İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • R

  R, r n (pl R’s, r’s) ingilis əlifbasının 18-ci hərfi

  Tam oxu »
 • RABBIT

  rabbit1 n zool. 1. krolik, evdovşanı; 2. krolik xəzi; 3. d.d. məc. qorxaq, ağciyər (adam) rabbit2 v (-tt-) 1

  Tam oxu »
 • RABBIT-BREEDER

  n krolik saxlayan

  Tam oxu »
 • RABBIT-BURROW

  n krolik / dovşan yuvası

  Tam oxu »
 • RABBIT-HEARTED

  adj qorxaq, cəsarətsiz, dovşan kimi qorxaq

  Tam oxu »
 • RABBIT-HOLE

  n = rabbit-burrow

  Tam oxu »
 • RABBITER

  n 1. krolik / dovşan ovçusu; 2. krolik / dovşan ovlamaq üçün it

  Tam oxu »
 • RABBITY

  adj 1. krolik / dovşan çox / bol olan (yer haq.); 2. dovşanabənzər, dovşanaoxşar

  Tam oxu »
 • RABBLE

  n 1. yığın, dəstə; a ~ of children bir yığın / dəstə uşaq; 2. topa; a ~ of books of all ages bir topa köhnə və təzə kitab; 3

  Tam oxu »
 • RABID

  adj 1. quduz, qudurmuş, quduzlaşmış; a ~ dog quduz / quduzlaşmış it; 2. dəli, ağılsız, qudurğan, azğın, qızğın; ~ hate azğın / qızğın nifrət; ~ love q

  Tam oxu »
 • RABIDITY

  n 1. quduzluq; 2. qəzəb, acıq, qeyz, azğınlıq, qudurğanlıq

  Tam oxu »
 • RACE

  race1 n I 1. yarış (qaçmaq, at / maşın sürmək və s. üzrə); to win / to lose a ~ yarışı udmaq / uduzmaq; to run a ~ with smb

  Tam oxu »
 • RACE-CARD

  n cıdır proqramı

  Tam oxu »
 • RACE-COURSE

  n id. cıdır meydanı

  Tam oxu »
 • RACE-DAY

  n cıdır günü

  Tam oxu »
 • RACE-TRACK

  n 1. cıdır treki, cıdır üçün dairəvi yol; 2. yarış treki (qaçanlar və s. üçün)

  Tam oxu »
 • RACEGOER

  n cıdır həvəskarı

  Tam oxu »
 • RACEHORSE

  n cıdır atı

  Tam oxu »
 • RACER

  n 1. yürüşçü, yarışçı; 2. cıdır atı; 3. yarış qayığı; 4. itigedən / sürətli gəmi; 5. yarış avtomobili

  Tam oxu »
 • RACIAL

  adj irqi; milli; ~ minorities irqi / milli azlıqlar; ~ purity irqi saflıq / təmizlik; ~ discrimination irqi ayrı-seçkilik; the fight for ~ equality ir

  Tam oxu »
 • RACIALISM

  n irqçilik

  Tam oxu »
 • RACIALIST

  n irqçi, irqçilik tərəfdarı

  Tam oxu »
 • RACING

  adj yarış; a ~ car / bicycle yarış avtomobili / velosipedi

  Tam oxu »
 • RACK

  rack1 n I 1. paltarasan (ucu qarmaqh); 2. stellaj (bir şeyi dik halda saxlamaq üçün qurğu); She washed the dishes and put them in the rack to dry O, q

  Tam oxu »
 • RACKET

  racket1 n I id. raket (tennis topunu vurmaq üçün torlu kürəcik) n II 1. səs, səs-küy, qalmaqal; to make a ~ 1) səs-küy / hay-küy / qalmaqal qaldırmaq;

  Tam oxu »
 • RACKETEER

  n amer. 1. hədə ilə / zorla / fırıldaqla başqasından pul qoparan adam; 2. fırıldaqçı, dələduz

  Tam oxu »
 • RACKETEERING

  n amer. fırıldaqçılıq, dələduzluq, şantaj

  Tam oxu »
 • RACOON

  n 1. zool. yenot; 2. yenot xəzi

  Tam oxu »
 • RACY

  adj 1. kəskin, güclü (iy və s. haq.); 2. cins (heyvan haq.); 3. canlı, parlaq (üslub haq.)

  Tam oxu »
 • RADAR

  radar1 n 1. radiolokator; 2. radiolokasiya radar2 adj radiolokator, radiolokasiya; ~ station radiolokator / ıadiolokasiya stansiyası; ~ operator radio

  Tam oxu »
 • RADDLED

  adj amer. 1. sökülüb tökülən, köhnəlmiş, yırtılmış (çox işlənməkdən); 2. yorğun, üzgün; a ~ face yorğun / üzgün sifət

  Tam oxu »
 • RADIAL

  adj radial (radius istiqamətində olan); ~ spokes radial dəndələr (velosipedin təkərlərində)

  Tam oxu »
 • RADIANCE

  n 1. şəfəq, işıq, parıltı, nur, şölə; the sun’s ~ günəşin şəfəqi / şöləsi / işığı; 2. gözəllik, dəbdəbə, əzəmət; ~ of beauty gözəlliyin əzəməti / dəbd

  Tam oxu »
 • RADIANCY

  n = radiance

  Tam oxu »
 • RADIANT

  adj 1. parlaq, şəfəqli, işıqlı, nurlu, nursaçan, gözqamaşdırıcı, şəfəqsaçan; ~ morning parlaq səhər; ~ gems parlaq / şəfəqsaçan daş-qaş; ~ beauty gözq

  Tam oxu »
 • RADIATE

  v 1. şüalandırmaq, şüa vermək / buraxmaq; the heat that ~s from the sun günəş şüalarının verdiyi istilik; 2

  Tam oxu »
 • RADIATION

  radiation1 n 1. fiz. şüalanma, radiasiya; atomic ~ atom şüalanması / radiasiyası; 2. şüalandırma, işığa salma; 3

  Tam oxu »
 • RADIATOR

  n radiator; to install a central heating system with a ~ in each room her bir otağa radiator qoymaqla mərkəzi istilik sistemi çəkmək

  Tam oxu »
 • RADICAL

  radical1 n 1. bünövrə, başlanğıc mənbə; 2. dilç. kök (sözün); 3. riyaz. kök; 4. radikal fikirli adam radical2 adj 1

  Tam oxu »
 • RADICALISM

  n siya. 1. radikalizm; 2. radikallıq

  Tam oxu »
 • RADICALITY

  n radikallıq, qətilik

  Tam oxu »
 • RADICALLY

  adv 1. başlı-bütünlü; English is radically a Germanic language ingilis dili başlı-bütünlü german dillərinə aiddir; 2

  Tam oxu »
 • RADIO

  radio1 n (pl -os) 1. radio; to turn the ~ on / off radionu yandırmaq / söndürmək; to hear smth. on the ~ bir şeyi radiodan eşitmək; 2

  Tam oxu »
 • RADIOACTIVE

  adj fiz. radioaktiv; ~ area radioaktiv maddələrlə zəhərlənmiş zona / rayon

  Tam oxu »
 • RADIOACTIVITY

  n radioaktivlik

  Tam oxu »
 • RADIOLOGY

  n radiologiya

  Tam oxu »
 • RADISH

  n bot. qırmızı turp; a bunch of ~ es bir dəstə qırmızı turp

  Tam oxu »
 • RADIUM

  n kim. radium

  Tam oxu »
 • RADIUS

  n (pl -dii) 1. riyaz. radius; 2. sahə, rayon; əhatə dairəsi, hüdud

  Tam oxu »
 • RADON

  n kim. radon

  Tam oxu »