İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • P

  P, p n (pl P’s, p’s) ingilis əlifbasının 16-cı hərfi

  Tam oxu »
 • PA

  n d.d. ata, dədə

  Tam oxu »
 • PACE

  pace1 n 1. addım, qədəm; 2. addımın / qədəmin uzunluğu; 3. sürət; tezlik, itilik (sürətdə), temp; varying ~ dəyişən surət (qaçışda); to go at a good ~

  Tam oxu »
 • PACEMAKER

  n lider, öndə gedən (qaçışda və s.)

  Tam oxu »
 • PACIFIC

  adj sakit, dinc; sülhsevər; the Pacific Ocean Sakit Okean

  Tam oxu »
 • PACIFICATION

  n 1. sakitləşdirmə, sakitləşmə; barışdırma, barışma, 2. yatırma, boğma; the ~ of the rebel qiyamı yatırma

  Tam oxu »
 • PACIFIER

  n boş əmzik

  Tam oxu »
 • PACIFY

  v 1. sakitləşdirmək, sakit / ram etmək; to ~ the baby uşağı / körpəni sakitləşdirmək; He was furious at first, but I could pacify him O əvvəlcə qəzəbl

  Tam oxu »
 • PACK

  pack1 n 1. tay; bağlama, boğça, düyünçə; ~s of cotton / wool pambıq / yun tayları; a ~ of books bir bağlama kitab; 2

  Tam oxu »
 • PACK-SACK

  n dal / arxa çantası

  Tam oxu »
 • PACKAGE

  package1 n 1. tay, top; 2. bağlama, bağlı; boğça; 3. qutu, konteyner, yeşik, kisə və s.; original ~ fabrik qablaşdırması; 4

  Tam oxu »
 • PACKED

  adj 1. qablanmış, qablaşdırılmış; 2. sıx: izdihamlı; ağzına qədər dolu; a ~ theatre ağzına qədər adamla dolu teatr; ~ assembly izdihamlı yığıncaq; 3

  Tam oxu »
 • PACKER

  n 1. qablaşdırıcı, mal qablaşdıran / bağlayan adam (xüs. yeyinti sənayesində); 2. qablaşdıran / qablaşdırıcı maşın; 3

  Tam oxu »
 • PACKET

  packet1 n 1. bağlama; paçka; a ~ of cigarettes bir paçka siqaret; 2. qrup, dəstə; a ~ of friends bir qrup dost packet2 v bağlama düzəltmək, paçkaya vu

  Tam oxu »
 • PACKING

  n qablaşdırma; Have you finished your packing? Sən / Siz qablaşdırmanı qurtarıbsanmı /qurtarıbsınızmı?

  Tam oxu »
 • PACKING-CASE

  n qablaşdırmaq üçün yeşik / qutu

  Tam oxu »
 • PACT

  n saziş, müqavilə, pakt; non-aggression ~ hücum etməmə haqqında müqavilə / pakt; ~ of peace sülh müqaviləsi / paktı; security ~ təhlükəsizlik haqqında

  Tam oxu »
 • PAD

  pad1 n I 1. yastıq, yastıqça; 2. yumşaq yəhər; qaltaq yastığı (yəhərdə); 3. yastıqça (möhür üçün); 4

  Tam oxu »
 • PAD-ELEPHANT

  n minik fili

  Tam oxu »
 • PAD-SADDLE

  n yumşaq yəhər

  Tam oxu »
 • PADDING

  n 1. doldurma; 2. astarlıq parça; 3. sözçülük, uzunçuluq; 4. az maraqlı / maraq oyatmayan məqalə (jurnalda)

  Tam oxu »
 • PADDLE

  paddle1 n 1. avar çəkmə, baydarka avarı; double ~ ikikürəkli avar; 2. baydarka paddle2 v I 1. yavaş-yavaş avar çəkmək; 2

  Tam oxu »
 • PADDY

  paddy1 n I 1. bənna; 2. d.d. qəzəb, qeyz, acıq; to be in a ~ qəzəbli / qeyzli olmaq; to put smb. in a ~ bir kəsi qəzəbləndirmək n II çəltik zəmisi pad

  Tam oxu »
 • PADLOCK

  padlock1 n asma qıfıl padlock2 v asma qıfılla bağlamaq

  Tam oxu »
 • PADRE

  n 1. katolik keşişi; 2. d.d. polk və ya gəmi keşişi

  Tam oxu »
 • PAEDERAST

  n pederast, uşaqbaz

  Tam oxu »
 • PAEDERASTY

  n pederastiya, uşaqbazlıq

  Tam oxu »
 • PAEDIATRIC

  adj pediatriya; a ~ ward pediatriya palatası (xəstəxanada)

  Tam oxu »
 • PAEDIATRICIAN

  n = paediatrist

  Tam oxu »
 • PAEDIATRICS

  n pediatriya

  Tam oxu »
 • PAEDIATRIST

  n pediatr (uşaq həkimi)

  Tam oxu »
 • PAEDOLOGICAL

  adj pedoloji

  Tam oxu »
 • PAEDOLOGIST

  n pedoloq

  Tam oxu »
 • PAEDOLOGY

  n pedologiya

  Tam oxu »
 • PAEDOPHILE

  n uşaqbaz

  Tam oxu »
 • PAEDOPHILIA

  n uşaqbazlıq

  Tam oxu »
 • PAGAN

  pagan1 n 1. bütpərəst; 2. məc. ateist, allaha inanmayan (adam) pagan2 adj bütpərəstlik

  Tam oxu »
 • PAGANDOM

  n bütpərəstlik

  Tam oxu »
 • PAGANISM

  n bütpərəstlik

  Tam oxu »
 • PAGANIZE

  v bütpərəst etmək

  Tam oxu »
 • PAGE

  page1 n I 1. səhifə; ~ by ~ səhifəbəsəhifə; to read a book ~ by ~ kitabı səhifəbəsəhifə oxumaq; 2. vərəq (səhifə mənasında); Several pages have been t

  Tam oxu »
 • PAGE-BOY

  n = page II

  Tam oxu »
 • PAGEANT

  n 1. təmtəraqlı / dəbdəbəli / möhtəşəm / gurultulu tamaşa; 2. canlı şəkil / tablo / rəsm; 3. maskarad; 4

  Tam oxu »
 • PAGEANTRY

  n 1. təmtəraqlı / dəbdəbəli / gurultulu mərasim; 2. boş zahiri görünüş

  Tam oxu »
 • PAID

  paid1 adj 1. pullu, haqqı ödənilən; pulla tutulmuş; ~ adviser pulla tutulmuş məsləhətçi; 2. haqqı / əvəzi verilmiş / ödənilmiş; ~ bili ödənilmiş hesab

  Tam oxu »
 • PAIL

  n vedrə; a ~ of water / milk bir vedrə su / süd

  Tam oxu »
 • PAILFUL

  adj vedrə dolusu

  Tam oxu »
 • PAIN

  pain1 n 1. ağrı; acute / dull ~ kəskin / küt ağrı; to have a ~ in one’s back / chest / shoulder kürəyində / sinəsində / çiynində ağrı olmaq; to feel 1

  Tam oxu »
 • PAINED

  adj incik, narazı; ~ look incik / narazı baxış; to give smb. a ~ look bir kəsə incik / narazı halda baxmaq

  Tam oxu »
 • PAINFUL

  adj 1. ağrılı, xəstə; a ~ blow ağrılı zərbə; ~ tooth xəstə diş; to be ~ ağrımaq, ağrı vermək; ~ treatment ağrılı müalicə; 2

  Tam oxu »