İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • G

  G, g n (pl G’s, g’s) 1. ingilis əlifbasının 7-ci hərfi; 2. mus. sol (diatomik qammanın beşinci notu)

  Tam oxu »
 • G-MAN

  G-man n (pl -men) n amer. d.d. FTB-nin (Federal Təhqiqat Bürosu) zabiti

  Tam oxu »
 • G-SUIT

  G-suit n av. reaktiv təyyarə sürən pilotun kostyumu

  Tam oxu »
 • GAB

  n d.d. 1. cəfəngiyyat, boşboğazlıq, boş danışıq / söhbət; Stop your gab! Yum ağzını!; 2. naqqallıq, çərənçilik

  Tam oxu »
 • GABBLE

  gabble1 n 1. mırtıldama, donquldanma, burnunun altında danışma; 2. qaqqıldama (qaz haq.) gabble2 v 1

  Tam oxu »
 • GABBY

  adj d.d. danışqan, çoxdanışan, naqqal

  Tam oxu »
 • GABLE

  adj qoşaçatılı, iki tərəfə maili (dam haq.); a ~ roof iki tərəfə maili dam

  Tam oxu »
 • GABY

  n sadədil / sadəlövh / sarsaq adam

  Tam oxu »
 • GAD

  gad v veyllənmək, avara-avara / boş-boş gəzmək gad3 inter hə?, hə da!, Yox əşi! (təəccüb bildirən nida)

  Tam oxu »
 • GAD-FLY

  n zool. mozalan, ovod, gikovun

  Tam oxu »
 • GADDER

  n avara, sərsəri, səfil

  Tam oxu »
 • GADGET

  n d.d. qurğu, alət, ləvazimat; a new ~ for opening tin cans konserv qabını açmaq üçün yeni alət

  Tam oxu »
 • GAFF

  n I ovlanmış balığı sudan çıxarmaq üçün istifadə olunan qarmaq / çəngəl; ◊ to stand the ~ amer. d.d. dözümlülük göstərmək; to give smb

  Tam oxu »
 • GAFFE

  n səhv, səhv iş, diqqətsizlik, səhv addım

  Tam oxu »
 • GAG

  gag1 n tib. 1. ağızgenişləndirən (diş həkiminin ağızı açıq saxlamaq üçün istifadə etdiyi alət); 2. zarafat; 3

  Tam oxu »
 • GAGA

  adj sl sarsaq, səfeh, yelbeyin, qanmaz; to go ~ səfehləmək, axmaqlamaq, gicləmək

  Tam oxu »
 • GAGE

  gage1 n I 1. girov; in ~ of smth. bir şey üçün girov; to give on ~ girov qoymaq / vermək; 2. meydan oxuma; to throw down a ~ meydan oxumaq, meydana /

  Tam oxu »
 • GAGGLE

  n 1. dəstə, qatar (qaz, durna və s. haq.); 2. qaz qaqqıltısı; 3. çərənçi qız / zənən / arvad yığnağı

  Tam oxu »
 • GAIETY

  n 1. şadlıq, dilxoşluq, nəşə, şənlik; 2. şuxluq, şux görünüş; 3. pl şənlik mərasimi, şənlik, əyləncə

  Tam oxu »
 • GAIN

  gain1 n 1. qazanc, mənfəət; 2. pl gəlir; əməkhaqqı; uduş (oyunda); 3. artma, artım, qalxma; 4. asan qazanc, zəhmətsiz gəlir; the love of ~ tamahkarlıq

  Tam oxu »
 • GAINSAY

  v 1. etiraz etmək, razılaşmamaq; 2. inkar etmək

  Tam oxu »
 • GAIT

  n 1. yeriş; an awkward ~köntöy yeriş; slouching ~ yöndəmsiz ağır yeriş; 2. pl atın yorğa yerişi; allyur, yortma; 3

  Tam oxu »
 • GAITER

  n qamaş / getr (çəkmə boğazını əvəz edən qunc); a pair of ~s bir cüt qamaş

  Tam oxu »
 • GALA

  n təntənə, şənlik, şadyanalıq

  Tam oxu »
 • GALACTIC

  adj astr. qalaktika, qalaktikaya məxsus; extra ~ systems qalaktikadan kənarda olan ulduzlar sistemi

  Tam oxu »
 • GALAXY

  n astr. 1. qalaktika, ağ yol, süd yolu, kəhkəşan; 2. məc. pleyada; a ~ of talents istedadlar pleyadası

  Tam oxu »
 • GALE

  n fırtına, tufan, boran, 7-10 bal gücündə külək; stiff / hard ~ güclü külək / tufan, strong ~ güclü fırtına; a ~ of laughter qəhqəhə səsi, ~ warning d

  Tam oxu »
 • GALL

  gall1 n I 1. öd; ~ -bladder öd kisəsi; ~ -stone öd daşı; 2. ətiacılıq, qanıacılıq, tündlük; to dip one’s pen in ~ məc

  Tam oxu »
 • GALL-PIPE

  n öd yolu, öd kanalı

  Tam oxu »
 • GALLANT

  adj 1. cəsur, fədakar, qəhrəman; a ~ soldier cəsur əsgər; 2. gözəl, qəşəng; 3. nəcib, diqqətli; 4. məhəbbət; a ~ adventure eşq / məhəbbət macərası

  Tam oxu »
 • GALLANTRY

  n 1. cəsurluq, qəhrəmanlıq, fədakarlıq; 2. lütfkarlıq; 3. eşqbazlıq

  Tam oxu »
 • GALLERY

  n 1. qalereya (koridor, şüşəbənd, eyvan); 2. incəsənət qalereyası, sərgi salonu; picture ~ şəkil qalereyası, şəkil sərgisi salonu; to play to the ~ uc

  Tam oxu »
 • GALLEY-PROOF

  n qranka

  Tam oxu »
 • GALLEY-SLAVE

  n 1. qul və yə məhkum olunmuş cani; 2. ağır işlə məşğul olan şəxs

  Tam oxu »
 • GALLIC

  Gallic adj qall, fransız

  Tam oxu »
 • GALLIVANT

  v 1. veyllənmək, avara-avara gəzmək; 2. eşqbazlıq etmək, mazaqlaşmaq, hənəkləşmək, dilxoşluq etmək; qır vermək, naz etmək, əzilib-büzülmək (qadın haq

  Tam oxu »
 • GALLON

  n qallon (İngiltərədə və ABŞ-da dura və axıcı şeylər üçün 4,5 litrə bərabər ölçü vahidi)

  Tam oxu »
 • GALLOP

  gallop1 n dördayaq / dördnala çapma (at haq.); at full ~ var gücü ilə çaparaq; at the snail’s ~ tısbağa addımı ilə / ağır addımla yerimə gallop2 v 1

  Tam oxu »
 • GALLOPER

  n 1. çapar at; 2. sürətlə irəliləyən adam; 3. çapar, qasid

  Tam oxu »
 • GALLOWS

  gallows1 n pl 1. dar ağacı; 2. edam, ölüm cəzası; to come to the ~ edam olunmaq; to send smb. to the ~ bir kəsi edam olunmaqla ölümə məhkum etmək; to

  Tam oxu »
 • GALLOWS-BIRD

  n d.d. yaramaz, əclaf, dar ağacından asılmağa layiq adam

  Tam oxu »
 • GALORE

  n bolluq, çoxluq

  Tam oxu »
 • GALOSH

  n qaloş; a pair of ~ es bir cüt qaloş

  Tam oxu »
 • GALUMPH

  v 1. sevincdən atılıb düşmək; hoppanmaq; 2. təkəbbürlə addımlamaq

  Tam oxu »
 • GALVANIC

  adj fiz. 1. qalvanik; 2. spazmatik; süni; ~ smile süni təbəssüm

  Tam oxu »
 • GALVANIZE

  v 1. qalvanizasiya etmək; sınkləmək, üzünə sink çəkmək; 2. oyatmaq, həyəcanlandırmaq; to ~smb, into action bir kəsi hərəkətə gətirmək

  Tam oxu »
 • GALVANIZM

  n fiz. qalvanizm

  Tam oxu »
 • GAMBIT

  n şahm. 1. qambit (şahmat); 2. məc. gələcəkdə üstünlük qazanmaq məqsədilə edilən güzəşt

  Tam oxu »
 • GAMBLE

  gamble1 n 1. qumar (oyun); 2. xətərli iş gamble2 v 1. qumar oynamaq; to ~ away qumarda uduzmaq; 2. möhtəkirlik etmək, to ~ in the Stock Exchange hərra

  Tam oxu »
 • GAMBLER

  n 1. qumarbaz, qumarbaz oyunçu; 2. fırıldaqçı

  Tam oxu »