İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • U

  U, u n (pl U’s, u’s) ingilis əlifbasının 21-ci hərfi

  Tam oxu »
 • U-BOMB

  U-bomb n hərb. uran bombası

  Tam oxu »
 • UBIQUITIOUS

  adj 1. hər yerdə mövcud olan / hazır; 2. məc. harada aş, orada baş; 3. hər yerdə olan / tapılan

  Tam oxu »
 • UBIQUITY

  n hər yerdə mövcud olma / tapılma

  Tam oxu »
 • UDDER

  n yelin, əmcək (heyvanlarda)

  Tam oxu »
 • UGLIFY

  v 1. eybəcər etmək / hala salmaq; çirkinləşdirmək; 2. məc. şikəst / təhrif / xarab etmək, korlamaq

  Tam oxu »
 • UGLINESS

  n 1. eybəcərlik, kifirlik, çirkinlik, bıçimsizlik; I haven’t seen such ugliness in any other town Mən başqa heç bir şəhərdə belə eybəcərlik görməmişəm

  Tam oxu »
 • UGLY

  adj 1. eybəcər, çirkin, kifir; an ~ face eybəcər / çirkin sifət; to grow ~ eybəcərləşmək, kifırləşmək, çirkinləşmək; 2

  Tam oxu »
 • UIGUR

  Uigur n I 1. uyqur (xalq); the ~s top. i. uyqurlar; 2. uyqur dili adj II uyqur; the ~ language uyqur dili

  Tam oxu »
 • UKRAINIAN

  Ukrainian1 n 1. ukraynalı; the ~s top. i. ukraynalılar; 2. Ukrayna dili Ukrainian2 adj Ukrayna; the ~ language Ukrayna dili; ~ towns Ukrayna şəhərləri

  Tam oxu »
 • ULCER

  n 1. tib. yara, xora; a gastric ~ qastrit xorası; 2. şər mənbəyi / yuvası; mənəvi pozğunluq

  Tam oxu »
 • ULCERATE

  v 1. tib. yara / xora törətmək; Some drugs can ulcerate the stomach lining Bəzi dərmanlar mədənin divarlarında xora törədə bilər; 2

  Tam oxu »
 • ULCERATION

  n tib. yara / xora basma

  Tam oxu »
 • ULCEROUS

  adj yara / xora basmış; ~ skin yara basmış dəri

  Tam oxu »
 • ULTERIOR

  adj 1. gizli, gizlin; görünməyən, aydın olmayan; ~ motives gizli / görünməyən səbəblər; ~ plans gizli / gizlin planlar; ~ objects gizlin məqsədlər; 2

  Tam oxu »
 • ULTIMATE

  ultimate1 n 1. son nəticə; hədd, hüdud; the ~ of his desire onun arzularının həddi / hüdudu; 2. əsas / başlıca prinsip ultimate2 adj 1

  Tam oxu »
 • ULTIMATELY

  adv sonda, nəhayətdə, axırda, nəticədə; Ultimately you’ll have to make the decision yourself Axırda / Sonda qərarı sən özün qəbul etməli olacaqsan

  Tam oxu »
 • ULTIMATUM

  n 1. (pl ultimatums) ultimatum; to deliver an ~ to a country, to present a country with an ~ bir ölkəyə ultimatum vermək / göndərmək; 2

  Tam oxu »
 • ULTRA-FASHIONABLE

  adj ultradəbli

  Tam oxu »
 • ULTRA-RICH

  adj həddən artıq dövlətli

  Tam oxu »
 • ULTRA-SHORT

  adj ultraqısa

  Tam oxu »
 • ULTRA-VIOLET

  adj ultrabənövşəyi

  Tam oxu »
 • UMBILICAL

  adj 1. anat. göbək; ~ cord göbəkbağı; ~ hernia göbək qrijası / yırtığı; 2. mərkəzi vəziyyətdə olan; the ~ polar of a vault tağ-tavanın orta sütunu

  Tam oxu »
 • UMBILICUS

  n anat. 1. göbək; 2. dayaz çuxur / oyuq; 3. dayaz kərtik / çərtik / keşik yeri

  Tam oxu »
 • UMBLICATE

  adj anat. göbəyəoxşar, göbəyəbənzər

  Tam oxu »
 • UMBRAGE

  umbrage1 n inciklik, incimə, küsü; to give ~ to smb. bir kəsi küsdürmək; to take ~ at smb. bir kəsdən incimək / küsmək umbrage2 v 1

  Tam oxu »
 • UMBRAGEOUS

  adj 1. kölgəli; ~ trees kölgəli ağaclar; 2. küsəyən, tez küsən / inciyən; dəymədüşər

  Tam oxu »
 • UMBRELLA

  n 1. çətir; to put up one’s ~ çətirini açmaq; to take down one’s ~, to fold (up) one’s ~ çətirini yığmaq / qatlamaq; 2

  Tam oxu »
 • UMLAUT

  n dilç. umlaut

  Tam oxu »
 • UMPIRE

  umpire1 n 1. vasitəçi; münsiflər hakimi; 2. id. hakim, referi, münsif; to be an ~ at a match yarışda hakim olmaq umpire2 v 1

  Tam oxu »
 • UMPTEEN

  adj d.d. çox, çoxlu, saysız-hesabsız; to have ~ reasons for doing smth. bir şeyi etməyə çoxlu / saysız-hesabsız səbəbi olmaq

  Tam oxu »
 • UN-AMERICAN

  un-American adj Amerikanın əleyhinə; ~ activity Amerikanın əleyhinə fəaliyyət; ~ Activities Committee Amerika əleyhinə olan fəaliyyəti tədqiq edən kom

  Tam oxu »
 • UNABASHED

  adj 1. vicdansız; utanmaz, abırsız, həyasız; 2. qorxmaz; möhkəm, sarsılmaz; to stick ~ to one’s opinion öz fikrindən möhkəm yapışmaq / dönməmək

  Tam oxu »
 • UNABATED

  adj azaldılmamış, zəiflədilməmiş; with ~ speed azaldılmamış sürətlə

  Tam oxu »
 • UNABBREVIATED

  adj qısaldılmamış

  Tam oxu »
 • UNABLE

  adj qabiliyyətsiz. bacarıqsız; iqtidarsız, aciz; to be ~ qabiliyyətsiz / bacarıqsız / aciz olmaq, bacarmamaq; She is unable to walk O yeriyə bilmir; I

  Tam oxu »
 • UNABOLISHED

  adj ləğv edilməmiş, qüvvədə qalan

  Tam oxu »
 • UNABRIDGED

  adj tam, qısaldılmamış (ədəbi əsər və s. haq.), an ~ edition tam / qısaldılmamış nəşr

  Tam oxu »
 • UNABROGATED

  adj ləğv edilməmiş (qanun və s. haq.)

  Tam oxu »
 • UNACCEPTABLE

  adj qəbuledilməz; yolverilməz; ~ terms qəbuledilməz şərtlər; ~ arguments qəbuledilməz sübutlar / dəlillər; Torture is totally unacceptable in a civili

  Tam oxu »
 • UNACCEPTED

  adj qəbul edilməmiş / olunmamış, buraxılmamış (bir yerə)

  Tam oxu »
 • UNACCLIMATISED

  unacclimatized, -ised adj yeni iqlimə / mühitə uyğunlaşdırılmamış / uyğunlaşmamış

  Tam oxu »
 • UNACCLIMATIZED

  unacclimatized, -ised adj yeni iqlimə / mühitə uyğunlaşdırılmamış / uyğunlaşmamış

  Tam oxu »
 • UNACCOMPANIED

  adj 1. (by, with) müşayiət edilməyən (bir kəs tərəfindən); Children unaccompanied by an adult will not be admitted Böyüklərin müşayiət etmədiyi uşaqla

  Tam oxu »
 • UNACCOUNTABLE

  adj 1. başa düşülməyən, anlaşılmayan, dərkedilməz; an ~ person anlaşılmaz / qəribə adam; ~ reasons anlaşılmayan / başa düşülməyən səbəblər; 2

  Tam oxu »
 • UNACCREDITED

  adj 1. vəkil edilməmiş; ixtiyar / vəkalət verilməmiş; 2. qeyri-rəsmi; information from an ~ source qeyri-rəsmi mənbədən alınmış məlumat

  Tam oxu »
 • UNACCUSED

  adj ittiham edilməmiş

  Tam oxu »
 • UNACCUSTOMED

  adj 1. öyrənməmiş, adət etməmiş; ~ to hot / cold climates isti / soyuq iqlimə öyrənməmiş / adət etməmiş; I am unaccustomed to such hard work Mən belə

  Tam oxu »
 • UNACKNOWLEDGED

  adj 1. tanınmamış, hamı tərəfindən qəbul edilməmiş; an ~ member of the family ailənin hamı tərəfindən qəbul edilməmiş üzvü; 2

  Tam oxu »
 • UNACQUAINTED

  adj 1. tanış olmayan (bir kəslə /şeylə); I am unaquainted with him Mən onunla tanış deyiləm; 2. bilməyən (bir şeyi); He is unacquainted with French O,

  Tam oxu »