İLLƏLLAH

“Nədir bu çəkdiyim”, “yandım əlindən” mənasında işlədilir. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

İLQIÇI
İLTİCA ƏRƏB