İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • X

  X1, x n (pl X’s, x’s) ingilis əlifbasının 24-cü hərfi X2, x n 1. 10 sayını göstərən rum rəqəmi; 2. riyaz

  Tam oxu »
 • X-AXIS

  X-axis n riyaz. absis oxu

  Tam oxu »
 • X-RADIATION

  X-radiation n rentgen şüaları ilə şüalanma

  Tam oxu »
 • X-RAY

  X-ray1 n 1. (pl -s) rentgen şüaları; Go for an X-ray Rentgen şüasından keç / keçin; 2. rentgenoqram; a chest ~ döş qəfəsinin rentgenoqramı X-ray2 adj

  Tam oxu »
 • XANTHIPPE

  Xanthippe n məc. deyingən / davakar / dalaşqan / cəncəl arvad

  Tam oxu »
 • XANTHOUS

  adj sarı, sarımtıl

  Tam oxu »
 • XENIA

  n pl kseniya, qonaqlara hədiyyə (qədim Yunanıstanda və Romada)

  Tam oxu »
 • XENIAL

  adj qonaqpərəstliyə aid olan, qonaqpərəstliklə bağlı olan; ~ customs qonaqpərəstlik adətləri / qanunları

  Tam oxu »
 • XENOGAMY

  n bot. çarpazvari tozlama / tozlanma

  Tam oxu »
 • XENOPHOBIA

  n xaricilərə qərəzli / bədxah münasibət

  Tam oxu »
 • XEROPHAGY

  adj quru / yavan yemək

  Tam oxu »
 • XEROX

  n 1. kseroks (foto ilə surətini çıxaran cihaz); 2. fotokopiya (foto ilə alınmış surət)

  Tam oxu »
 • XMAS

  Xmas n Christmas sözünün qısa forması

  Tam oxu »
 • XX

  XX n amer. iyirmi dollar (kağız)

  Tam oxu »
 • XYLANTHRAX

  n ağac kömürü

  Tam oxu »
 • XYLOGRAPH

  n ağac üzərində oyma

  Tam oxu »
 • XYLOGRAPHY

  n ksiloqrafiya (ağac üzərində naxışaçma sənəti)

  Tam oxu »
 • XYLONITE

  n sellüloid

  Tam oxu »
 • XYLOPHONE

  n ksilofon (kiçik qutu üzərinə bənd edilmiş ağac lövhəciklərdən ibarət, toxmacıqlarla çalınan musiqi aləti)

  Tam oxu »
 • Y

  Y1, y n (pl Y’s, y’s) ingilis əlifbasının 25-ci hərfi Y2 n 1. riyaz. iqrek, naməlum ədəd / kəmiyyət; x=y+4

  Tam oxu »
 • YACHT

  n yaxta; a ~ crew / race yaxta ekipajı / yarışı

  Tam oxu »
 • YACHTING

  n yelkənli qayıq idmanı; to go ~ yelkənli idmanla məşğul olmaq

  Tam oxu »
 • YACHTSMAN

  n 1. yaxta sahibi; 2. id. yaxtsmen (yaxtada su idmanı ilə məşğul olan idmançı)

  Tam oxu »
 • YAFFIL

  yaffil, yaffle n zool. yaşıl ağacdələn

  Tam oxu »
 • YAFFLE

  yaffil, yaffle n zool. yaşıl ağacdələn

  Tam oxu »
 • YAH

  inter hə de? yox a! (kinayə, nifrət bildirir)

  Tam oxu »
 • YAK

  n zool. yak, qaytaq, sarlıq (Tibet öküzü)

  Tam oxu »
 • YAKUT

  Yakut n 1. yakut (xalq); 2. Yakut dili

  Tam oxu »
 • YALE

  Yale n Yeyl Universiteti

  Tam oxu »
 • YAMMER

  v a mer. d.d. 1. şikayətlənmək, daim inləmək / sızlamaq, ah-vay etmək; 2. boşboğazlıq etmək, çərənləmək, çənə vurmaq, gic-gic danışmaq

  Tam oxu »
 • YANK

  yank1 n d.d. I yanki (avropalıların ABŞ-da doğulmuş amerikanlara verdiyi ad) yank2 v dartmaq, bərk dartmaq; She yanked (on) the rope and it broke O, i

  Tam oxu »
 • YANKEE

  Yankee n 1. yanki, amerikalı; 2. amer. yeni İngiltərənin sakinləri; 3. yanki, şimallı (Amerikanın şimal ştatlarından birisinin sakini)

  Tam oxu »
 • YAP

  yap1 n 1. hürmə, vengildəmə; to give a ~ vəngildəmək, hürmək; 2. d.d. çərənləmə, boşboğazlıq etmə yap2 v 1

  Tam oxu »
 • YAPP

  n yumşaq dəri cild

  Tam oxu »
 • YARD

  n I 1. yard (91,44 sm-ə bərabər ingilis uzunluq ölçüsü); We live only a few yards from the bus station Biz avtobus vağzalından bir neçə yard məsafədə

  Tam oxu »
 • YARD-BIRD

  n hərb. d.d. yeni / təzə əsgər (əsgərliyə yeni alınmış)

  Tam oxu »
 • YARD-MAN

  n 1. d.y. depo fəhləsi; 2. anbar müdiri ◊ to measure / to judge others by one’s own ~ ≅ başqalarını öz arşını ilə ölçmək

  Tam oxu »
 • YARN

  yarn1 n 1. iplik; cotton ~ pambıq iplik; 2. d.d. (uzun) hekayə; nağıl; anekdot, lətifə, qaravəlli; to spin a ~ (s) nağıl / hekayə danışmaq, özündən to

  Tam oxu »
 • YARN-DYED

  adj toxuc. iplik halında boyanmış, boyanmış iplik

  Tam oxu »
 • YARN-SPINNER

  n 1. əyirici, iplik əyirən fəhlə; 2. məc. müxtəlif hekayətləri danışmağı sevən adam (öz sərgüzəştləri və s

  Tam oxu »
 • YARROW

  n bot. boymadərən, qanotu

  Tam oxu »
 • YASHMAK

  n 1. yaşmaq; 2. pərəncə, çadra

  Tam oxu »
 • YATAGHAN

  n yatağan (əyri türk qılıncı)

  Tam oxu »
 • YAW

  v 1. av. kursundan sapmaq, marşrutdan / yolundan çıxmaq / sapmaq; 2. dən. axınla üzmək

  Tam oxu »
 • YAW-YAW

  v yuxarıdan danışmaq, təkəbbür satmaq, təkəbbürlənmək

  Tam oxu »
 • YAWL

  n dən. yal (yük daşımaq üçün qısa və enli qayıq)

  Tam oxu »
 • YAWN

  yawn1 n 1. əsnəmə; 2. tex. ara, aralıq, deşik; 3. şair. quyu, uçuram; the ~ of hell cəhənnəm quyusu yawn2 v 1

  Tam oxu »
 • YEA

  yea1 n 1. razılıq, müsbət cavab; 2. amer. lehinə səs; ~s and nays adbaad səsvermə; The yeas were 120, the nays 60 Lehinə 120, əleyhinə 60 səs verild

  Tam oxu »
 • YEAN

  v quzulamaq (qoyun), balalamaq (pişik)

  Tam oxu »
 • YEANLING

  n quzu; çəpiş

  Tam oxu »