İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • O

  O, o n (pl O’s, o’s) 1. ingilis əlifbasının 15-ci hərfi.; 2. sıfır; My telephone number is six, o double three (6033) Mənim telefon nömrəm altı, sıfır

  Tam oxu »
 • OAF

  n (pl oafs) çirkin / kifır uşaq; axmaq, axmaq / gicbəsər / yöndəmsiz adam

  Tam oxu »
 • OAFISH

  adj 1. axmaq, sərsəm, sərsəri, gicbəsər; 2. təhərsiz; ağır, ləng, iş bacarmayan

  Tam oxu »
 • OAK

  oak1 n 1. bot. palıd; 2. palıd oduncağı/ 3. palıd ağacının yarpağından düzəldilmiş əklil oak2 adj palıd; ~ tree palıd ağacı, ~ leaf palıd yarpağı, an

  Tam oxu »
 • OAK-BARK

  n palıd qabığı

  Tam oxu »
 • OAK-TREE

  n palıd ağacı

  Tam oxu »
 • OAK-WOOD

  n palıdlıq, palıd meşəsi

  Tam oxu »
 • OAKERY

  n palıdlıq, palıd meşəsi

  Tam oxu »
 • OAKLET

  n cavan palıd ağacı

  Tam oxu »
 • OAKY

  adj palıdı, palıdabənzər

  Tam oxu »
 • OAR

  oar1 n 1. avar, kürək; to pull a good ~ yaxşı avar çəkmək; 2. avarçı, avar-çəkən; a good ~ yaxşı avarçəkən; 3

  Tam oxu »
 • OARLOCK

  n avar yeri (qayıqda)

  Tam oxu »
 • OARSMAN

  n (pl -men) avarçı, avarçəkən

  Tam oxu »
 • OARY

  adj 1. avarşəkilli; avaraoxşar, avara-bənzər; 2. avarı olan

  Tam oxu »
 • OASIS

  n (pl oases) vahə (səhrada yaşıllıq və su olan yer)

  Tam oxu »
 • OAST

  n tütün / mayaotu qurutmaq üçün soba

  Tam oxu »
 • OAST-HOUSE

  n mayaotu / tütün qurutmaq üçün dam

  Tam oxu »
 • OAT

  adj yulaf; ~ bran yulaf kəpəyi; ~ cake yulaf qoğalı / kökəsi

  Tam oxu »
 • OATH

  n 1. and, and içmə, hərbi and; false ~ yalan and; judicial ~ məhkəmədə and içmə; on ~ and içmiş (hərbdə); ~ of enlistment işə girərkən içilən and; to

  Tam oxu »
 • OATH-BREAKER

  n andı pozan

  Tam oxu »
 • OATH-BREAKING

  n andı / hərbi andı pozma

  Tam oxu »
 • OATMEAL

  n 1. yulaf unu; 2. yulaf sıyığı; 3. sarı-bozumtul rəng, yulaf rəngi

  Tam oxu »
 • OATS

  n bot. yulaf; Give the horse some oats Ata bir az yulaf ver / verin; ◊ to smell one’s ~ var qüvvəsini toplamaq (məqsədə yaxınlaşarkən)

  Tam oxu »
 • OBDURACY

  n 1. ətalət, hərəkətsizlik, durğunluq; 2. islaholunmazhq; sərtlik, daşürəklilik, mərhəmətsizlik; 3. tərslik, inad, inadcıllıq; inadkarlıq

  Tam oxu »
 • OBDURATE

  obdurate1 adj 1. etalətli, islaholunmaz, düzəlməz, inadkar; 2. sərt, daşürəkli, mərhəmətsiz; amansız; 3

  Tam oxu »
 • OBDURATELY

  adv 1. sərt, amansız, amansızlıqla, amansızcasına, amansız / mərhəmətsiz surətdə; 2. tərsliklə, inadla, tərs-tərs

  Tam oxu »
 • OBEDIENCE

  n itaət, itaətkarlıq, itaət etmə; tabe olma; to demand ~ itaətkarlıq tələb etmək; to show ~ itaətkarlıq göstərmək; to instil ~ in smb

  Tam oxu »
 • OBEDIENT

  adj itaətkar, itaətli, sözə baxan / qulaq asan, üzüyola; müti; an ~ child sözə qulaq asan / üzüyola uşaq; His dog is very obedient Onun iti çox itaətk

  Tam oxu »
 • OBEDIENTLY

  adv itaətkarcasına, itaətlə, itaətkarlıqla

  Tam oxu »
 • OBEISANCE

  n 1. baş əymə, reverans (əyilərək salam vermə); tabelik jesti; to make one’s ~ baş əymək; 2. hörmət, izzət; to do / to pay ~ to smb

  Tam oxu »
 • OBESE

  adj şişman, kök, dolğun, koppuş; She is grossly obese O həddən çox kökdür / şişmandır

  Tam oxu »
 • OBESITY

  n köklük, tosqunluq, şişmanlıq, piylənmə, piy basma; Obesity can increase the risk of heart disease Köklük / Piylənmə ürək xəstəliyinə tutulma riskini

  Tam oxu »
 • OBEY

  v 1. tabe olmaq, riayət etmək; to ~ the rule qaydaya riayət etmək; to ~the law qanuna tabe olmaq; Soldiers are trained to obey without question Əsgərl

  Tam oxu »
 • OBEYINGLY

  adv itaətkarcasına, itaətlə, itaətkarlıqla

  Tam oxu »
 • OBITUARIST

  n nekroloq müəllifi

  Tam oxu »
 • OBITUARY

  obituary1 n nekroloq; to write an ~ nekroloq yazmaq; to print / to publish an ~ nekroloq çap / dərc etmək; to read the obituaries nekroloqları oxumaq;

  Tam oxu »
 • OBJECT

  object1 n 1. əşya, şey, obyekt; material / physical ~ maddi / fiziki obyekt / şey; an ~ of interest / fear maraq / qorxu doğuran şey; I see an object

  Tam oxu »
 • OBJECT-GLASS

  n fot. obyektiv

  Tam oxu »
 • OBJECTIFY

  v 1. təcəssüm etmək; təsvir / ifadə etmək; 2. obyektiv səbəblərə istinad etmək

  Tam oxu »
 • OBJECTION

  n 1. etiraz, protest (əsas etibarı ilə hüquqi termin); to deal with to meet an ~ etirazla qarşılaşmaq / üzləşmək; to raise an ~ to a proposal təklifə

  Tam oxu »
 • OBJECTIONABLE

  adj 1. xoşagəlməz, iyrənc, pis, nifrət oyadan; ~ smell pis / xoşagəlməz / iyrənc iy; ~ behaviour pis / xoşagəlməz / qəbahətli davranış; 2

  Tam oxu »
 • OBJECTIVE

  objective1 n 1. məqsəd, hədəf; amal, istək; economic ~ iqtisadi məqsəd; long-range ~ uzunzamanlı / uzunmüddətli məqsəd; military ~ hərbi hədəf; to att

  Tam oxu »
 • OBJECTIVISM

  n 1. obyektivliyə can atma 1. fəh. obyektivizm

  Tam oxu »
 • OBJECTIVITY

  n obyektivlik, qərəzsizlik; in all ~ bütün obyektivliyi ilə

  Tam oxu »
 • OBJECTLESS

  adj məqsədsiz, boş, əsassız, məzmunsuz, mənasız

  Tam oxu »
 • OBJURGATE

  v irad tutmaq, danlamaq, sitəm etmək / vermək

  Tam oxu »
 • OBJURGATION

  n irad, danlaq, sitəm

  Tam oxu »
 • OBJURGATORY

  adj iradlı, sitəmli

  Tam oxu »
 • OBLATE

  adj 1. kils. özünü kilsə həyatma həsr etmiş; 2. hənd. yastılanmış (qütblərdə); ~ ellipsoid riyaz. yastılanmış (sıxılmış) ellipsoid

  Tam oxu »
 • OBLATION

  n 1. qurbanvermə; xeyriyyə məqsədi ilə nəzir vermə; 2. qurban, pay (Allaha); 3. kils. tövbə etmə

  Tam oxu »