İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • Q

  Q, q n (pl Q’s, q’s) ingilis əlifbasının 17-ci hərfi ◊ to be / to stand on one’s P’s and Q’s 1) öz dediyinin üstündə durmaq; 2) öz dediyini ölçüb biçm

  Tam oxu »
 • Q-BOAT

  Q-boat n = Q-ship

  Tam oxu »
 • Q-SHIP

  Q-ship n dən. tar. qayıq əleyhinə duzaq / tələ gəmi

  Tam oxu »
 • QUACK

  quack1 n I 1. qağıltı, vaqqıltı (ördək səsi); 2. d.d. ördək n II ara həkimi, türkəçarəçi; şarlatan, yalançı, cüvəllağı quack2 adj türkəçarə; ~ remedy

  Tam oxu »
 • QUACK-DOCTOR

  n şarlatan həkim

  Tam oxu »
 • QUACKERY

  n ara həkimliyi, türkəçarəçilik; falçılıq

  Tam oxu »
 • QUADRANGLE

  n 1. dördbucaq; 2. dördbucaqlı həyət; 3. çargül bina / tikili

  Tam oxu »
 • QUADRANGULAR

  adj dördbucaqlı, çargül

  Tam oxu »
 • QUADRANT

  n 1. riyaz. kvadrant, dairənin dörddə bir hissəsi; 2. sektor

  Tam oxu »
 • QUADRATE

  quadrate1 n 1. kvadrat; düzbucaq; 2. anat. kvadrat sümük quadrate2 adj 1. kvadratşəkilli, çargül; 2. riyaz

  Tam oxu »
 • QUADRATIC

  adj 1. dördbucaqlı, çargül; 2. riyaz. kvadrat; ~ equation kvadrat tənlik (x2+2x-8=0)

  Tam oxu »
 • QUADRILATERAL

  quadrilateral1 n riyaz. dördbucaq ∕ dördtərəfli fiqur quadrilateral2 adj dördbucaqlı

  Tam oxu »
 • QUADRIPARTITE

  adj 1. dörd hissədən ibarət; dörd hissəyə ayrılmış; 2. dördtərəfli; ~ treaty dördtərəfli müqavilə

  Tam oxu »
 • QUADROON

  n kvarteron, mələz (mulat qadından və ağ irqli kişidən törənmiş adam)

  Tam oxu »
 • QUADRUPED

  n dördayaqlı heyvan

  Tam oxu »
 • QUADRUPEDAL

  adj 1. dördayaqlı; dördtərəfli; a ~ alliance dördtərəfli ittifaq; 2. dörd dəfə artırılmış; to make ~ restitution dəymiş ziyanı dördqat həcmdə ödəmək

  Tam oxu »
 • QUADRUPLE

  v 1. dörd dəfə artırmaq; 2. dörd dəfə artmaq

  Tam oxu »
 • QUADRUPLETS

  n pl dördlük; dördüz, dörduşaq (eyni vaxtda doğulan dörd əkiz uşaq)

  Tam oxu »
 • QUAFF

  quaff1 n bir nəfəsə / uduma içmə; to drink off one’s glass at a single ~ qədəhini bir uduma içmək quaff2 v bir nəfəsə / uduma içmək, iri qurtumla içmə

  Tam oxu »
 • QUAFFER

  n əyyaş, içki düşkünü

  Tam oxu »
 • QUAGGA

  n zool. kvaqa, zebr

  Tam oxu »
 • QUAGGY

  adj 1. bataqlıq, batlaq; 2. bataqlıq sahədən axan (su); 3. süst, ölüvay, ləng (adam)

  Tam oxu »
 • QUAGMIRE

  n 1. bataqlıq; 2. çətin vəziyyət

  Tam oxu »
 • QUAI DORSAY

  Quai d’Orsay n 1. Fransa Xarici İşlər Nazirliyi; 2. Fransanın xarici siyasəti

  Tam oxu »
 • QUAIL

  quail1 n 1. zool. bildirçin; 2. boz kəklik; 3. amer. d.d. tələbə (qız); 4. qanmış qız quail2 v qorxmaq, qorxaqlıq göstərmək, çəkinmək, acizliyini boyn

  Tam oxu »
 • QUAIL-PIPE

  n sümsü, gigi (quşları çağırmaq üçün tütək)

  Tam oxu »
 • QUAINT

  adj qəribə, qəşəng; qeyri-adi, müəmmalı; təmtəraqlı, orijinal, qədim; ~ way of speaking qəribə danışıq tərzi

  Tam oxu »
 • QUAKE

  quake1 n 1. titrəmə, əsmə, titrəyiş, lərzə; 2. d.d. zəlzələ quake2 v titrəmək, əsmək, yırğalanmaq, silkələnmək, yellənmək; to make smb

  Tam oxu »
 • QUAKY

  adj 1. laxlayan, tərpənən, möhkəm olmayan; 2. titrək, titrəyən, əsən

  Tam oxu »
 • QUALIFICATION

  n 1. məhdudlaşdırma, məhdudiyyət, dəyişiklik, modifikasiya; the ~ of smb.’s privilege bir kəsin imtiyazlarının məhdudlaşdırılması; 2

  Tam oxu »
 • QUALIFIED

  adj 1. münasib, uyğun gələn, yararlı, müvafiq olan; ~ for a post hər hansı bir yer üçün münasib; well ~ for one’s position tutduğu vəzifəyə tamamilə u

  Tam oxu »
 • QUALIFY

  v 1. müəyyən bir fəaliyyət üçün ixtisaslaşmaq, ixtisas / təhsil vermək, öyrətmək; 2. hər hansı bir sahədə mütəxəssis olmağa hazırlanmaq, ixtisas almaq

  Tam oxu »
 • QUALITATIVE

  adj keyfiyyət; kim. ~ analysis keyfiyyət analizi; qram. ~ adjectives keyfiyyət bildirən sifətlər

  Tam oxu »
 • QUALITY

  n (pl -ties) 1. keyfiyyət, növ; goods of first-rate ~ yüksək keyfiyyətli mal; transition from quantity to ~ kəmiyyətin keyfiyyətə keçməsi; 2

  Tam oxu »
 • QUALM

  n 1. ürək bulanması, öyümə, ürəkbulanma; 2. mütərəddidlik, şübhə, şəkk, tərəddüd; ~ of conscience vicdan əzabı

  Tam oxu »
 • QUALMISH

  adj 1. ürəkbulanması hiss edən; 2. vicdan əzabı çəkən

  Tam oxu »
 • QUANDARY

  n çətin vəziyyət, çətinlik; çaşıb qalma; to be put in a ~ çətin vəziyyətə qoyulmaq

  Tam oxu »
 • QUANTA

  n quantum isminin cəmi

  Tam oxu »
 • QUANTIFY

  v (pt, pp -ied) kəmiyyəti müəyyən etmək

  Tam oxu »
 • QUANTITATIVE

  adj 1. kəmiyyət; ~ analysis kim. kəmiyyət analizi; 2. sayıla bilən, kəmiyyəti müəyyən oluna bilən

  Tam oxu »
 • QUANTITY

  n 1. miqdar, say, kəmiyyət; 2. həcm, ölçü; spatial ~ sahənin ölçüsü; the ~ of a surface səthin həcmi; the ~ of a line xəttin uzunluğu; 3

  Tam oxu »
 • QUANTUM

  n (pl quanta) lat. 1. miqdar, say; 2. cəm; 3. hissə, pay; 4. lazım olan / arzu edilən miqdar; 5. fiz

  Tam oxu »
 • QUARANTINE

  quarantine1 n 1. karantin, təcrid etmə; to be in ~ for a week bir həftəlik karantində olmaq; 2. izolyator; to put smb

  Tam oxu »
 • QUARREL

  quarrel1 n I 1. dalaşma, qovğa, dava, çəkişmə, ixtilaf, nifaq, ədavət; to be at ~ dalaşmaq; to avoid a ~ davadan qaçmaq; to make up / to patch up a ~

  Tam oxu »
 • QUARRY

  quarry1 n I 1. daş karxanası, karxana; 2. məc. mənbə (məlumatın, xəbərin və s.) n II 1. qənimət (ovda); təqib edilən ov (heyvan); 2

  Tam oxu »
 • QUART

  n 1. kvart (İngiltərədə = 1,14 l, Amerikada =0,95 l); 2. bir kvart tutumlu / həmin ölçüdə qab; ◊ to try to put a ~ into a pint pot mümkün olmayan bir

  Tam oxu »
 • QUARTER

  quarter1 n I 1. çərək, çətvər, dörddə bir hissə; a mile and a ~ bir mil bir çətvər; to divide smth. into a ~ bir şeyi dörd hissəyə bölmək; 2

  Tam oxu »
 • QUARTER-BACK

  n müdafiəçi (futbolda)

  Tam oxu »
 • QUARTER-DAY

  n kvartalın başlandığı gün (İngiltərədə ödəniş müddətləri: 25 mart, 24 iyun, 29 sentyabr, 25 dekabr)

  Tam oxu »
 • QUARTER-FINAL

  n id. dörddə bir final oyunu; to enter the ~s dörddə bir finala çıxmaq

  Tam oxu »