GÜN

El sözünün sinonimidir, “xalq” deməkdir. El-gün (el-güz, el-cir, el-car kimi də olub) sinonimlər birləşməsi “aləm” mənasını verir. Zənn edirəm ki, elcar (dünya) sözü də onun (el-gün) dəyişmiş formasıdır. Gün sözü “vaxt” mənasında da işlə­dilir (bir gün gələr...). Qaqauz dilində выкидыш sözünün mənası qünsüz (vax­tından tez doğma) kimi açıqlanır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

GÜLZAR
GÜNBƏGÜN

Значение слова в других словарях