İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • Z

  Z, z (pl Z’s, z’s) 1. ingilis əlifbasının sonuncu – 26-cı hərfi; 2. riyaz. zet, naməlum kəmiyyət; ◊ from A to Z A-dan Z-yə qədər, əvvəldən axıra / son

  Tam oxu »
 • Z-DAY

  Z-Day n həlledici gün

  Tam oxu »
 • ZANDER

  n zool. suf (balıq)

  Tam oxu »
 • ZANY

  adj 1. dəlisov, dəlibaş; 2. məzəli, gülməli; təlxəkvari, hoqqabaz, oyunbaz; a ~ haircut / lifestyle gülməli / məzəli saç düzümü / həyat tərzi; He made

  Tam oxu »
 • ZAP

  zap1 n çeviklik, canlılıq, coşğunluq zap2 v (-pp-) 1. hücum etmək, dağıtmaq; 2. cəld / tez hərəkət etmək, cəld hərəkət etməyə səbəb olmaq; She zapped

  Tam oxu »
 • ZEAL

  n səy, cəhd, qeyrət, şövq; to show ~ for smth. bir şeyə cəhd etmək / səy göstərmək

  Tam oxu »
 • ZEALOUS

  adj 1. qeyrətli, səyli, çalışqan, həvəsli, ciddi-cəhdli, şövqlü; 2. ehtirasla arzu edən, həsrət çəkən,

  Tam oxu »
 • ZEBRA

  n zool. zebr

  Tam oxu »
 • ZEBU

  n zool. zebu (donqarlı öküz)

  Tam oxu »
 • ZEND

  Zend n Avestanın / Zərdüştün dili

  Tam oxu »
 • ZENITH

  n atr. 1. zenit; zirvə, ən yüksək nöqtə; 2. məc. ən yüksək zirvə, tərəqqi, yüksəliş; at the ~ of fame şöhrətin ən yüksək zirvəsində;

  Tam oxu »
 • ZEPHYR

  n 1. xəfif meh, nəsim, xəfif külək / yel; 2. zefir (nazik / zərif /pambıq parça)

  Tam oxu »
 • ZERO

  n 1. sıfır; to reduce to ~ sıfıra endirmək, heç etmək; 2. sıfır nöqtəsi (şkalada); below / above ~ sıfırdan yuxarı / aşağı, sıfırın üstündə / altında;

  Tam oxu »
 • ZERO-GRAVITY

  n çəkisizlik/ cazibəsizlik şəraiti

  Tam oxu »
 • ZEST

  zest1 n 1. ədviyyat; dad verən şey; tündlük, kəskinlik; to give ~ to smth. bir şeyə dad / tündlük vermək; 2

  Tam oxu »
 • ZEUGMA

  n dilç. zevqma

  Tam oxu »
 • ZIGZAG

  zigzag1 adj dolambac, ziqzaq, ziqzaqşəkilli; a ~ path dolambac / əyri-üyrü cığır zigzag2 v əyri-üyrü xətt cızmaq / çəkmək

  Tam oxu »
 • ZINC

  zinc1 n 1. kim. sink zinc2 v sinkləmək

  Tam oxu »
 • ZING

  v yüksək kəskin səs çıxartmaq, yüksək kəskin səs çıxartmaqla ötüb keçmək

  Tam oxu »
 • ZINNIA

  n bot. sinniyə (dekorativ bitki)

  Tam oxu »
 • ZIP

  zip1 n 1. kəskin səs, güllə vıyıltısı; We heard the zip of a bullet Biz güllənin səsini / vıyıltısını eşitdik; 2

  Tam oxu »
 • ZIP CODE

  Zip Code n amer. poçt indeksi

  Tam oxu »
 • ZIPPER

  n 1. “molniya” (bənd, çarpaz); 2. “molniya” ilə bağlanan botinka yaxud uzunboğaz çəkmə

  Tam oxu »
 • ZIPPY

  adj d.d. canlı, parlaq, enerjili, səyli

  Tam oxu »
 • ZIRCON

  n min. sirkon (boz rəngli metal)

  Tam oxu »
 • ZITHA

  n sitra (üzərinə simlər çəkilmiş, əllə çalınan üçkünc qutu şəkilli musiqi aləti)

  Tam oxu »
 • ZIZZ

  n mürgü; Father’s having / taking a zizz after dinner Nahardan sonra atam bir balaca mürgüləyir

  Tam oxu »
 • ZODIAC

  n astr. zodiak (planetlərin göydə hərəkət etdiyi dairə), signs of the ~ zodiak bürcləri

  Tam oxu »
 • ZONE

  zone1 n 1. zona, sahə, zolaq; rayon; an economic ~ iqtisadi zona / sahə; 2. qurşaq; temperate ~s mötədil qurşaq; frigid ∕ torrid ~ arktik / tropik qur

  Tam oxu »
 • ZOO

  n d.d. heyvanxana; The London ~ London heyvanxanası; The children enjoy going to the zoo Uşaqlar heyvanxanaya getməkdən zövq / ləzzət alırlar

  Tam oxu »
 • ZOO-KEEPER

  n heyvanxanada heyvanlara baxan adam

  Tam oxu »
 • ZOOLOGICAL

  adj zooloji; ~ garden(s) heyvanat parkı / bağı

  Tam oxu »
 • ZOOLOGIST

  n zooloq

  Tam oxu »
 • ZOOLOGY

  n zoologiya

  Tam oxu »
 • ZOOM

  zoom1 n uğultu, uğultulu səs zoom2 v 1. vızıltı ilə getmək; şütüyərək keçmək; Jack went zooming past in his new car Cək təzə maşınında vızıltı ilə keç

  Tam oxu »
 • ZOSTER

  n tib. dəmrov

  Tam oxu »
 • ZOUNDS

  inter arx. Lənət şeytana! Lənətə gələsən!

  Tam oxu »
 • ZULU

  n 1. zuluslu; 2. Zulus dili (Cənubi Afrikada)

  Tam oxu »
 • ZYGOMA

  n (pl -ata) almacıq sümüyü

  Tam oxu »
 • ZYMOSIS

  n 1. qıcqırma, turşuma; acıma; 2. yoluxucu xəstəlik

  Tam oxu »
 • ZYMOTIC

  adj. 1. qıcqıran, acıyan; 2. yoluxan, yoluxucu ~ disease yoluxucu xəstəlik

  Tam oxu »