İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • B

  B, b n (pl B’s, b’s) 1. İngilis əlifbasının 2-ci hərfi;

  Tam oxu »
 • BAA

  baa1 n mələmə (qoyun) baa2 v mələmək (qoyun)

  Tam oxu »
 • BABBLE

  babble1 n 1. vağ-vuğ (uşaq danışığı); child's ~ uşaq vağ-vuğu; 2. özözünə danışma; donquldanma, burun altında danışına; 3

  Tam oxu »
 • BABBLER

  n 1. boşboğaz, çoxdanışan, çərənçi; 2. sirr saxlaya bilməyən, ağzıboş

  Tam oxu »
 • BABBLING

  adj 1. boşboğaz, naqqal, çoxdanışan, çərənçi; 2. şırıltılı, şırıldayan; ~ brook şınltılı çay

  Tam oxu »
 • BABE

  n 1. şair. çağa, uşaq; ~ of love bic, kəbinsız doğulan uşaq; 2. amer. d.d. gözəl / qəşəng qız, nazənin; ~s and sucklings sadədil / sadəlövh adamlar

  Tam oxu »
 • BABEL

  n hay-küy, çığır-bağır, həngamə, mərəkə, qiyamət, ərəsat; What a babel! Nə hay-küydür!

  Tam oxu »
 • BABY

  baby1 n 1. çağa, uşaq; the ~ of the family ailənin uşağı; 2. bala (heyvanların və quşların); 3. qrupda ən kiçik; the ~ of the class sinfin ən kiçiyi b

  Tam oxu »
 • BABY-LIKE

  baby-like1 adj uşaq kimi, uşağa oxşar baby-like2 adv uşaqcasına, uşaq kimi; to speak ~ uşaq kimi danışmaq

  Tam oxu »
 • BABY-SNATCHER

  n uşaq oğrusu

  Tam oxu »
 • BABY-SNATCHING

  n uşaq oğurluğu

  Tam oxu »
 • BABY-TALK

  n uşaq danışığı

  Tam oxu »
 • BABY-TOOTH

  n süd dişi

  Tam oxu »
 • BABYHOOD

  n 1. körpəlik / uşaqlıq dövrü; in my ~ körpəlik / uşaqlıq dövrümdə; 2. top. i. balaca uşaqlar, körpələr; 3

  Tam oxu »
 • BABYISH

  adj 1. uşaq, körpə; to have a ~ look uşaq kimi görünmək; uşağa oxşamaq / bənzəmək; 2. sadə, uşağın başa düşə biləcəyi; It’s a babyish problem, Bu prob

  Tam oxu »
 • BABYISM

  n 1. top. i. balacalar, körpələr; 2. uşaqların işlətdiyi söz və ifadələr

  Tam oxu »
 • BACCALAUREAN

  adj subaylıq; ~ life subaylıq həyatı

  Tam oxu »
 • BACCALAUREATE

  n bakalavr dərəcəsi, bakalavrlıq

  Tam oxu »
 • BACHELOR

  n 1. subay kişi; old ~ evlənməmiş subay kişi; He is a bachelor O, evlənməmiş subay kişidir; 2. bakalavr; B

  Tam oxu »
 • BACHELOR GIRL

  n ərsiz arvad (xüs. gənc və müstəqil)

  Tam oxu »
 • BACHELORHOOD

  n 1. subaylıq həyatı; 2. bakalavr dərəcəsi; to receive one’s ~ bakalavr dərəcəsi almaq

  Tam oxu »
 • BACHELORSHIP

  n 1. = bachelorhood; 2. humanitar elmlər üzrə bakalavr dərəcəsi

  Tam oxu »
 • BACK

  back1 n 1. kürək, arxa, dal; broad ~ enlikürək; to carry smth. on one’s ~bir şeyi dalında / kürəyində aparmaq; to lie on one’s ~ arxası üstə / dalı üs

  Tam oxu »
 • BACK-ANSWER

  n çəmkirmə, kobudcasına sözqaytarma

  Tam oxu »
 • BACK-COMB

  n saçı əks istiqamətdə darama

  Tam oxu »
 • BACK-COUNTRY

  n az əhalisi olan / mərkəzdən uzaq / tənha yer

  Tam oxu »
 • BACK-COUNTRYMAN

  n (pl -men) əyalət adamı, avam adam

  Tam oxu »
 • BACK-COURT

  n 1. id. müdafiə zonası; 2. k.t. quş və ya heyvan üçün həyət

  Tam oxu »
 • BACK DOOR

  n 1. dal qapı

  Tam oxu »
 • BACK-HAIR

  n uzun qadın saçı

  Tam oxu »
 • BACK-ROOM

  back-room1 n 1. arxa otaq (barda və s.); 2. gizli fəaliyyət göstərilən yer (xüs. siyasi); 3. gizli laboratoriya, gizli elmi-tədqiqat müəssisəsi back-r

  Tam oxu »
 • BACK SEAT

  n maşının arxa oturacağı

  Tam oxu »
 • BACK-TALK

  n söz qaytarma, çəmkirmə; to give ~ mırıldamaq, çəmkirmək

  Tam oxu »
 • BACK-YARD

  n 1. evin arxasında olan məhlə və ya bağça; 2. həyətyanı sahə

  Tam oxu »
 • BACKACHE

  n kürək ağrısı

  Tam oxu »
 • BACKBITE

  backbite1 n qeybət, dedi-qodu; dalınca danışma, qeybət etmə backbite2 v dalınca danışmaq, qeybət etmək, yamanlamaq

  Tam oxu »
 • BACKBLOW

  n 1. arxadan zərbə; 2. məc. gözlənilməz / qəfil zərbə; ~s of fortune fələyin gözlənilməz zərbələri

  Tam oxu »
 • BACKBONE

  n 1. əsas, mahiyyət; the ~ of the theory nəzəriyyənin əsası / mahiyyəti; 2. dayaq; dirək; the ~ of the feodal system feodal quruluşunun dayağı; 3

  Tam oxu »
 • BACKBONED

  adj 1. qətiyyətli; möhkəm; 2. zool. onurğalı; ~ animals onurğalı heyvanlar

  Tam oxu »
 • BACKBREAKING

  adj çox ağır, belsındıran, əldən salan, həddən artıq zəhmət tələbedən; dözülməz, məşəqqətli; ~ job çox ağır / dözülməz / həddən artıq çətin iş; ~ load

  Tam oxu »
 • BACKCHAT

  n çəmkirmə, sözqaytarma

  Tam oxu »
 • BACKDATE

  v köhnə / əvvəlki tarixlə həyata keçirmək (bir şeyi), The pay increase agreed in June will be backdated to January iyun ayında məvacibin artırılması h

  Tam oxu »
 • BACKDOWN

  backdown1 n geri çəkilmə, uzaqlaşma; mövqedən çəkinmə; təslim olma backdown2 v geri çəkilmək, təslim olmaq

  Tam oxu »
 • BACKFALL

  n arxası üstə yıxılma

  Tam oxu »
 • BACKGAMMON

  n nərd

  Tam oxu »
 • BACKGROUND

  n 1. arxa plan, fon; The house stood out against the background of the forest Ev meşənin fonunda dayanmışdı; to stay in the ~ arxa planda qalmaq; 2

  Tam oxu »
 • BACKLOG

  n geriqalma; ~ of work işdə geriqalma; to catch up with the ~ geriqalmanı aradan qaldırma

  Tam oxu »
 • BACKMOST

  adj ən / lap arxa; the ~ row of seats cərgənin ən arxa yerləri

  Tam oxu »
 • BACKTRACK

  backtrack2 v 1. geri çəkilmək; imtina etmək; The government is already backtracking from its promise Hökumət artıq öz vədindən imtina edir; 2

  Tam oxu »
 • BACKWARD

  backward1 adj 1. dala, geriyə; a ~ look dala / geriyə baxış; 2. geridə, dala qalmış, inkişaf etməmiş; ~ child geri qalmış / inkişaf etməmiş uşaq; ~ co

  Tam oxu »