İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • W

  W, w n (pl W’s, w’s) ingilis əlifbasının 23-cü hərfi

  Tam oxu »
 • WACKY

  adj amer. jarq. 1. səfeh, gicbəsər, dəlisov; qeyri-adi, çox qəribə; ağılsız, düşüncəsiz; 2. etibarsız; şübhəli; ~ new şübhəli xəbər / məlumat

  Tam oxu »
 • WAD

  wad1 n 1. yumaq (pambıq, yun və s.); a ~ of cotton / wool bir yumaq pambıq / yun; 2. d.d. dəstə, büküm, topa (pul, sənəd və s

  Tam oxu »
 • WADDLE

  n yavaş-yavaş / yırğalana-yırğalana / yanını basa-basa yerimə

  Tam oxu »
 • WADE

  v 1. keçmək (dayaz yerdən); 2. güc-bəla ilə keçmək (palçıqdan, qardan və s.); He waded through the bushes O, kolluqdan güc-bəla ilə keçdi; 3

  Tam oxu »
 • WADER

  n 1. bataqlıq quşu; 2. zool. vağ (quş); 3. pl uzunboğaz bataqlıq çəkməsi

  Tam oxu »
 • WAFER

  wafer1 n 1. nazik vaflı (adət, dondurma üçün); 2. surğuc, möhür wafer2 v yapışdırmaq; möhürləmək

  Tam oxu »
 • WAFF

  n 1. çırpma, çalma (qanad); 2. yüngül hərəkət; 3. əsmə (külək haq), meh, xəfif yel

  Tam oxu »
 • WAFT

  waft1 n 1. çalma (qanad); 2. əsmə (külək); 3. qulağa gələn səs; 4. iy, qoxu, ətir iyi; ~s of perfume ətir iyi waft2 v 1

  Tam oxu »
 • WAG

  wag1 n I 1. çalma, çırpma (qanad); 2. bulama (quyruq); with a ~ of the tail quyruq bulamaqla / bulayaraq wag2 v (-gg-) I 1

  Tam oxu »
 • WAGE

  wage1 n (adət, pl) maaş, əmək haqqı (fəhlənin, qulluqçunun) The workers have asked for a wage increase / rise Fəhlələr əmək haqqlarının artırılmasını

  Tam oxu »
 • WAGE-CLAIM

  n əmək haqqının artırılması tələbi

  Tam oxu »
 • WAGE-CUT

  n əmək haqqının azaldılması

  Tam oxu »
 • WAGE-EARNER

  n 1. muzdla tutulan işçi, muzdla işləyən fəhlə; 2. ailəni dolandıran, ailə başçısı

  Tam oxu »
 • WAGE-FREEZE

  n əmək haqqının dondurulması

  Tam oxu »
 • WAGE-RATE

  n əmək haqqı tarifi / cədvəli

  Tam oxu »
 • WAGE-RISE

  n əmək haqqının artırılması

  Tam oxu »
 • WAGE-WORK

  n muzdlu əmək

  Tam oxu »
 • WAGER

  wager1 n mərc, bəhs; to play / to make a ~ mərc gəlmək; to win / to lose a ~ mərci udmaq / uduzmaq wager2 v 1

  Tam oxu »
 • WAGGERY

  n 1. dəcəllik, hoqqa; kobud zarafat; 2. zarafatcıllıq

  Tam oxu »
 • WAGGISH

  adj 1. nadinc, dəcəl; şux, oynaq; 2. zarafatyana

  Tam oxu »
 • WAGGLE

  v 1. çalmaq, çırpmaq; silkələmək, yırğalamaq; silkələnmək; to ~ one’s head başını yırğalamaq / silkələmək; 2

  Tam oxu »
 • WAGGLY

  adj laxlayan, tərpənən, möhkəm olmayan

  Tam oxu »
 • WAGGON

  wag(g)on1 n 1. araba; furqon; 2. taçka, əl arabası; 3. d.y. vaqon-platforma; goods ~ yük vaqonu; 4. d

  Tam oxu »
 • WAGGONETTE

  wag(g)onette n uzununa iki oturacaqlı minik / ekipaj

  Tam oxu »
 • WAGON

  wag(g)on1 n 1. araba; furqon; 2. taçka, əl arabası; 3. d.y. vaqon-platforma; goods ~ yük vaqonu; 4. d

  Tam oxu »
 • WAGON-LIT

  n fr. yataqlı vaqon

  Tam oxu »
 • WAGONETTE

  wag(g)onette n uzununa iki oturacaqlı minik / ekipaj

  Tam oxu »
 • WAGTAIL

  n 1. zool. çaydaçapan, daşadöyən

  Tam oxu »
 • WAIF

  n 1. balaca / cılız adam / uşaq; She’s such a poor little waif O elə balaca cılız adamdır ki; 2. evsiz-eşiksiz adam; sahibsiz / baxımsız / kimsəsiz uş

  Tam oxu »
 • WAIL

  wail1 n 1. fəryad, nalə, fəğan, şivən; ~ (over) one’s misfortunes öz acınacaqlı taleyindən fəryad etmə; 2

  Tam oxu »
 • WAILFUL

  adj şair. kədərli, qəmli, hüznlü, qüssəli; qəmgin, həzin

  Tam oxu »
 • WAILSOME

  adj iniltili, həzin, acınacaqlı, yanıqlı, kədərli, qəmgin, qüssəli

  Tam oxu »
 • WAINWRIGHT

  n araba ustası, araba qayıran, arababənd

  Tam oxu »
 • WAIST

  n 1. bel, qurşaq; small ~ nazik / incə bel; The girl was stripped to the waist Qızı qurşağacan soyundurmuşdular; 2

  Tam oxu »
 • WAISTBAND

  n toqqa, qayış, kəmər; qurşaq, belbağı (yubka yaxud şalvar üçün)

  Tam oxu »
 • WAISTCOAT

  n gödəkçə, jilet; sleeved ~ qollu toxunma jilet; iş gödəkcəsi

  Tam oxu »
 • WAIT

  wait1 n 1. gözləmə; two-hour ~ iki saat gözləmə; We had a long wait for the train Biz qatarı uzun müddət gözlədik; 2

  Tam oxu »
 • WAIT-AND-SEE

  adj gözləmə; ~ policy gözləmə siyasəti

  Tam oxu »
 • WAITER

  n 1. ofisiant; Ask the waiter for the bill Ofisiantdan haqq-hesabı soruş / soruşun; 2. qəbula / görüşə gələn adam və s

  Tam oxu »
 • WAITING

  waiting1 n 1. gözləmə; tedious ~ cansıxıcı / bezikdirici gözləmə; 2. xidmət, xidmət / qulluq etmə waiting2 adj 1

  Tam oxu »
 • WAITING-ROOM

  n 1. qəbul otağı (həkimin); 2. d.y. gözləmə otağı / zalı

  Tam oxu »
 • WAITRESS

  n qadın ofisiant

  Tam oxu »
 • WAIVE

  v 1. hüq. hüquqdan / tələbatdan imtina etmək / əl çəkmək; to ~ a claim / right iddiasından / hüququndan imtina etmək; We have decided to waive the tui

  Tam oxu »
 • WAKE

  wake1 n şair. oyaq / yuxusuz qalma, yatmama; ayıqlıq, sayıqlıq; sleep and ~ ayıq-sayıq yatma wake2 v 1

  Tam oxu »
 • WAKEFUL

  adj 1. oyaq, yatmayan; 2. yuxusuz, yuxusu ərşə çəkilən; to pass a ~ night yuxusuz gecə keçirmək; 3. məc

  Tam oxu »
 • WAKEN

  v 1. yuxudan oyatmaq / qaldırmaq; 2. oyanmaq; She wakened at dawn O, o başdan / sübh çağı oyandı; 3. məc

  Tam oxu »
 • WAKING

  n 1. oyanma; yatmama; She spends all her waking hours of her life caring for others O, bütün oyaq vaxtlarını başqalarının qayğısına qalmağa sərf edir;

  Tam oxu »
 • WALACH

  Wal(l)ach n bot. qarğagözü

  Tam oxu »
 • WALE

  wale1 n 1. şırım, iz (qamçı zərbəsindən); 2. toxuc. tikiş, sırıq (paltarda), qabarıq zolaq (parçada) wale2 v 1

  Tam oxu »