İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • Y

  Y1, y n (pl Y’s, y’s) ingilis əlifbasının 25-ci hərfi Y2 n 1. riyaz. iqrek, naməlum ədəd / kəmiyyət; x=y+4

  Tam oxu »
 • YACHT

  n yaxta; a ~ crew / race yaxta ekipajı / yarışı

  Tam oxu »
 • YACHTING

  n yelkənli qayıq idmanı; to go ~ yelkənli idmanla məşğul olmaq

  Tam oxu »
 • YACHTSMAN

  n 1. yaxta sahibi; 2. id. yaxtsmen (yaxtada su idmanı ilə məşğul olan idmançı)

  Tam oxu »
 • YAFFIL

  yaffil, yaffle n zool. yaşıl ağacdələn

  Tam oxu »
 • YAFFLE

  yaffil, yaffle n zool. yaşıl ağacdələn

  Tam oxu »
 • YAH

  inter hə de? yox a! (kinayə, nifrət bildirir)

  Tam oxu »
 • YAK

  n zool. yak, qaytaq, sarlıq (Tibet öküzü)

  Tam oxu »
 • YAKUT

  Yakut n 1. yakut (xalq); 2. Yakut dili

  Tam oxu »
 • YALE

  Yale n Yeyl Universiteti

  Tam oxu »
 • YAMMER

  v a mer. d.d. 1. şikayətlənmək, daim inləmək / sızlamaq, ah-vay etmək; 2. boşboğazlıq etmək, çərənləmək, çənə vurmaq, gic-gic danışmaq

  Tam oxu »
 • YANK

  yank1 n d.d. I yanki (avropalıların ABŞ-da doğulmuş amerikanlara verdiyi ad) yank2 v dartmaq, bərk dartmaq; She yanked (on) the rope and it broke O, i

  Tam oxu »
 • YANKEE

  Yankee n 1. yanki, amerikalı; 2. amer. yeni İngiltərənin sakinləri; 3. yanki, şimallı (Amerikanın şimal ştatlarından birisinin sakini)

  Tam oxu »
 • YAP

  yap1 n 1. hürmə, vengildəmə; to give a ~ vəngildəmək, hürmək; 2. d.d. çərənləmə, boşboğazlıq etmə yap2 v 1

  Tam oxu »
 • YAPP

  n yumşaq dəri cild

  Tam oxu »
 • YARD

  n I 1. yard (91,44 sm-ə bərabər ingilis uzunluq ölçüsü); We live only a few yards from the bus station Biz avtobus vağzalından bir neçə yard məsafədə

  Tam oxu »
 • YARD-BIRD

  n hərb. d.d. yeni / təzə əsgər (əsgərliyə yeni alınmış)

  Tam oxu »
 • YARD-MAN

  n 1. d.y. depo fəhləsi; 2. anbar müdiri ◊ to measure / to judge others by one’s own ~ ≅ başqalarını öz arşını ilə ölçmək

  Tam oxu »
 • YARN

  yarn1 n 1. iplik; cotton ~ pambıq iplik; 2. d.d. (uzun) hekayə; nağıl; anekdot, lətifə, qaravəlli; to spin a ~ (s) nağıl / hekayə danışmaq, özündən to

  Tam oxu »
 • YARN-DYED

  adj toxuc. iplik halında boyanmış, boyanmış iplik

  Tam oxu »
 • YARN-SPINNER

  n 1. əyirici, iplik əyirən fəhlə; 2. məc. müxtəlif hekayətləri danışmağı sevən adam (öz sərgüzəştləri və s

  Tam oxu »
 • YARROW

  n bot. boymadərən, qanotu

  Tam oxu »
 • YASHMAK

  n 1. yaşmaq; 2. pərəncə, çadra

  Tam oxu »
 • YATAGHAN

  n yatağan (əyri türk qılıncı)

  Tam oxu »
 • YAW

  v 1. av. kursundan sapmaq, marşrutdan / yolundan çıxmaq / sapmaq; 2. dən. axınla üzmək

  Tam oxu »
 • YAW-YAW

  v yuxarıdan danışmaq, təkəbbür satmaq, təkəbbürlənmək

  Tam oxu »
 • YAWL

  n dən. yal (yük daşımaq üçün qısa və enli qayıq)

  Tam oxu »
 • YAWN

  yawn1 n 1. əsnəmə; 2. tex. ara, aralıq, deşik; 3. şair. quyu, uçuram; the ~ of hell cəhənnəm quyusu yawn2 v 1

  Tam oxu »
 • YEA

  yea1 n 1. razılıq, müsbət cavab; 2. amer. lehinə səs; ~s and nays adbaad səsvermə; The yeas were 120, the nays 60 Lehinə 120, əleyhinə 60 səs verild

  Tam oxu »
 • YEAN

  v quzulamaq (qoyun), balalamaq (pişik)

  Tam oxu »
 • YEANLING

  n quzu; çəpiş

  Tam oxu »
 • YEAR

  n 1. il; this / last / next ~ bu / keçən / gələn il; I shall be 15 this year Bu il mənim 15 yaşım olacaq; 2

  Tam oxu »
 • YEAR-BOOK

  n salnamə; illik / ildə bir dəfə çıxan məcmuə / jurnal

  Tam oxu »
 • YEARLING

  yearling1 n 1. illik, bir illik heyvan, bir yaşar heyvan; 2. ting(ə), şitil, qələm yearling2 adj birillik, biryaşlı, biryaşar

  Tam oxu »
 • YEARLY

  adj hər ilki, illik, ildə bir dəfə olan; ~ conference / holiday İldə bir dəfə olan konfrans / bayram; ~ income illik gəlir; ~ output illik məhsul

  Tam oxu »
 • YEARN

  n 1. (for, after) həsrət çəkmək, qəribsəmək, qüssələnmək, xiffət etmək, kədərlənmək, darıxmaq; He yearned for his family O, ailəsi üçün darıxırdı; 2

  Tam oxu »
 • YEARNING

  n həsrət, arzu; dilək; bərk xiffət, darıxma, qəribsəmə; popular ~s xalq diləyi / arzusu

  Tam oxu »
 • YEAST

  n maya, acıtma, balatı

  Tam oxu »
 • YEASTY

  adj 1. köpüklü, köpüklənən; 2. acıyan; mayalı; acıtmalı; 3. boş, mənasız (söz və s. haq.)

  Tam oxu »
 • YEGG

  n amer. evyaran oğra, soyğunçu, çapovulçu

  Tam oxu »
 • YELL

  yell1 n qulaqbatırıcı / güclü / şiddətli səs; a ~ of terror qorxu qışqırığı; let out an ear-splitting yell qulaqbatırıcı səslə qışqırmaq yell2 v 1

  Tam oxu »
 • YELLOW

  yellow1 n 1. sarılıq, sarı rəng; 2. yumurta sansı; 3. d.d. qorxaqlıq, rəzillik yellow2 adj 1. sarı; ~ metal sarı metal (qızıl, latun); ~ plague / sick

  Tam oxu »
 • YELLOW-DOG

  n amer. alçaq adam, qorxaq / mənfur / nifrətəlayiq şəxsiyyət; düdəmə

  Tam oxu »
 • YELLOW-FEVER

  n tib. titrətməqızdırma, isitmə

  Tam oxu »
 • YELLOW-HAMMER

  n zool. tənək quşu

  Tam oxu »
 • YELLOW-LIVERED

  adj d.d. ağciyər, qorxaq, ürəksiz, cəsarətsiz

  Tam oxu »
 • YELLOW PAGES

  Yellow Pages n pl telefon məlumat kitabçası

  Tam oxu »
 • YELLOWISH

  adj sarımtıl, sarıyaçalar, sarıyaçalan, sarımtrak

  Tam oxu »
 • YELLOWY

  adj = yellowish

  Tam oxu »
 • YELP

  yelp1 n zingilti; vəngilti, hürmə (it haq.) yelp2 v 1. zingildəmək; hürmək, vəngildəmək; The dog yelped when I trod on its paw Mən itin pəncəsini basa

  Tam oxu »