İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • C

  C, c n (pl C’s, c’s) ingilis əlifbasının 3-cü hərfi

  Tam oxu »
 • CAB

  cab1 n 1. arabaçı, faytonçu, sürücü; 2. taksi; to take a ~ taksi tutmaq; 2. idarəetmə kabinəsi; maşinistin budkası; 3

  Tam oxu »
 • CAB-STAND

  n taksi dayanacağı

  Tam oxu »
 • CABAL

  cabal1 n 1. siyasi qrup / dəstə; 2. sui-qesdçilər qrupu; fıtnəçilər / intriqaçılar qrupu / dəstəsi; 3

  Tam oxu »
 • CABARET

  n 1. fr. kabare (estradası olan restoran, kafe); 2. kiçik yeməkxana, meyxana

  Tam oxu »
 • CABBAGE

  cabbage1 n bot. baş kələm cabbage2 adj kələm; ~ leaf kələm yarpağı; ~ soup kələm supu / şorbası; ~ stalk kələm özəyi; ~ butterfly kələm kəpənəyi; ~ ca

  Tam oxu »
 • CABBAGE-HEAD

  n 1. baş kələm; 2. d.d. küt, korazehin, kütbeyin, gic, axmaq, qanmaz (adam)

  Tam oxu »
 • CABBAGE-LETTUCE

  n bot. kahı

  Tam oxu »
 • CABBER

  n qoşqu atı

  Tam oxu »
 • CABBY

  n d.d. 1. taksi sürücüsü / şoferi; 2. arabaçı, faytonçu

  Tam oxu »
 • CABIN

  cabin1 n 1. koma; daxma; dəyə; ağacdan tikilmiş daxma, Uncle Tom’s ~ Tom dayının koması / daxması; 2

  Tam oxu »
 • CABIN-BOY

  n dən. 1. gəmidə xidmətçi, gəmi xidmətçisi; 2. gəmi şagirdi (matros olmağa hazırlaşan uşaq)

  Tam oxu »
 • CABINET

  cabinet1 n 1. servant; komod (siyirməli paltar şkafı), balaca şkaf; kitchen ~ mətbəx şkafı; 2. mücrü, sandıqça; kiçik qutu; medicine ~ dərman qutusu;

  Tam oxu »
 • CABLE

  cable1 n 1. kant, haşiyə; 2. dən. tex. tros, buraz; 3. dən. lövbər zənciri; 4. kabel; 5. teleqram; kabloqram (sualtı kabellə göndərilən) cable2 v 1

  Tam oxu »
 • CABLE RAILWAY

  n kanat dəmir yolu

  Tam oxu »
 • CABLEWAY

  n kanat yolu

  Tam oxu »
 • CACAO

  n bot. 1. kakao; 2. kakao ağacı

  Tam oxu »
 • CACAO-BUTTER

  n kakao yağı

  Tam oxu »
 • CACAO-TREE

  n kakao ağacı

  Tam oxu »
 • CACHE

  v gizləmək; The thieves cached the stolen money Oğrular oğurladıqları pulu gizlətdilər

  Tam oxu »
 • CACKLE

  cackle1 n 1. qaqqıldama (toyuq və s. ); qığıldama; qağıltı; 2. qəhqəhə, qəhqəhə çəkmə, qəhqəhə ilə gülmə; ~s of amusement əyləncədən qəh-qəhə çəkmə; 3

  Tam oxu »
 • CACKLER

  n 1. qaqqıldayan / qağıldayan quş; 2. boşboğaz, çoxdanışan, çərənçi; 3. xəbərçi, sözgəzdirən

  Tam oxu »
 • CACTACEOUS

  adj kaktus

  Tam oxu »
 • CACTUS

  n bot. kaktus

  Tam oxu »
 • CACUMINAL

  cacuminal1 n fon. kakuminal səslər cacuminal2 adj kakuminal

  Tam oxu »
 • CAD

  n qaba, kobud, ədəbsiz; nadan, tərbiyəsiz, qanmaz, qanacaqsız (adam); That man is a cad; have nothing to do with him! O kişi nadandır / tərbiyəsizdir

  Tam oxu »
 • CADAVER

  n cəsəd, meyit, nəş

  Tam oxu »
 • CADAVEROUS

  adj 1. meyit, leş, cəmdək; ~ smell meyit / cəmdək / leş iyi; 2. ölü / meyit kimi solğun; ~ countenance ölü / meyit kimi solğun sifət

  Tam oxu »
 • CADDISH

  adj kobud, ədəbsiz, nadan; ~ behaviour kobud / ədəbsiz davranış

  Tam oxu »
 • CADDY

  n I xəyal, kölgə, qarabasma, kabus n II 1. top və ağac gətirən oğlan (qolf oyunu zamanı); 2. jarq. təsadüfi iş görməldə yaşayan adam n III çayqabı, ça

  Tam oxu »
 • CADE

  cade1 n I balaca çəllək n II əl quzusu, ələ öyrədilmiş quzu cade2 adj əl, ələ öyrədilmiş, əhliləşdirilmiş

  Tam oxu »
 • CADENCED

  adj 1. ritmik; ritmli, 2. vəznli, ahəngli; ölçülü

  Tam oxu »
 • CADET

  n 1. kiçik oğul, kiçik qardaş; 2. hərb. hərbi məktəbin dinləyicisi / tələbəsi

  Tam oxu »
 • CADGE

  cadge1 n d.d. 1. dilənçilik, yolçuluq; 2. müftəxorluq, yaltaqlıq, qab dibi yalama cadge2 v d.d. 1. dilənçilik / yolçuluq etmək, dilənmək; 2

  Tam oxu »
 • CADGER

  n 1. çərçi, səyyar satıcı; 2. dilənçi, yolçu; 3. müftəxor, qab dibi yalayan

  Tam oxu »
 • CADRE

  n 1. kadr heyəti; 2. pl şəxsi heyət; ştat; 3. top. i. rəhbərlikedici kadrlar

  Tam oxu »
 • CADREMAN

  n hərb. təcrübəli hərbi qulluqçu

  Tam oxu »
 • CAFE

  n kafe; qəhvəxana

  Tam oxu »
 • CAFETERIA

  n kafeteri

  Tam oxu »
 • CAFFEINE

  n əcz. kofein

  Tam oxu »
 • CAGE

  cage1 n 1. qəfəs; 2. jarq. həbsxana, qazamat; 3. kabinə (liftdə); 4. id. qapı (hokkeydə) cage2 v qəfəsə salmaq; 2

  Tam oxu »
 • CAGED

  adj qəfəsə salınmış; qəfəsdə saxlanılan; ~ birds qəfəsdə saxlanılan quşlar; ~ animal qəfəsə salınmış heyvan

  Tam oxu »
 • CAJOLE

  v 1. (into, from, out of) dilə tutmaq, dilə tutub razı salmaq, yalvarıb yola gətirmək / razı salmaq; aldadıb yoldan çıxartmaq; to ~smb, into doing smt

  Tam oxu »
 • CAKE

  cake1 n 1. tort; keks; şirin piroq; a piece of ~ bir parça keks; bride / wedding ~ toy piroqu; 2. pirojna; 3

  Tam oxu »
 • CAKED

  adj 1. bərkimiş, bərk; 2. laxtalanmış; ~ blood laxtalanmış qan; ~ mud bərkimiş palçıq

  Tam oxu »
 • CALABASH

  n bot. balqabaq (uzunboğaz), boranı

  Tam oxu »
 • CALABOOSE

  n amer. həbsxana, dustaqxana: həbsxana / dustaqxana kamerası

  Tam oxu »
 • CALAMITOUS

  adj fəlakətli, fəlakət gətirən; ~ flood fəlakətli daşqın; In the calamitous flood 50 people died Fəlakətli daşqında 50 nəfər adam öldü

  Tam oxu »
 • CALAMITY

  n 1. fəlakət, bəla, bədbəxtlik, müsibət; qəza, faciə; 50 people were killed in the calamity Qəzada 50 adam öldü; 2

  Tam oxu »
 • CALCIFICATION

  n 1. bərkimə; daşlaşma, daşa dönmə; 2. əhəngləşdirmə, əhəng hopdurma

  Tam oxu »