İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • T

  T, t n (pl T’s, t’s) ingilis əlifbasının 20-ci hərfi t adj T-şəkilli, T-yə oxşar, T-cart açıq uşaq arabası; açıq fayton; ◊ to a ~ eynilə, tam, düz; to

  Tam oxu »
 • T-SHIRT

  T-shirt n tenniska

  Tam oxu »
 • TAB

  tab1 n 1. paltarasan; ilmə; rəzə; 2. qulaq (papaqda); a fur cap with ~s qulaqlı xəz papaq; 3. pl qulaqlıq (papaqda, radio aparatında, dəbilqədə); 4

  Tam oxu »
 • TABAC

  adj tütün rəngində, tütünrəngli

  Tam oxu »
 • TABANUS

  n zool. böyələk (həşərat)

  Tam oxu »
 • TABARET

  n zolaqlı üzlük ipək parça

  Tam oxu »
 • TABASCO

  n 1. tünd ədviyyat; 2. maraqlı hadisə; ədəbsiz lətifə

  Tam oxu »
 • TABBY

  tabby1 n 1. zolaqlı pişik (həm də ~ cat); 2. köhnə qeybetçi; kinli / qərəzkar qadın; 3. qarımış qız; 4

  Tam oxu »
 • TABEFY

  v 1. xərcləmək; əldən / taqətdən salmaq; üzmək; 2. xərclənmək, sərf olunmaq; əldən / taqətdən düşmək

  Tam oxu »
 • TABLE

  table1 n 1. stol, masa, miz; diningroom ~ nahar stolu; falling / folding ~ qatlanan / bükülən / açılan stol; a ~ with leaves açılıb yığılan stol; to c

  Tam oxu »
 • TABLE-CLOTH

  n süfrə, stol örtüyü

  Tam oxu »
 • TABLE-GAME

  n stolüstü oyun

  Tam oxu »
 • TABLE-GLASS

  n tin-tin stəkan

  Tam oxu »
 • TABLE-KNIFE

  n mətbəx bıçağı

  Tam oxu »
 • TABLE-NAPKIN

  n salfet, əlsilən

  Tam oxu »
 • TABLE-TALK

  n 1. stol arxasında / süfrə başında söhbət; 2. stolarxası söhbətin mövzusu

  Tam oxu »
 • TABLE TENNIS

  n stolüstü tennis

  Tam oxu »
 • TABLE-TOMB

  n məqbərə, türbə

  Tam oxu »
 • TABLE-TOP BOOK

  n stolüstü kitab

  Tam oxu »
 • TABLEAU

  n fr. canlı şəkil / tablo

  Tam oxu »
 • TABLEFUL

  n 1. dolu stol / süfrə (yemək-içməklə); 2. qonaqlarla dolu stol

  Tam oxu »
 • TABLEMAN

  n tabelçi, tabelə baxan

  Tam oxu »
 • TABLEMATE

  n stol yoldaşı

  Tam oxu »
 • TABLESPOON

  n xörək qaşığı

  Tam oxu »
 • TABLET

  tablet1 n 1. lövhəcik; 2. xatirə lövhəsi; 3. bloknot; 4. həb; aspirin ~ aspirin həbi; 5. parça, tikə; a ~ of soap bir parça sabun tablet2 v 1

  Tam oxu »
 • TABLEWARE

  n mətbəx / stol ləvazimatı; qab-qacaq

  Tam oxu »
 • TABLIER

  n fr. döşlük, önlük

  Tam oxu »
 • TABLING

  n 1. cədvəl tərtibi; 2. süfrə parçası; süfrə ağı; 3. stolların sayı (qonaqları qəbul etmək üçün)

  Tam oxu »
 • TABLOID

  tabloid1 n 1. həb; 2. kiçik formatlı şəkilli qəzet; 3. bulvar qəzeti tabloid2 adj 1. yığcam, qısa; 2

  Tam oxu »
 • TABOO

  taboo1 n 1. tabu (haram edilmiş şev); 2. qadağan; yasaq; under a ~ qadağan / yasaq edilən (şey) taboo2 adj 1

  Tam oxu »
 • TABOURET

  n 1. taburet, kətil; 2. iynəqabı

  Tam oxu »
 • TABULAR

  adj 1. cədvəlşəkilli; 2. yastı formalı; ~ surface yastı səth; 3. lövhəşəkilli

  Tam oxu »
 • TABULATE

  tabulate1 adj 1. qat-qat, laylı, lay-lay; 2. yastı tabulate2 v 1. cədvələ köçürmək; 2. səthini yastılamaq

  Tam oxu »
 • TABULATION

  n cədvələ köçürmə

  Tam oxu »
 • TABULATOR

  n 1. cədvəl tərtibatçısı; 2. tabulyator (makinada, kompyuterdə və s.)

  Tam oxu »
 • TACIT

  adj 1. sözlə ifadə edilməyən; nəzərdə tutulan; 2. dinməz, danışmaz; to have a ~ understanding with smb

  Tam oxu »
 • TACITURN

  adj dinməz, danışmaz

  Tam oxu »
 • TACITURNITY

  n dinməzlik; sakitlik

  Tam oxu »
 • TACK

  tack1 n 1. mismar (iri başlıqlı); 2. sırıq / tikiş arası; 3. istiqamət; siyasi xətt; to take a wrong / right ~ yanlış / düzgün siyasi xətt götürmək ta

  Tam oxu »
 • TACKLE

  tackle1 n 1. ləvazimat; alət; avadanlıq; təchizat: 2. id. yarımmüdafiəçi; right / left ~ sağ / sol kənar yarımmüdafiəçisi tackle2 v 1

  Tam oxu »
 • TACKY

  adj yapışan, yapışqan

  Tam oxu »
 • TACT

  n ədəb; nəzakət

  Tam oxu »
 • TACTFUL

  adj ədəbli, nəzakətli

  Tam oxu »
 • TACTICAL

  adj 1. hərb. taktiki; döyüş; ~ efficiency 1) döyüş hazırlığı; 2) taktiki göstəricilər; 2. cəld, diribaş; çevik

  Tam oxu »
 • TACTICIAN

  n taktika mütəxəssisi; masterful ~ mahir taktika ustası

  Tam oxu »
 • TACTICS

  n 1. hərb. taktika; the art of ~ and strategy taktika və strategiya sənəti; 2. hərəkət; I cannot approve these tactics Mən bu hərəkətləri təqdir edə b

  Tam oxu »
 • TACTILE

  adj 1. lamisə; ~ organs lamisə orqanları; 2. hiss olunan; gözəçarpan

  Tam oxu »
 • TACTLESS

  adj ədəbsiz, nəzakətsiz; a ~ person / question / reply ədəbsiz adam / sual / cavab

  Tam oxu »
 • TAD

  n amer. uşaq, körpə

  Tam oxu »
 • TADJIK

  Tadjik1 n 1. top. i. tacik; the ~s taciklər; 2. tacik dili Tadjik2 adj tacik; the ~ language tacik dili

  Tam oxu »