2. səyyah, yolçu, sərsəri, dərbədər vagrant2 adj 1

  Tam oxu »
 • VAGUE

  adj 1. qeyri-müəyyən, qeyri-dəqiq, örtülü, anlaşılmaz; dumanlı; ~ answer örtülü / dumanlı / qeyri-müəyyən cavab; ~ hope dumanlı / aydın olmayan ümid;

  Tam oxu »
 • VAGUELY

  adv 1. dumanlı, qətiyyətsizliklə, cəsarətsiz bir surətdə; 2. huşsuz / laqeyd halda

  Tam oxu »
 • VAGUENESS

  n 1. anlaşılmazlıq, dumanlılıq; 2. qətiyyətsizlik, cəsarətsizlik; 3. huşsuzluq, dalğınlıq

  Tam oxu »
 • VAIN

  adj 1. əbəs, mənasız, bihudə, nahaq, faydasız; ~ regret əbəs / nahaq peşmançılıq; ~ efforts boş / bihudə / əbəs / mənasız səylər; ~ discussion səmərəs

  Tam oxu »
 • VAINGLORIOUS

  adj şöhrətpərəst, özünəvurğun, özünüöyən

  Tam oxu »
 • VAINGLORIOUSLY

  adv lovğa-lovğa, təkəbbürlə

  Tam oxu »
 • VAINGLORY

  n şöhrətpərəstlik, lovğalıq, özünə vurğunluq

  Tam oxu »
 • VAINLY

  adv 1. boş / nahaq / əbəs yerə, bihudə, səmərəsiz; 2. özündən razı bir halda / tərzdə, lovğa-lovğa; He was speaking vainly O lovğa-lovğa danışırdı

  Tam oxu »
 • VALEDICTION

  n ayrılma, vidalaşma, xudahafizləşmə

  Tam oxu »
 • VALEDICTORY

  adj vidalaşma, vida; ~ concert vida konserti

  Tam oxu »
 • VALENCY

  n kim. valentlik

  Tam oxu »
 • VALENTINE

  n 1. ürək dostu / sirdaşı, sevgili, canan (müqəddəs Valentin günündə seçilən; 14 fevral); 2. müqəddəs Valentin günündə zarafatyana yazılan məktub; 3

  Tam oxu »
 • VALERIAN

  n 1. bot. valerian, pişikotu; 2. əcz. valerianka (dərman)

  Tam oxu »
 • VALET

  valet1 n 1. lakey, nökər; 2. mehmanxanada paltar ütüləyən, təmizləyən və s. işlə məşğul olan xidmətçi valet2 v 1

  Tam oxu »
 • VALIANT

  valiant1 n igid, qoçaq, qəhrəman, ürəkli (adam) valiant2 adj 1. qoçaq, igid, cəsur, mərd (adam haq.); 2

  Tam oxu »
 • VALID

  adj 1. hüq. həqiqi, əsl, gücü olan, qüvvədə olan (qanun, müqavilə haq.); ~ in law qanuni qüvvəsi olan; to make ~ təsdiq etmək, qüvvəyə mindirmək; a ti

  Tam oxu »
 • VALIDATE

  v 1. hüq. ratifikasiya etmək; 2. təsdiq etmək (səsvermənin nəticələrini və s.); to ~ a report məlumatı təsdiq etmək; 3

  Tam oxu »
 • VALIDITY

  n 1. hüq. qanunilik, qanunauyğunluq; to dispute the ~ of a document sənədin qanuniliyini qəbul etməmək; 2

  Tam oxu »