İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • F

  F, f n (pl F’s, f’s) ingilis əlifbasının 6-cı hərfi

  Tam oxu »
 • FABACEOUS

  adj bot. paxla, lobya

  Tam oxu »
 • FABLE

  fable1 n 1. təmsil; Aesop’s ~s İsopun təmsilləri; 2. uydurma, yalan; This is a mere fable Bu sadəcə olaraq uydurmadır; old wives’ / women’s ~s yalan,

  Tam oxu »
 • FABLER

  n 1. təmsil uyduran / danışan adam; 2. yalan uyduran, yalançı, uydurmaçı, iftiraçı

  Tam oxu »
 • FABRIC

  n 1. parça; qumaş; silk / woolen / cotton ~s ipək / yun / pambıq parçalar; 2. struktur, quruluş; the ~ of society cəmiyyətin quruluşu; the social ~ ic

  Tam oxu »
 • FABRICATE

  v 1. uydurmaq, qondarmaq, düzəltmək, quraşdırmaq; to ~ a charge ittiham uydurmaq / qondarmaq; 2. saxtalaşdırmaq, saxtakarlıq etmək; to ~ papers sənədl

  Tam oxu »
 • FABRICATED

  adj yığılmış, quraşdırılmış (hazır hissələrdən); ~ barge hazır hissələrdən quraşdırılmış barj; ~ house standart / birtipli hissələrdən quraşdırılmış e

  Tam oxu »
 • FABRICATION

  n 1. uydurma, qondarma, yalan; 2. saxta, qəlp; The document was undoubtedly a fabrication Sənəd, şübhəsiz saxta idi; 3

  Tam oxu »
 • FABULATE

  v 1. yalan qondarmaq / uydurmaq; 2. yalan / nağıl / təmsil danışmaq

  Tam oxu »
 • FABULATOR

  n 1. yalançı, iftiraçı, böhtançı; 2. hekayə / nağıl danışan

  Tam oxu »
 • FABULIST

  n 1. təmsilçi, təmsil yazan; 2. yalançı, iftiraçı, böhtançı (adam)

  Tam oxu »
 • FABULIZE

  v arx. təmsil uydurmaq / quraşdırmaq, özündən təmsil qondarmaq; yalan uydurmaq

  Tam oxu »
 • FABULOUS

  adj 1. uydurulmuş; əfsanəvi, mifik; ~ beasts əfsanəvi heyvanlar; ~ hero əfsanəvi qəhrəman; ~ description uydurulmuş təsvir; ~ wealth əfsanəvi sərvət;

  Tam oxu »
 • FABULOUSLY

  adv 1. yalan, doğraya oxşamayan / həqiqətə uyğun olmayan tərzdə; The voyages, indeed, are fabulously narrated Dəniz səyahətləri həqiqətə uyğun olmayan

  Tam oxu »
 • FABULOUSNESS

  n 1. müstəsnalıq, qeyri-adilik, əfsanəvilik; 2. saxtalıq, yalan, uydurma, qondarma; doğraya oxşamama, həqiqətə uyğun olmama

  Tam oxu »
 • FACADE

  nfr 1. fasad (binanın ön tərəfi), the stately ~ of the new building yeni binanın əzəmətli fasadı; 2. xarici görünüş, zahiri cəhət; the whole ~ of this

  Tam oxu »
 • FACE

  face1 n 1. üz, sifət, surət; a pretty ~ qəşəng sifət / üz; a handsome ~ gözəl sifət / üz; 2. üzün ifadəsi; sir-sifət; ~ of a dying calf üzün gictəhər

  Tam oxu »
 • FACE-BONE

  n almacıq sümüyü

  Tam oxu »
 • FACE-CLOTH

  n 1. yumşaq hamam lifi; 2. meyitin üzünə salınmış örtük

  Tam oxu »
 • FACE-GUARD

  n qoruyucu maska (üz üçün)

  Tam oxu »
 • FACE-LIFT

  face-lift1 n 1. üzün plastik operasiyası (kosmetik məqsədlə edilən), “kosmetik” təmir”; qırışın və s

  Tam oxu »
 • FACE-MOULD

  n tex. qəlib, şablon, lekal

  Tam oxu »
 • FACE-PAINTER

  n 1. yanaqları / gözləri və s. boyayan adam; yanaqlara / gözlərə bəzək verən adam; 2. qrimçi, qrim edən; 3

  Tam oxu »
 • FACE-PAINTING

  n kosmetikadan həddən artıq istifadə etmə

  Tam oxu »
 • FACE-SAVER

  n şöhrətini / yaxşı adını / nüfuzunu qorumaq üçün edilən hiylə yaxud atılan addım

  Tam oxu »
 • FACE-SAVING

  n şöhrəti / şərəfi / adını qoruma; an unsuccessful attempt at ~ adını / nüfuzunu qorumaq üçün edilən uğursuz cəhd

  Tam oxu »
 • FACE-STONE

  n üzlük daş

  Tam oxu »
 • FACE-VALUE

  n 1. nominal dəyər (malın, pulun və s. üstündə yazılan qiymət); 2. zahiri qiymət; to take / to accept smth

  Tam oxu »
 • FACE-WALL

  n fasad / üz divar

  Tam oxu »
 • FACED

  adj üz çəkilmiş; ~ wall üz çəkilmiş divar

  Tam oxu »
 • FACELESS

  adj 1. üzsüz, üzü olmayan; simasız; a ~ statue üzü şikəst edilmiş heykəl; 2. adsız, imzasız

  Tam oxu »
 • FACER

  n 1. d.d. üzə vurulan zərbə; to give a ~ üzə zərbə vurmaq; 2. amer. gözlənilməyən çətinliklər

  Tam oxu »
 • FACET

  v taraş etmək, yonmaq, cilalamaq; to ~ a diamond almazı taraş etmək / yonmaq / cilalamaq

  Tam oxu »
 • FACETE

  adj arx. hazırcavab; zarafatçı, zarafatcıl; hənəkçi; əyləncəli, məzəli, gülməli, qəribə, maraqlı

  Tam oxu »
 • FACETED

  adj taraşlı, taraş edilmiş; cilalanmış, cilalı

  Tam oxu »
 • FACIA

  n lövhə

  Tam oxu »
 • FACIAL

  adj 1. üz, sifət; ~ expression üz ifadəsi; ~ nerve anat. üz əsəbi; 2. kosmetik; ~ massage kosmetik masaj (üzdə)

  Tam oxu »
 • FACILE

  adj 1. asan, əziyyətsiz, səy / güc tələb etməyən; ~ victory / success asan qələbə / müvəffəqiyyət; 2

  Tam oxu »
 • FACILITY

  n 1. yüngüllük, asanlıq; sadəlik; the ~ of the task tapşırığın yüngüllüyü / asanlığı; 2. qabiliyyət, istedad, zehin, bacarıq; çeviklik, zirəklik; to h

  Tam oxu »
 • FACING

  n 1. üz; üzlük, üz çəkmə t çəkilmə; the stone facing of a building binanın daş üzlüyü; 2. yonma, yonulma, taraşlama, taraşlanma (səth haq

  Tam oxu »
 • FACING STONE

  n 1. üzlük daş; 2. bülöv, bülöv daşı

  Tam oxu »
 • FACSIMILE

  facsimile1 n 1. faksimile (əlyazması; imza, şəkil və ya sənədin eynilə çıxardılmış surəti); in ~ faksimile şəklində; 2

  Tam oxu »
 • FACT

  n 1. fakt, dəlil; hadisə, qəziyyə; vəziyyət, şərait; dry ~s quru faktlar; stark ~s təbii / dürüst faktlar; 2

  Tam oxu »
 • FACT-FIND

  v yoxlamaq, araşdırmaq, öyrənmək, təhqiq etmək (vəziyyəti); faktlan müəyyən etmək

  Tam oxu »
 • FACT-FINDING

  n yoxlama, yoxlanma, araşdırma, araşdırılma, təhqiq etmə / edilmə; faktlan müəyyənləşdirmə; təfsilata varma

  Tam oxu »
 • FACTION

  n fraksiyaçılıq; fikir ayrılığı, çəkişmə, ixtilaf, ədavət

  Tam oxu »
 • FACTIONAL

  adj fraksiyaçı, fraksiyaçılıq; ~ groups fraksiyaçı qruplar; ~ disputes fraksiyaçılıq mübahisələri

  Tam oxu »
 • FACTIONALIST

  n fraksiyaçı

  Tam oxu »
 • FACTIONARY

  factionary1 n 1. fraksiya üzvü; fraksiyaçı; 2. arx. növbətçi, qarovul, keşikçi, müdafiəçi, qoruyucu factionary2 adj fraksiyaçı

  Tam oxu »
 • FACTIONEER

  n = factionist

  Tam oxu »