İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • I

  I, i n (pl I’s, i’s) ingilis əlifbasının 9-cu hərfi; ◊ to dot the i’s (and cross the t’s) ≅ məsələni bir dəfəlik həll edib qurtarmaq I pers

  Tam oxu »
 • I E

  ie, i.e. (latın dilində işlənən id est söz birləşməsinin qısaldılmış forması) yəni, digər sözlə

  Tam oxu »
 • IAMBIC

  iambic1 n (adət, pl) yamb, yamb üslubunda yazılmış şer; to write in ~s yamb üsulunda şer yazmaq

  Tam oxu »
 • IBERIAN

  Iberian1 n 1. iber (qədim İspaniyada və Gürcüstanın şərq hissəsində yaşayan qəbilə qrupları); 2. qədim iberlərin dili Iberian2 n Iberiya, iber, iberlə

  Tam oxu »
 • ICE

  ice1 n 1. buz; dead ~ tərpənməyən / hərəkətsiz buzlaq; eternal ~ əbədi buz; floating ~ üzən buz; open ~ seyrək buz; a block of ~ buz parçası / kütləsi

  Tam oxu »
 • ICE-AGE

  n buz dövrü

  Tam oxu »
 • ICE-AXE

  n buz baltası (alpinistlərdə)

  Tam oxu »
 • ICE-BOUND

  adj buzla əhatə olunmuş, buz bağlamış, buzla örtülmüş

  Tam oxu »
 • ICE-BOX

  n 1. soyuducu; 2. buzxana

  Tam oxu »
 • ICE-BREAKER

  n buzqıran gəmi

  Tam oxu »
 • ICE-COLD

  adj çox soyuq, buz kimi; ~ drinks buz kimi içkilər

  Tam oxu »
 • ICE-CREAM

  n qaymaqlı dondurma

  Tam oxu »
 • ICE-DANCE

  n 1. buz üzərində rəqs; 2. buz üzərində balet

  Tam oxu »
 • ICE-FIELD

  n buz meydanı, başdan-başa buz olan sahə

  Tam oxu »
 • ICE-HOCKEY

  n id. buz üzərində hokkey

  Tam oxu »
 • ICE-HOUSE

  n 1. buzxana, buz anbarı; 2. buz kimi daxma / ev

  Tam oxu »
 • ICE-RINK

  n buz meydançası (adət. üstüörtülü; hokkey və s. oynamaq üçün)

  Tam oxu »
 • ICE-WHALE

  n qütb balinası

  Tam oxu »
 • ICEBERG

  n aysberq, buzdağı

  Tam oxu »
 • ICELAND

  Iceland n İslandiya, əbədi buzla örtülmüş ölkə

  Tam oxu »
 • ICELANDER

  Icelander n islandiyalı; the ~s top. i. islandiyahlar

  Tam oxu »
 • ICELANDIC

  Icelandic n İslandiya dili

  Tam oxu »
 • ICEMAN

  n (pl -men) 1. arktik səyyah; 2. alpinist; 3. amer. buzdaşıyan, buz satan; 4. dondurmaçı, dondurma satan

  Tam oxu »
 • ICICLE

  n buz lüləsi / salxımı, sırsıra

  Tam oxu »
 • ICILY

  adv 1. çox soyuq, iliyə / sümüyə işləyən; The wind blew icily İliyə / Sümüyə işləyən külək əsirdi; 2

  Tam oxu »
 • ICON

  n ikona (xristianlarda allahın və ya övliyaların şəkli)

  Tam oxu »
 • ICY

  adj 1. buz kimi, çox soyuq; ~ air çox soyuq hava; it’s icy cold today Bu gün buz kimi soyuqdur / çox soyuqdur; 2

  Tam oxu »
 • IDEA

  n 1. ideya, fikir; abstract ~s mücərrəd ideyalar / fikirlər; basic / essential / fundamental ~ əsas ideya / fikir; dominant / reigning / prevalent ~s

  Tam oxu »
 • IDEAL

  ideal1 n ideal (ən yaxşı / gözəl nümunə); an ~ of happiness / of comfort xoşbəxtliyin / rahatlığın idealı; an ~ of conduct davranışın ən gözəl nümunəs

  Tam oxu »
 • IDEALISE

  v = idealize

  Tam oxu »
 • IDEALISM

  n 1. fəls. idealizm; 2. ideallaşdırma, idealist yanaşma

  Tam oxu »
 • IDEALIST

  n fəh. idealist, idealizm tərəfdarı

  Tam oxu »
 • IDEALISTIC

  adj idealistik; ~ viewpoint idealist dünyagörüşü / baxış

  Tam oxu »
 • IDEALIZATION

  n ideallaşdırma, idealizə etmə (həqiqətdə olduğundan daha yaxşı göstərmə)

  Tam oxu »
 • IDEALIZE

  v 1. ideallaşdırmaq, idealizə etmək; 2. idealist fikrə tərəfdar çıxmaq I olmaq

  Tam oxu »
 • IDEALLY

  adv 1. fikrən, xəyalən, mücərrəd, mücərrəd bir tərzdə; 2. əla, ən gözəl, çox yaxşı; mükəmməl, olduqca yaxşı

  Tam oxu »
 • IDENTICAL

  adj 1. həmin; an ~ room / street / town, etc. həmin otaq / küçə / şəhər və s.; This is the identical room we stayed last year Bu bizim keçən il qaldığ

  Tam oxu »
 • IDENTIFICATION

  identification1 n tanıma, tanınma; müəyyən etmə; əsli olduğunu müəyyənləşdirmə; The identification of the accident victims took some time Qəzanın qur

  Tam oxu »
 • IDENTIFY

  v 1. eyniləşdirmək, oxşar olduğunu müəyyən etmək; to~ wealth with happiness var-dövləti xoşbəxtliklə eyniləşdirmək; One should not identify wealth wit

  Tam oxu »
 • IDENTITY

  identity1 n 1. eyniyyət, eynilik, oxşarlıq, bənzərlik, oxşayış; 2. həqiqilik, doğruluq; proofs of ~ həqiqəti müəyyən edən dəlillər; 3

  Tam oxu »
 • IDEOLOGIC

  adj = ideological

  Tam oxu »
 • IDEOLOGICAL

  adj ideoloji, məfkurəvi; ~ differences ideoloji / məfkurəvi fərqlər; ~ arguments ideoloji dəlillər / sübutlar

  Tam oxu »
 • IDEOLOGICALLY

  adv ideologiya / məfkurə cəhətdən, məfkurəcə; ~ correct ideoloji cəhətdən / baxımdan doğru; Ideologically, they have many differences İdeoloji / Məfku

  Tam oxu »
 • IDEOLOGIST

  n 1. ideoloq; 2. həyatdan uzaq düşmüş nəzəriyyəçi; boş xəyalpərəst / xülyaçı

  Tam oxu »
 • IDEOLOGY

  n 1. ideologiya, məfkurə; bourgeois ~ burjua ideologiyası / məfkurəsi; Our ideologies differ greatly Bizim ideologiyalarımız çox fərqlənir

  Tam oxu »
 • IDIOCY

  n 1. idiotizm; 2. səfehlik, sarsaqlıq, ağılsızlıq, giclik; It’s sheer idiocy to go fishing in such bad weather Belə pis havada balıq tutmağa getmək ta

  Tam oxu »
 • IDIOM

  n dilç. 1. idiom (bir dilə xas olan və mənası tərkib hissələrini təşkil edən sözlərin ayrı-ayrılıqda götürülən mənası ilə düz gəlməyən sabit söz birlə

  Tam oxu »
 • IDIOMATIC

  adj idiomatik; ~ language idiomlarla zəngin dil, She speaks fluent and idiomatic English O, təbii ingilis dilində sərbəst danışır

  Tam oxu »
 • IDIOT

  n idiot; gic, axmaq, sarsaq; Idiot! You’ve dropped my book! Ay səfeh! Sən mənim kitabımı yerə salmısan!

  Tam oxu »
 • IDIOTIC

  adj gic, səfeh, axmaq; an ~ idea / question axmaq fikir / sual; Don’t be idiotic Axmaq olma! / olmayın!

  Tam oxu »