FRENOLÓGİYA

[ yun. phren – ağıl və logos – elm] Adamın psixi və əxlaqi keyfiyyətləri ilə onun kəlləsinin quruluşu arasında əlaqə olduğunu iddia edən qeyri-elmi nəzəriyyə. Frenologiyanın elmi dəlillərə əsaslanmadığı sübuta yetirilmişdir.
FRENÇLİ
FRENÓLOQ

Digər lüğətlərdə