İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • E

  E, e n (pl E’s, e’s) ingilis əlifbasının 5-ci hərfi

  Tam oxu »
 • EACH

  each1 adj hər, hər bir; ~ time hər vaxt; ~ group hər (bir) qrup; Each elector has one vote Hər bir seçicinin bir səsi var each2 pron hər, hər bir, hər

  Tam oxu »
 • EAGER

  adj 1. (for, after, about) dəlicəsinə can atan; səbirsiz, hövsələsiz; ~ for fame şöhrətə can atan, şöhrətin həsrətində olan; to be ~ for knowledge bil

  Tam oxu »
 • EAGLE

  n 1. zool. qartal; 2. üzərində qartal şəkli olan sikkə; 10 dollar dəyərində olan qədim Amerika qızıl pulu; 3

  Tam oxu »
 • EAGLE-EYED

  adj qartalgözlü, itigözlü, itigörən, uzaqgörən

  Tam oxu »
 • EAR

  ear1 n I 1. anat. qulaq; The doctor looked into my ears Həkim mənim qulaqlarıma baxdı; 2. düzgün qavrama qabiliyyəti (musiqini); ~ for music musiqini

  Tam oxu »
 • EAR-DROPS

  n pl qulaq ağrısına qarşı damcı (dərman)

  Tam oxu »
 • EAR-RING

  n sırğa, tana; gold ~ qızıl sırğa / tana

  Tam oxu »
 • EAR-WITNESS

  n hüq. özünün eşitdiyi haqqında ifadə verən şahid

  Tam oxu »
 • EARACHE

  n qulaq ağrısı

  Tam oxu »
 • EARDRUM

  n anat. qulaq pərdəsi

  Tam oxu »
 • EARLESS

  adj 1. qulaqsız; 2. musiqini qavrama qabiliyyəti olmayan

  Tam oxu »
 • EARLY

  early1 adj 1. erkən, tez; faraş; ~ spring erkən bahar / yaz; ~ childhood erkən uşaqlıq; He is an early riser O tezdən qalxandır / durandır; 2

  Tam oxu »
 • EARN

  v qazanmaq; to ~ one’s living, to ~ one’s daily bread gündəlik çörəkpulu qazanmaq; How much do you earn a day? Sən / Siz gündə nə qədər qazanırsan? /

  Tam oxu »
 • EARNER

  n pul qazanan adam

  Tam oxu »
 • EARNEST

  earnest1 n ciddilik; in in good ~ ciddi surətdə, çox ciddi; I am perfectly in earnest Mən tamamilə ciddi deyirəm earnest2 adj ciddi; an ~ request cidd

  Tam oxu »
 • EARNINGS

  n qazanc; I’ve spent all my earnings Mən bütün qazancımı xərcləmişəm

  Tam oxu »
 • EARTH

  n 1. yer; ~’s surface yerin səthi; 2. torpaq; gil; ◊ to bring smb.’s back / down to ~ bir kəsi göydən yerə yendirmək, xəyaldan ayıltmaq

  Tam oxu »
 • EARTH-NUT

  n 1. bot. yerfındığı, araxis; 2. yer badamı

  Tam oxu »
 • EARTH-ROAD

  n torpaq yol, kənd yolu

  Tam oxu »
 • EARTHEN

  adj torpaq, torpaqdan düzəldilmiş; ~ walls torpaq divarlar

  Tam oxu »
 • EARTHENWARE

  earthenware1 n saxsı qablar, dulusçuluq məmulatları earthenware2 adj saxsı; an ~ bowl / jar saxsı cam / bardaq

  Tam oxu »
 • EARTHLY

  adj dünyəvi; fani, boş; ~ joys dünyəvi ləzzətlər / keflər

  Tam oxu »
 • EARTHQUAKE

  n zəlzələ

  Tam oxu »
 • EARTHWORK

  n 1. torpaqdan düzəldilmiş istehkam; 2. torpaq işləri

  Tam oxu »
 • EASE

  ease1 n 1. sərbəstlik, təbiilik; to be at ~ özünü sərbəst hiss etmək, çəkinməmək; At ease! Azad! (əsgəri komanda); 2

  Tam oxu »
 • EASILY

  adv sərbəst; We can easily finish this work today Biz bu işi bu gün sərbəst qurtara bilərik

  Tam oxu »
 • EAST

  east1 n 1. şərq; to the şərqə tərəf; in the ~ şərqdə; 2. şərq; the Near East Yaxın Şərq; the Middle East Orta Şərq east2 adj şərq; ~ wind şərq küləyi;

  Tam oxu »
 • EASTERN

  adj şərq, şərqi; ~ frontier şərq sərhədi; ~ countries şərq ölkələri

  Tam oxu »
 • EASTERNER

  n ölkənin şərq regionlarının sakini

  Tam oxu »
 • EASY

  adj 1. asan, çətin olmayan, çətinlik törətməyən; yüngül; ~ task asan tapşırıq; ~ work asan iş; It is not an easy job Bu asan iş deyil; 2

  Tam oxu »
 • EAT

  v 1. yemək; to ~ one’s dinner naharını etmək / yemək; to ~ well yaxşı yemək; The child doesn’t eat well Uşaq yaxşı yemir; 2

  Tam oxu »
 • EAT UP

  v yeyib qurtarmaq; to ~ one’s food yeməyini yeyib qurtarmaq; ◊ to ~ one’s heart out ürəyini yemək; əzab / iztirab çəkmək, üzülmək

  Tam oxu »
 • EATABLE

  adj yeməli, dadlı, ləzzətli

  Tam oxu »
 • EATABLES

  n pl yeməli şeylər, yeməklər

  Tam oxu »
 • EATER

  n yeyən; The child is a poor eater Uşaq pis yeyir

  Tam oxu »
 • EATERY

  n d.d. qəlyanaltı

  Tam oxu »
 • EATING

  eating1 n yemək; after ~ yeməkdən sonra; He must take the medicine after / before eating O, dərmanı yeməkdən sonra / qabaq qəbul etməlidir eating2 adj

  Tam oxu »
 • EATING-HOUSE

  n yeməkxana, restoran

  Tam oxu »
 • EBB

  ebb1 n coğ. 1. çəkilmə (dəniz suyunun dövraşırı çəkilməsi); 2. məc. düşkünlük, tənəzzül, geriləmə, dala getmə, pisləşmə, xarablaşma; to be at an ~ düş

  Tam oxu »
 • EBB-TIDE

  n dəniz suyunun çəkilməsi

  Tam oxu »
 • ECAUDATE

  adj zool. quyruqsuz

  Tam oxu »
 • ECCENTRIC

  n qəribə / əcaib / orijinal adam; He is an eccentric man O, qəribə / qeyri-adi adamdır

  Tam oxu »
 • ECHELON

  n 1. hərb. eşelon; attack ~ hücum eşelonu; 2. hərb. dəstə; instansiya; eşelon; ~ of command komanda heyətindən ibarət instansiya, idarə etmə orqanı

  Tam oxu »
 • ECHO

  echo1 n (pl -es) 1. əks-səda; 2. əks etdirilmiş səs; 3. əks etmə; ground ~ səsin yerüstü əşyalardan əks etməsi echo2 v 1

  Tam oxu »
 • ECLIPSE

  eclipse1 n 1. astr. tutulma; solar ~ günəş tutulması; lunar ~ ay tutulması; 2. zəiflik, zəifləmə; tənəzzül; ~ of one’s powers gücdən / əldən düşmə, üz

  Tam oxu »
 • ECOLOGIC

  adj ekoloji; ~ study ekoloji tədqiqat

  Tam oxu »
 • ECOLOGY

  n ekologiya

  Tam oxu »
 • ECONOMIC

  adj iqtisadi; ~ policy iqtisadi siyasət; international ~ relations beynəlxalq iqtisadi əlaqələr; ~ law iqtisadi qanun

  Tam oxu »
 • ECONOMICAL

  adj qənaətcil; ~ housekeeper qənaətcil ev sahibəsi; to be ~ qənaətcil olmaq

  Tam oxu »