İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • N

  N, n n (pl N’s, n’s) ingilis əlifbasının 14-cü hərfı

  Tam oxu »
 • NAB

  v (-bb-) d.d. 1. həbs etmək, cinayət başında yaxalamaq; He was nabbed by the police for stealing the money O, pulu oğurladığı üçün polis tərəfindən hə

  Tam oxu »
 • NAG

  nag1 n I yaşlı at; yabı; poni (kiçikboylu at cinsi) n II 1. deyinmə, donquldanma, mırıldanma; öcəşmə, bəhanə, qərəz, yersiz irad; 2

  Tam oxu »
 • NAGGER

  n 1. hər şeyə irad tutan, hər şeydən əmma çıxaran, bəhanəçi; 2. deyingən / daim donquldanan qadın

  Tam oxu »
 • NAGGİNG

  nagging1 n deyinmə, donquldanma, sataşma, öcəşmə, bəhanə, zəhlə tökmə nagging2 adj 1. deyingən, daim donquldanan; ~ wife deyingən arvad; 2

  Tam oxu »
 • NAİL

  nail1 n 1. dırnaq; to do one’s ~s dırnaqlarını manikür etmək; to cut one’s ~s dırnaqlarını kəsmək; to bite one’s ~s dırnaqlarını yemək; 2

  Tam oxu »
 • NAİLDRAWER

  n tex. kəlbətin

  Tam oxu »
 • NAİLED-UP

  adj tələsik / başdansovdu görülmüş; ~ drama başdansovdu yazılmış dram

  Tam oxu »
 • NAİLER

  n mıx / mıxça, istehsal edən fəhlə, mıx / mıxça / mismar qayıran usta

  Tam oxu »
 • NAİLERY

  n mıx / mıxça / mismar istehsal edən fabrika

  Tam oxu »
 • NAİVE

  adj (həm də napve) sadə, sadədil, sadəlövh; ürəyiaçıq; ~ people sadədil / sadəlövh adamlar; a ~ person sadə / sadədil / sadəlövh adam; a ~ question sa

  Tam oxu »
 • NAİVELY

  adv sadəlövhlüklə, sadəlövhcəsinə; to speak ~ sadəlövhcəsinə danışmaq

  Tam oxu »
 • NAİVETY

  n 1. sadəlik, sadəlövhlük, sadədillik; 2. təbiilik, məsumluq

  Tam oxu »
 • NAKED

  adj 1. çılpaq, lüt, açıq, üryan; a ~ child çılpaq / lüt / üryan uşaq; ~ body çılpaq / lüt / üryan bədən; She stood there completely naked O, orada tam

  Tam oxu »
 • NAKEDLY

  adv açıqlığı / çılpaqlığı ilə. açıq-açığına

  Tam oxu »
 • NAKEDNESS

  n lütlük, çılpaqlıq, üryanlıq; səfalət; ~ and hunger in the poor village kasıb kənddə səfalət və aclıq

  Tam oxu »
 • NAMBY-PAMBY

  namby-pamby1 n 1. naz, naz-qəmzə, işvə; ədabazlıq; 2. həssaslıq, nazikürəklik, incəqəlblik namby-pamby2 adj 1

  Tam oxu »
 • NAME

  name1 n 1. ad; My name is Tom Mənim adım Tomdur; What is your name? Sənin / Sizin adın / adınız nədir?; by ~ ad ilə, adbaad; adlı; The teacher knows a

  Tam oxu »
 • NAME-PLATE

  n üstünə soyadı yazılmış lövhəcik (qapıların üstünə vurulan)

  Tam oxu »
 • NAME-STUDY

  n dilç. onomastika

  Tam oxu »
 • NAMELESS

  adj 1. adsız, adı olmayan, naməlum; a ~ village adsız / naməlum kənd; a ~ grave adsız / naməlum qəbir; 2

  Tam oxu »
 • NAMELY

  adj yeni, daha doğrusu; Arabic is written in the opposite direction to English, namely from right to left Ərəbcə ingilis dilindən fərqli olaraq əks is

  Tam oxu »
 • NAMESAKE

  n adaş; He’s his grandfather’s namesake O, bahasının adaşıdır

  Tam oxu »
 • NANNY

  n 1. dayə, mürəbbiyə; 2. uş. dili nənəcik, nənəciyim

  Tam oxu »
 • NANNY-GOAT

  n d.d. dişi keçi

  Tam oxu »
 • NAP

  nap1 n I qısa müddətli gündüz yuxusu, mürgü (xüs. nahardan sonra); to have / to take a quick ~ after lunch günorta yeməyindən sonra qısa müddətə yatma

  Tam oxu »
 • NAPE

  n peysər, boyun ardı, ənsə

  Tam oxu »
 • NAPKİN

  n 1. salfet, xörək dəsmalı, əlsilən; 2. qundaq, bələk, əski; 3. balaca məhrəba / dəsmal

  Tam oxu »
 • NAPKİN-RİNG

  n salfetka taxmaq üçün halqa

  Tam oxu »
 • NAPLESS

  adj toxuc. xovsuz, sığallı (parça haq.)

  Tam oxu »
 • NAPPY

  nappy1 n qundaq, bələk; to change the baby’s ~ körpənin bələyini dəyişmək nappy2 adj toxuc. xovlu, tüklü (parça haq

  Tam oxu »
 • NARCİSM

  n = narcissism

  Tam oxu »
 • NARCİSSİSM

  n özünü bəyənmə; özünə vurulma, özünü sevmə, özünə vurğunluq

  Tam oxu »
 • NARCİSSİST

  n özünəvurğun / özünüsevən adam

  Tam oxu »
 • NARCİSSİSTİC

  adj özünüsevən, özünəvurğun

  Tam oxu »
 • NARCİSSUS

  n 1. bot. nərgizgülü; 2. məc. öz-özünə vurulmuş / aşiq olmuş adam

  Tam oxu »
 • NARCOMANİA

  n tib. narkomaniya

  Tam oxu »
 • NARCOMANİAC

  n narkoman

  Tam oxu »
 • NARCOSİS

  n (pl -ses) narkoz

  Tam oxu »
 • NARCOTHERAPY

  n tib. yatırmaqla müalicə

  Tam oxu »
 • NARCOTİC

  narcotic1 n 1. narkotik maddə; ~s narkotik maddələr / dərmanlar; 2. = narcomaniac narcotic2 adj 1. narkotik; ~ drugs narkotik dərmanlar; 2

  Tam oxu »
 • NARCOTİCAL

  adj yuxugətirən, yuxugətirici

  Tam oxu »
 • NARCOTİST

  n narkoman

  Tam oxu »
 • NARCOTİZATİON

  n tib. narkozlaşdırma; narkoz vermə, bihuş etmə, huşsuzlaşdırma

  Tam oxu »
 • NARCOTİZE

  v narkoz vermək, huşsuzlaşdırmaq, bihuş etmək, yatırmaq

  Tam oxu »
 • NARK

  n si. donosçu, xəbərçi, çuğulçu

  Tam oxu »
 • NARRATE

  v danışmaq, nağıl etmək; to ~ one’s adventures öz macəralarını danışmaq / nağıl etmək

  Tam oxu »
 • NARRATİON

  n danışma, nağıl etmə, söyləmə

  Tam oxu »
 • NARRATİVE

  narrative1 n 1. hekayə, povest; 2. izah etmə, sadalama (faktları və s); a ~ of plain facts sadəcə faktların sadalanması; 3

  Tam oxu »
 • NARRATOR

  n hekayəçi, nağıl edən / danışan; rəvayətçi, əfsanə / hekayət söyləyən

  Tam oxu »