İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • J

  J, j n (pl J’s, j’s) ingilis əlifbasının 10-cu hərfi

  Tam oxu »
 • JAB

  jab1 n 1. təkan, itələmə; dümsük; to give a ~ itələmək, dümsükləmək, zərbə 2. tib. peyvənd, peyvənd etdirmə; vaksin yeritmə (bədənə) jab2 v (-bb-) 1

  Tam oxu »
 • JABBER

  v 1. naqqallıq etmək, laqqırtı vurmaq, dil boğaza qoymamaq, qırıldatmaq; They were jabbering away in a foreign language Onlar xarici dildə anlaşılmaz

  Tam oxu »
 • JACK

  jack1 n I 1. xalq içərisindən çıxmış adi adam; every man ~ hər bir adi adam; 2. domkrat (ağır şeyləri qaldıran mexanizm); 3

  Tam oxu »
 • JACK-KNIFE

  n qatlanan tiyəsi olan iri cib bıçağı

  Tam oxu »
 • JACKAL

  n çaqqal

  Tam oxu »
 • JACKBOOT

  n uzunboğaz çəkmə

  Tam oxu »
 • JACKDAW

  n zool. dolaşa, zağça

  Tam oxu »
 • JACKET

  n 1. gödəkcə; tujurka (pencək); jaket; frenç; kitel 2. qabıq (kartofun); potatoes boiled / cooked in their ~s qabıqlı bişirilmiş kartof; 3

  Tam oxu »
 • JACKPOT

  n cekpot (qumar oyunlarında ortaya qoyulan pul)

  Tam oxu »
 • JACKSTONES

  n beşdaş (oyun adı)

  Tam oxu »
 • JACKSTRAW

  n amer. çöp (şirə içmək üçün)

  Tam oxu »
 • JADE

  n 1. yabı; 2. gəzəyən qadın, fahişə, qəhbə

  Tam oxu »
 • JADED

  adj çox yorğun, yorulmuş, tabdan düşmüş, üzgün

  Tam oxu »
 • JAG

  n 1. iti çıxıntı; diş 2. deşik, dəlik (paltarda, parçada)

  Tam oxu »
 • JAGGED

  adj dişli, diş-diş; kələ-kö tür, nahamar; ~ nails nahamar dırnaqlar

  Tam oxu »
 • JAGUAR

  n zool. yaquar (Cənubi Amerika pələngi)

  Tam oxu »
 • JAIL

  jail1 n dustaqxana, həbsxana, qazamat, zindan; to spend a year in ~ bir il həbsxanada yatmaq jail2 v həbsxanaya / dustaqxanaya salmaq, həbs / dustaq e

  Tam oxu »
 • JAIL-HOUSE

  n həbsxana, dustaqxana. qazamat, zindan

  Tam oxu »
 • JAILER

  n dustaq, məhbus

  Tam oxu »
 • JAM

  jam1 n I 1. basabas, basırıq; traffic ~ tıxac (küçə hərəkətində); 2. amer. d.d. çətin / çıxılmaz vəziyyət; to be in a ~ çətin vəziyyətdə olmaq, çətin

  Tam oxu »
 • JAM-JAR

  n mürəbbə bankası / küpəsi / bərnisi; şüşə banka

  Tam oxu »
 • JANGLE

  jangle1 n cingildəmə, cingilti jangle2 v cingildətmək; dınqıldatmaq; cingildəmək

  Tam oxu »
 • JANITOR

  n 1. qapıçı, dalandar; 2. amer. süpürgəçi

  Tam oxu »
 • JANUARY

  January1 n yanvar; in ~ yanvarda January2 adj yanvar; ~ days yanvar günləri

  Tam oxu »
 • JAPANESE

  Japanese1 n 1. yapon; the ~ top. i. yaponlar; 2. yapon dili Japanese2 adj yapon; ~ paper yapon kağızı; the ~ language yapon dili

  Tam oxu »
 • JAR

  jar1 n I 1. xoşagəlməz kəskin səs; cingildəmə, cingilti; 2. titrəmə, titrətmə; titrəyiş, əsmə; 3. sarsıma, sarsıntı; The news gave me a nasty jar Xəbə

  Tam oxu »
 • JARGON

  n dilç. jarqon, müəyyən bir peşə / sənət sahəsində işlədilən dil

  Tam oxu »
 • JASMINE

  n bot. jasmin (çiçək növü)

  Tam oxu »
 • JAUNDICE

  n 1. tib. sarılıq, sarılıq xəstəliyi / azarı; 2. qibtə, qısqanclıq; ətiacılıq, qanıacılıq

  Tam oxu »
 • JAUNDICED

  adj 1. sarılıq xəstəliyinə tutulmuş; 2. ətiacı, qanıacı; qısqanc; paxıl; a ~ eye qısqanc / paxıl baxış; to take a ~ view of smth

  Tam oxu »
 • JAUNT

  n əyləncəli / könülaçan gəzinti, He’s gone on a jaunt to town O, əyləncə üçün şəhərə gəzintiyə çıxıb

  Tam oxu »
 • JAUNTY

  adj 1. çevik, diri, diribaş, oynaq, qıvraq, şən, şux; a ~ person diribaş adam; a ~ tune şən / şux melodiya; 2

  Tam oxu »
 • JAVELIN

  n cida, mizraq: the ~ nizə atma yarışı

  Tam oxu »
 • JAW

  n 1. çənə; the upper / the lower ~ üst / alt çənə; 2. pl ağız; cəhəng (heyvanlarda); 3. dar çıxış (dərədən, boğazdan, kanaldan və s

  Tam oxu »
 • JAWBONE

  n çənə sümüyü

  Tam oxu »
 • JAY

  n 1. zool. zığ-zığ (meşə quşu); 2. zəhlətökən; çərənçi, boşboğaz (adam)

  Tam oxu »
 • JAZZ

  n mus. caz; modern ~ müasir caz; traditional ~ ənənəvi caz

  Tam oxu »
 • JAZZY

  adj ala-bəzək, ala-bula, əlvan, rəngbərəng; ~ clothes ala-bəzək paltar; ~ colours əlvan rənglər

  Tam oxu »
 • JEALOUS

  adj 1. qısqanc, qısqanan; a ~ husband / wife qısqanc ər / arvad; to be ~ qısqanc olmaq; to be ~ of smb

  Tam oxu »
 • JEALOUSY

  n 1. qısqanclıq; unfounded / groundless ~ əsassız qısqanclıq; blind ~ kor-koranə qısqanclıq; 2. paxıllıq, qibtə, həsəd; to show ~ of other people’s su

  Tam oxu »
 • JEANS

  n cins (qalın pambıq parçadan tikilmiş şalvar)

  Tam oxu »
 • JEEP

  n amer. cip

  Tam oxu »
 • JEER

  jeer1 n həqarətli / acı istehza, toxunan söz; A blow is much sooner forgotten than a jeer ≅ Qılınc yarası sağalar, söz yarası sağalmaz jeer2 v ələ sal

  Tam oxu »
 • JELLY

  n 1. jele (meyvə şirəsindən hazırlanan şirin həlməşik); strawberry ~s çiyələk jelesi; 2. cem; plum / apple / apricot ~ gavalı / alma / ərik cemi

  Tam oxu »
 • JELLYFISH

  n zool. meduza

  Tam oxu »
 • JEMMY

  n klidaçan

  Tam oxu »
 • JEOPARDIZE

  v təhlükəyə düçar etmək, təhlükə qarşısında qoymaq, təhlükəyə salmaq; to ~ one’s life həyatını təhlükə qarşısında qoymaq

  Tam oxu »
 • JEOPARDY

  n təhlükə, qorxu; to be in ~ təhlükədə olmaq; to put in ~ təhlükəyə salmaq

  Tam oxu »
 • JERK

  jerk1 n I 1. kəskin hərəkət, dartınma, dartma; təkan, itələmə; to start with a ~ sürətlə irəli atılmaq; to stop with a ~ birdən / qəflətən dayanmaq; 2

  Tam oxu »