İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • D

  D, d n (pl D’s, d’s) 1. ingilis əlifbasının 4-cü hərfi

  Tam oxu »
 • DAB

  dab1 n I 1. yüngül zərbə; dürtmə; to give smb. a ~ bir kəsə dürtmə vurmaq; to make / to have a ~ at smb

  Tam oxu »
 • DABBLE

  v 1. çapalamaq, əlləşmək; to ~ in the mud palçığın içində çapalamaq; 2. yaxalamaq, oynatmaq (suda və s

  Tam oxu »
 • DAD

  n uşaq d. dədə, ata, atacan

  Tam oxu »
 • DADDY

  n d.d. ata, atacan

  Tam oxu »
 • DAFFODIL

  n 1. bot. nərgizgülü; 2. açıq-sarı rəng

  Tam oxu »
 • DAFFY

  adj d.d. axmaq, sarsaq, gic, ağılsız, səfeh, anormal

  Tam oxu »
 • DAFT

  adj 1. axmaq, gic, sarsaq, səfeh; dəli; Don’t be so daft?; Axmaq olma / olmayın!; to drive smb. ~ bir kəsi dəli etmək; 2

  Tam oxu »
 • DAFTNESS

  n axmaqlıq, sarsaqlıq, giclik, səfehlik; anormallıq, dəlilik

  Tam oxu »
 • DAGGER

  n xəncər; to stab smb. with a ~ bir kəsə xəncər soxmaq; ◊ to look ~s at smb. bir kəsə acıqlı-acıqlı / kinli-kinli baxmaq

  Tam oxu »
 • DAILY

  daily1 n gündəlik / gündə çıxan qəzet daily2 adj 1. gündəlik, hər gün; hərgünkü; adi; ~ paper gündəlik / gündə çıxan qəzet; ~ cares gündəlik / adi qay

  Tam oxu »
 • DAINTILY

  adv zövqlə, qəşəng, gözəl, incə; dressed ~ gözəl / qəşəng / zövqlə geyinmiş

  Tam oxu »
 • DAINTINESS

  n 1. qəşənglik, incəlik; 2. tələbkarlıq, vasvasılıq (yeməkdə və s.)

  Tam oxu »
 • DAINTY

  adj 1. zərif, incə, gözəl, qəşəng; ~ flower zərif / incə / gözəl çiçək; a ~ child gözəl / qəşəng uşaq; 2

  Tam oxu »
 • DAIRY

  dairy1 n 1. yağ zavodu; pendir istehsal edən müəssisə; 2. süd zavodu; 3. südçülük təsərrüfatı dairy2 adj süd; ~ prod nets süd məhsulları; ~ farmer sağ

  Tam oxu »
 • DAIRY-FARM

  n südçülük ferması / təsərrüfatı

  Tam oxu »
 • DAIRY-FARMER

  n 1. südçülük təsərrüfatının sahibi; 2. sağmal heyvan yetişdirən fermer

  Tam oxu »
 • DAIRY HUSBANDARY

  n südçülük təsərrüfatı

  Tam oxu »
 • DAIRY-WOMAN

  n (pl -women) südçülük fermasının sahibəsi

  Tam oxu »
 • DAIRYMAID

  n sağıcı

  Tam oxu »
 • DAIRYMAN

  n (pl -men) 1. südçülük fermasının sahibi; 2. sağıcı (kişi),; 3. südçü, südsatan

  Tam oxu »
 • DAIS

  n kafedra (auditoriyalarda mühazirəçi və ya məruzəçi üçün hündür yer)

  Tam oxu »
 • DAISY

  n bot. qızçiçəyi

  Tam oxu »
 • DALE

  n torpaq sahəsi, tarla, zəmi, əkin yeri

  Tam oxu »
 • DALLIANCE

  n 1. əyləncə; boş-boş vaxt keçirmə; to live in idle ~ vaxtını boş-boş keçirmək; 2. qeyri-ciddi münasibət; dəcəllik, şuluqluq, zarafat; 3

  Tam oxu »
 • DALLY

  v d.d. 1. boş yerə vaxt itirmək; boş-bekar gəzmək, veyllənmək, avara gəzmək; to ~ over one’s work candərdi / güc-bəla ilə işləmək; 2

  Tam oxu »
 • DALTONISM

  n daltonizm

  Tam oxu »
 • DALTONIST

  n daltonik

  Tam oxu »
 • DAM

  dam1 n I 1. damba, torpaq bənd, dalğaqıran; 2. dəhnə, qabağı bağlanmış / kəsilmiş su n II balalıq (heyvanlarda) dam2 v 1

  Tam oxu »
 • DAMAGE

  damage1 n 1. zərər, ziyan, korlama, zədə; itki, tələfat; brain ~ beyin zədəsi; The vandals did a lot of damage to the car Vəhşilər maşına çox ziyan vu

  Tam oxu »
 • DAMAGING

  adj korlayan, xarab edən, ziyan / zərər vuran; ~ chemicals ziyan / zərər verən kimyəvi maddələr

  Tam oxu »
 • DAMN

  damn1 n lənət, qarğış, nifrin; söyüş; to give smb. ~s and curses bir kəsə qarğış və lənət yağdırmaq; ◊ not worth a ~ bir qara qəpiyə dəyməz damn2 v 1

  Tam oxu »
 • DAMNABLE

  adj iyrənc, yaramaz; çox pis, dəhşətli, müdhiş; ~ lies iyrənc yalanlar; ~ weather çox pis / dəhşətli hava; The dinner was damnable Nahar çox pis idi

  Tam oxu »
 • DAMNATION

  n lənət, nifrin; May damnation take him Qoy o, lənətə gəlsin

  Tam oxu »
 • DAMNED

  adj çox pis, çirkin, iyrənc, mənfur; She is a damned fool O tamam sarsaq qadındır

  Tam oxu »
 • DAMP

  damp1 n nəmlik, nəmişlik, rütubət, rütubətlilik; a smell of ~ in the old house köhnə evdə nəmişlik iyi damp2 adj 1

  Tam oxu »
 • DAMP-PROOF

  adj nəm/rütubət keçirməyən, nəmə / rütubətə davamlı

  Tam oxu »
 • DAMPEN

  n islatmaq, yaş etmək; The rain dampened the ground Yağış torpağı islatdı

  Tam oxu »
 • DAMPISH

  adj nəmtəhər, höyüş, bir qədər nəm / rütubətli

  Tam oxu »
 • DANCE

  dance1 n 1. rəqs, oyun; to go to a ~ rəqsə getmək; to study a ~ rəqs öyrənmək; The waltz is a beautiful dance Vals gözəl rəqsdir, 2

  Tam oxu »
 • DANCER

  n rəqqas, rəqqasə; oynayan; ballet ~ balerina

  Tam oxu »
 • DANCING

  dancing1 n rəqs, oynama, rəqs etmə; atılıb düşmə dancing2 adj rəqs; ~ lesson rəqs dərsi; ~ shoes rəqs ayaqqabısı

  Tam oxu »
 • DANCING-SCHOOL

  n rəqs məktəbi

  Tam oxu »
 • DANDELION

  n bot. zəncirotu

  Tam oxu »
 • DANDLE

  v yellətmək, yırğalamaq, to ~ a child in one’s arms / on one’s lap uşağı qolları üstündə / dizi üstə yırğalamaq

  Tam oxu »
 • DANDRUFF

  n kəpək (başda)

  Tam oxu »
 • DANDY

  adj çox şıq, yaraşıqlı, bahalı, çox bəzəkli, çox yaxşı, əla; a ~ idea əla ideya

  Tam oxu »
 • DANE

  Dane n danimarkalı (xalq); the ~ top. i. danimarkalılar

  Tam oxu »
 • DANGER

  n təhlükə, qorxu, hədə, təhdid; xətər; to expose smb. to ~ bir kəsi, təhlükəyə məruz qoymaq; His life is ir, danger Onun həyatı təhlükədədir; to be ou

  Tam oxu »
 • DANGEROUS

  adj təhlükəli; təhdidedici, hədələyici; qorxulu; a ~ illness / journey / bridge təhlükəli xəstəlik / səyahət / körpü; ~ to health sağlamlıq üçün təhl

  Tam oxu »