İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • S

  S, s n ingilis əlifbasının 19-cu hərfi

  Tam oxu »
 • SABBATH

  Sabbath n müqəddəs istirahət günü (yəhudilərdə – şənbə, xristianlarda – bazar, müsəlmanlarda – cümə)

  Tam oxu »
 • SABLE

  n I 1. zool. samur; 2. samur xəzi

  Tam oxu »
 • SABOTAGE

  sabotage1 n 1. sabotaj; economic ~iqtisadi sabotaj; 2. təxribat; diversiya; to perform an act of ~ diversiya / təxribat törətmək sabotage2 v 1

  Tam oxu »
 • SABRE

  n qılınc; to rattle the ~ qılınc oynatmaq

  Tam oxu »
 • SACK

  sack1 n 1. kisə, torba, çuval, meşok; a ~ of coal / wheat / potatoes bir kisə kömür / buğda / kartof; 2

  Tam oxu »
 • SACRED

  adj müqəddəs; ~ duty müqəddəs vəzifə / borc; to hold smth. ~ bir şeyi müqəddəs kimi anmaq / xatırlamaq

  Tam oxu »
 • SACRIFICE

  sacrifice1 n 1. qurban; fədakarlıq; useless ~ mənasız qurban; noble ~ əsl fədakarlıq; to give one’s life as a ~ for one’s country həyatını vətəninə qu

  Tam oxu »
 • SACRIFICIAL

  adj qurbanlıq; a ~ lamb / sheep / bull / camel, etc. qurbanlıq quzu / qoyun / buğa / dəvə və s

  Tam oxu »
 • SACRILEGE

  n din. kafirlik, küfr; təhqir etmə (müqəddəs sayılan bir şeyi); to commit ~ təhqir etmək (müqəddəs yeri)

  Tam oxu »
 • SAD

  adj 1. qəmli, qəmgin, qüssəli, kədərli, pərişan, məyus; to make smb. ~ bir kəsi məyus etmək; a ~ story kədərli hekayə; a ~ song qəmgin mahnı; 2

  Tam oxu »
 • SADDEN

  v 1. qəmləndirmək, kədərləndirmək, mütəəssir etmək; 2. qəmlənmək, kədərlənmək; qüssələnmək, mütəəssir olmaq

  Tam oxu »
 • SADDLE

  saddle1 n 1. yəhər; flat ~ yastı yəhər; 2. oturacaq (velosipeddə və s.) saddle2 v 1. yəhərləmək (həm də to ~ up); to ~ a horse / a milli; at / qatır y

  Tam oxu »
 • SADDLER

  n 1. serrac, yəhərqayıran (usta); 2. amer. d.d. minik atı

  Tam oxu »
 • SADIST

  n sadist (başqasına əziyyət verməkdən həzz alan adam)

  Tam oxu »
 • SAFE

  safe1 n 1. seyf, dəmir şkaf; 2. soyuducu, anbar (ərzaq saxlamaq üçün) safe2 adj (-r, -st) 1. təhlükəsiz, qorxusuz; to be ~ təhlükəsiz olmaq; to feel ~

  Tam oxu »
 • SAFEGUARD

  safeguard1 n qarantiya, zaminlik, zəmanət, təminat; təhlükəsizlik tədbiri; ~ against accidents bədbəxt hadisələrə qarşı təhlükəsizlik tədbiri; ~ again

  Tam oxu »
 • SAFEKEEPING

  n saxlama, saxlanc; to give smth. for ~ bir şeyi saxlamaq üçün vermək

  Tam oxu »
 • SAFELY

  adv 1. sağ-salamat; rahat; to go / to come ~ sağ-salamat getmək / gəlmək; 2. qətiyyətlə; I can safely say that the work will be finished by the first

  Tam oxu »
 • SAFETY

  n təhlükəsizlik; to danger / to menace / to threaten ~ asayişi təhlükə altında qoymaq; road ~ yol hərəkətinin təhlükəsizliyi

  Tam oxu »
 • SAFETY-BELT

  seat-belt (həm də safety-belt) n təhlükəsizlik kəməri (təyyarədə, maşında)

  Tam oxu »
 • SAFETY BELT

  n təhlükəsizlik kəməri

  Tam oxu »
 • SAFETY-CATCH

  n tex. qoruyucu

  Tam oxu »
 • SAFETY-RAZOR

  n təhlükəsiz ülgüc

  Tam oxu »
 • SAFFRON

  n bot. zəfəran

  Tam oxu »
 • SAG

  v 1. sallanmaq, əyilmək, çökmək; The rope is sagging Kəndir sallanır; The beams have begun to sag Tirlər əyilməyə başlayıb; 2

  Tam oxu »
 • SAGA

  n saqa, dastan; Forsyte Saga Forsaitlər saqası / dastanı

  Tam oxu »
 • SAGE

  sage1 n I bot. sürvə, ada çayı sage2 adj aqil, müdrik, ağıllı; a ~ priest / ruler / judge müdrik keşiş / hökmdar / hakim

  Tam oxu »
 • SAIL

  sail1 n yelkən; to lower / to strike ~ yelkəni endirmək; to hoist / to set ~ 1) yelkəni qaldırmaq / açmaq; 2) səyahətə çıxmaq / getmək sail2 v 1

  Tam oxu »
 • SAILCLOTH

  n parusin (qalın kətan parça)

  Tam oxu »
 • SAILING

  n dən. üzmək; dəniz səfəri; to be fond of ~ üzməyi / dənizi sevmək

  Tam oxu »
 • SAILING-BOAT

  n yelkənli qayıq

  Tam oxu »
 • SAILOR

  n dənizçi; a ~ before the mast sıravi dənizçi

  Tam oxu »
 • SAINT

  n müqeddes; mələk; He lived and died a saint O, mələk kimi yaşadı və mələk kimi öldü

  Tam oxu »
 • SAKE

  n I xatir; for the ~ of smb., for smb.’s ~ bir kəsin xatirinə; Do it for my sake Bunu mənim xatirimə et / edin; for safety’s ~ təhlükəsizlik xatirinə;

  Tam oxu »
 • SALAD

  n salat; fish / meat ~ balıq / ət salatı; vegetable ~ tərəvəz salatı; dietetic ~ pəhriz salatı; to make ~ salat düzəltmək

  Tam oxu »
 • SALARY

  n maaş, məvacib, aylıq; monthly ~ aylıq maaş / məvacib; yearly ~ illik maaş / məvacib

  Tam oxu »
 • SALE

  n satış, satma, satılma; goods on / for ~ satışda olan mal; cash ~ nağd pula satılma; ~ on credit kreditə verilmə, kreditlə satılma; Is this car for s

  Tam oxu »
 • SALIENT

  adj 1. qabağa / irəli çıxan, dombalan; ~ eyes dombalan gözlər; 2. səciyyəvi, gözəçarpan; the ~ points of a speech nitqin səciyyəvi / gözəçarpan cəhətl

  Tam oxu »
 • SALINE

  adj duz; duzlu, tərkibində duz olan; a ~ lake duzlu göl

  Tam oxu »
 • SALIVA

  n ağız suyu, tüpürcək, selik

  Tam oxu »
 • SALIVATE

  v tüpürcək ifraz etmək

  Tam oxu »
 • SALLOW

  adj solğun, xəstə; She looked sallow O, xəstə görünürdü

  Tam oxu »
 • SALLY

  n 1. hərb. hücum, həmlə, basqın; to make / to carry out a ~ hücum / həmlə etmək; 2. pl ağıllı və kinayəli fikir / rəy; həcv; amusing / bitter sallies

  Tam oxu »
 • SALMON

  n (tək və cəm forması eynidir) 1. zool. qızılbalıq; 2. qızılbalıq əti

  Tam oxu »
 • SALON

  n 2. salon, atelye; beauty ~ gözəllik salonu

  Tam oxu »
 • SALOON

  n 1. meyxana, içkixana, bar; aşxana; 2. zal; salon; dancing / billiard ~ rəqs / bilyard zalı; shaving ~ amer

  Tam oxu »
 • SALT

  salt1 n 1. xörək duzu; table ~ süfrə duzu; in ~ duzlanmış; duza qoyulmuş; meat / fish in ~ duzlanmış ot / balıq; 2

  Tam oxu »
 • SALT-CELLAR

  n duzqabı, nəməkdan

  Tam oxu »
 • SALTSHAKER

  n deşikli duzqabı / nəməkdan

  Tam oxu »