İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • H

  H, h n (pl H’s, h’s) ingilis əlifbasının 8-ci hərfi; to drop one’s h’s h-in lazım olan yerdə tələffüz olunmaması (London loru dilinə xas olan xüsusiyy

  Tam oxu »
 • H-BOMB

  H-bomb n hidrogen bombası

  Tam oxu »
 • HA

  inter aa!, aha!, vay! (təəccüb, qəzəb, sevinc bildirən nida)

  Tam oxu »
 • HABEAS CORPUS

  n lat. Habeas Corpus Act Habies Korpus

  Tam oxu »
 • HABERDASHER

  n qalantereya malları satan, xırdavatçı

  Tam oxu »
 • HABERDASHERY

  n 1. xırdavat, qalantereya malları; 2. qalantereya dükanı / mağazası

  Tam oxu »
 • HABILE

  adj məharətli, mahir, qabil, bacarıqlı

  Tam oxu »
 • HABILITATE

  v 1. müəyyən bir fəaliyyət göstərmək üçün hazırlaşmaq; 2. geyindirmək

  Tam oxu »
 • HABILITATION

  n müəyyən bir sahədə fəaliyyət göstərməyə hazırlaşma

  Tam oxu »
 • HABIT

  n I 1. adət, vərdiş, rəsm, qayda; to be in the ~ of doing smth. bir şeyi etmək vərdişi / şakəri olmaq; to fall / to get into bad ~s pis / axmaq vərdiş

  Tam oxu »
 • HABITABLE

  adj yaşayış üçün yararlı; the ~ earth yer kürəsinin məskunlaşmış / adam yaşayan sahələri

  Tam oxu »
 • HABITANT

  n I sakin

  Tam oxu »
 • HABITATION

  n yaşama, bir yerdə yaşama, sakin olma, yaşayış; fit for ~ yaşayış üçün yararlı

  Tam oxu »
 • HABITUAL

  adj 1. adi, adət halını almış, adət edilmiş; 2. kök salmış, mübtəla / aludə olmuş; a ~ drunkard içki düşkünü; a ~ liar qatı yalançı; a ~ criminal isla

  Tam oxu »
 • HABITUATE

  v öyrətmək, alışdırmaq, öyrəşdirmək; to ~ oneself to smth. özünü bir şeyə alışdırmaq, bir şeyə öyrəşmək

  Tam oxu »
 • HABITUDE

  n 1. adi hal, adət halını almış vəziyyət; meyl; 2. xüsusiyyət, xassə, vərdiş halını almış qayda, nizam

  Tam oxu »
 • HACK

  hack1 n I 1. toxa, kərki; külüng; dəmirkəsən çəkic; balaca çapacaq; 2. dəmirçi qələmi; 3. zərbə; 4. kərtik, dərin qırış, kələkötürlük; 5

  Tam oxu »
 • HACK-HAMMER

  n daş baltası

  Tam oxu »
 • HACK-LOG

  n kötük, ət kötüyü

  Tam oxu »
 • HACK-SAW

  n tex. dəmirkəsən mişar (çilingər aləti)

  Tam oxu »
 • HACK-WORK

  n maraqsız / cansıxıcı iş

  Tam oxu »
 • HACKLE

  hackle1 n pl ağa (xoruz və bəzi quşlarda); ◊ to show ~s tüklərini qabardıb davaya hazır olmaq, özündən çıxmaq; to have one’s ~s up hirslənmək hackle2

  Tam oxu »
 • HACKNEY

  n 1. = hack n II 1, 2; 2. ağu və cansıxıcı iş üçün muzdla tutulmuş işçi

  Tam oxu »
 • HACKNEYED

  adj mənasız, bayağı, çeynənmiş, boş, çürük; a ~ phrase / subject çeynənmiş fraza / mövzu

  Tam oxu »
 • HACKY

  adj tez-tez və quru (öskürək)

  Tam oxu »
 • HAD

  to have felinin pt və pp formaları

  Tam oxu »
 • HADDOCK

  n zool. treska; smoked ~ hisə verilmiş treska; ◊ to bring ~ to paddock ≅ qaş düzəltdiyi yerdə vurub gözünü çıxartmaq

  Tam oxu »
 • HAEMORRHAGE

  n tib. qanaxma, qansızma

  Tam oxu »
 • HAEMORRHOIDS

  n pl tib. babasil

  Tam oxu »
 • HAFT

  n dəstə, qulp, tutacaq, sap

  Tam oxu »
 • HAG

  n 1. küpəgirən / cadugər qarı; 2. əcinnə; 3. kaftar (söyüş)

  Tam oxu »
 • HAGGARD

  adj əldən / haldan düşmüş, yorğun, üzgün

  Tam oxu »
 • HAGGLE

  v sövdələşmək, qiymət üstündə çənələşmək, mübahisə etmək; to ~ about / over the terms of a bargain sövdənin şərtləri üstündə mübahisə etmək

  Tam oxu »
 • HAGGLER

  n 1. qiymət üstündə həmişə mübahisə edən adam; 2. məc. alverçi, çərçi

  Tam oxu »
 • HAHA

  n fr. alçaq çəpər (bağın ətrafında)

  Tam oxu »
 • HAIF-HEARTY

  adj məc. ürəksiz, həvəssiz

  Tam oxu »
 • HAIL

  hail1 n I dolu; ~ stones dolu dənələri; a ~ of blows / curses dolu kimi yağan zərbələr / söyüşlər n II 1

  Tam oxu »
 • HAIL-FELLOW

  n yaxın dost, rəfiq; to be ~ with smb. bir kəslə yaxın dost olmaq

  Tam oxu »
 • HAILSTORM

  n dolu tufanı

  Tam oxu »
 • HAINT

  1. (loru dildə) have not-un qısa forması; 2. am / is / are not-un qısa forması

  Tam oxu »
 • HAIR

  hair1 n 1. saç, zülf; to brush / to comb one’s ~ saçını daramaq; to have one’s ~ cut saçını vurdurmaq / kəsdirmək / qırxdırmaq; to do one’s ~ saçını d

  Tam oxu »
 • HAIR-DO

  n saç qoyma / saç düzəltmə forması; saç düzümü

  Tam oxu »
 • HAIR-DYEING

  n saçın rənglənməsi, xınayaxdı

  Tam oxu »
 • HAIR-RAISING

  adj tükürpərdən, qorxulu, dəhşətli

  Tam oxu »
 • HAIR-REMOVER

  n vacibat, tüktəmizləyən dərman

  Tam oxu »
 • HAIR-ROOT

  n tükün dibi

  Tam oxu »
 • HAIR-SEAL

  n zool. suiti

  Tam oxu »
 • HAIR-SPLITTER

  n xırdaçı, pedant, vasvası, kauzist

  Tam oxu »
 • HAIR-SPLITTING

  n xırdaçılıq, mübahisə, boş şey üstündə mübahisə

  Tam oxu »
 • HAIR-SPRING

  n saat tükü; çox incə yay

  Tam oxu »