Azərbaycan dastanlarının leksikası

 • İXLAS ƏRƏB

  Səmimi, sadiq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Xalis sözü ilə flektivlik baxımından qohumdur.  İxlas dost dünyada dostuna küsməz, Nə qədər incisə meylin

  Tam oxu »
 • İXTİLAT ƏRƏB

  Oturub-durma, görüşüb əlaqə saxlama, qaynayıb-qarışma; söhbət. Bir gün meşə heyvanları – şir, pələng, ayı, tülkü, dovşan, bütün quşlar Məcnunun ətrafı

  Tam oxu »
 • İXTİLAT ƏRƏB

  Oturub-durma, görüşüb əlaqə saxlama, qaynayıb-qarışma; söhbət. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Gəl qulaq as bu söhbətə! Bircə guş ver ixtilata! Sərim qu

  Tam oxu »
 • İXTİYAR ƏRƏB

  Qoca, yaşlı, pirani. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Vallahi, yaşımın bu ixtiyar vaxtında mən gecənin oğlan çağında keşikçiləri yuxuya verib, xotkar qız

  Tam oxu »
 • İXTİYARSIZ

  Qeyri-ixtiyari. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Elə bil ki, Kürdoğlunu ildırım vurdu. İxtiyarsız atı saxladı

  Tam oxu »
 • İQBAL ƏRƏB

  Bəxt, tale. Qəhrəman, iqbalın tərsə dolanmaz, İnsan var ki, ondan qəlbin bulanmaz, İnsan var, evində ələk bulunmaz, Dindirəndə beşdən-beşə danışar

  Tam oxu »
 • İQRAR ƏRƏB

  1. Təsdiq, etiraf, qəbul. 2. Qərar, qənaət, hökm. Ol cümə günündə, sübh namazında, Peyğəmbər o günü taci-sər oldu

  Tam oxu »
 • İQRAR ƏRƏB

  1. Təsdiq, etiraf, qəbul. 2. Qərar, qənaət, hökm. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Bir ah çəkdim ərşi-zəminə düşdü, Ələm oxu bir-birinə ötüşdü, Namə gəli

  Tam oxu »
 • İLDƏN

  Eldən öndə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • İLDİRMƏK

  Sancmaq, dəlib keçirmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • İLEYDƏ

  İrəlidə. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Gəlin deyirəm nazlanır, Qız deyirəm xoruzlanır, Dalında qarpız gizlənir, İleydə buzxanası var

  Tam oxu »
 • İLƏM

  Bax: ilən. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • İLƏTMƏK

  Yetirmək, çatdırmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • İLƏYÜ

  Ön, qarşı. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • İLĞIMAQ

  Atla çapa-çapa hücum etmə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • İLXI

  At sürüsü. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)  Kəndləri, bağları, sürüləri, ilxıları, naxırları, o necə deyərlər, bircə donuzu əskik idi

  Tam oxu »
 • İLXIÇI

  İlxı çobanı, ilxıya baxan. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) O zamanlar Mirzə Sərraf Türküstan şahı Sultan Muradın baş ilxıçısıydı

  Tam oxu »
 • İLİG

  İlik. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Bəylərmizə dəmirdonlu deyərlər. Daim içimizdə ərlik işlənir. Qoç igidlər törər iligimizdən, Ğənim qabağında biri

  Tam oxu »
 • İLQAR

  ər. iqrar Söz vermə, əhd. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Əyləşmişdim orda, söhbətin keçdi, Qalxdı könül quşu, dolu mey içdi; Telli xanım, sədan gəldi,

  Tam oxu »
 • İLQIÇI

  Bax: ilxıçı. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • İLLƏLLAH

  “Nədir bu çəkdiyim”, “yandım əlindən” mənasında işlədilir. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • İLTİCA ƏRƏB

  Sığınma, pənah. Sidqi dürüst olan yetişər haca, Kimsə də kimsəyə etməz iltica.                                           (“Qurbani”)

  Tam oxu »
 • İMİRZƏ

  Bəy oğlu, bəy uşağı, bəyzadə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • İMRAN DİLİ

  Gözəl nitq, gözəl danışıq. Tutilər avaz alır, O şirin imran dilindən. Ənkəbut tək şan asılıb Sənin o incə dilindən

  Tam oxu »
 • İMRAN DİLLİ

  Aşıq şeirində dilli-dilavər, gözəl nitqi, danışığı olan adam haqqında deyilir. Gəl sənə söyləyim igid nişanın, İgidlərdə namus, qeyrət, ar gərək

  Tam oxu »
 • İMRƏNCİ

  Arzu olunan şəxs və ya əşya, qibtə edilən kimsə və ya əşya. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • İNAQ

  Ən yaxın adam. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • İNAYƏT ƏRƏB

  Kömək, qayğı; yaxşılıq, mərhəmət, şəfqət; hüsn-rəğbət. Mənə inayət eləsin, Dərdə dərmandı bu gələn.                       (“Tahir və Zöhrə”)

  Tam oxu »
 • İNCAVARA

  Bax: incəvara. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • İNCƏVARA

  Yaxşı ki, xoşbəxtlikdən. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) İncəvara onun əl-ayağını ipnən sarımışdılar. (“Mərcan xanımın Çənlibelə gəlməyi”) (İ

  Tam oxu »
 • İNDİDƏN BELƏ

  Bax: innən belə. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • İNGİLDƏMƏK

  İnildəmək. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Sənə dedim Aşıq Cünun, Ürəyimdə dərd ingildər... Bir bəy oğlunun əlindən Şeş atanda nərd ingildər

  Tam oxu »
 • İNNABİ ƏRƏB

  İnnab rəngində, tünd-qırmızı. Qızıl gül açılıb xəndan içində, İnnabı dodaqlar dəhan içində, Abbasam, durmuşam meydan içində, Hər kimin mənimlə var işi

  Tam oxu »
 • İNNƏN BELƏ

  Bundan sonra, bu andan etibarən. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Nahaq yerə gəl eyləmə yamanlıq, İnan, Bolu, mən Koroğlu deyiləm

  Tam oxu »
 • İNRAMAQ

  İnləmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • İNRƏMƏK

  İnramaq, böyürmək, içini çəkmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • İNS-CİNS

  ər. üns(insan) və cins sözlərindən Bəşər, insan, canlı. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Nigar xanım Koroğlunun qorxduğunu görüb dedi: – Ey Cəlali Koroğl

  Tam oxu »
 • İRAQ

  Uzaq, uzaqda. İraqdı yollarım, rahimdi uzaq, Canansız cahan mənim üçün duzaq. Bənna işi deyil, bəs necə pozaq? Peymanıma xilaf olan deyiləm

  Tam oxu »
 • İRAQ

  Uzaq, uzaqda. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Bəlkə, gəlmisən sorağa, Daşın atılar irağa, Hürü aparsın otağa, Adı bəlli xan Eyvazım!                 (“K

  Tam oxu »
 • İRGÜRMƏK

  Yetirmək, çatdırmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • İRİŞMƏK

  Boş-boş gülmək, dişlərini ağartmaq, hırıldamaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Şirin xanım baxdı ki, aşığın sözlərindən deyəsən qızlar şübhələnən kimi 

  Tam oxu »
 • İRMƏK

  Çatmaq, yetişmək, irişmək. Kərəm deyər, axırına irilməz, Ərəb at yorulur, könül yorulmaz, Könül bir saraydı, sınar, hörülməz, Əzəli, sonrası köç olur

  Tam oxu »
 • İRMƏK

  Çatmaq, yetişmək. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğlu der: gəldi döyüş sorağı, Dalda irür müxənnətin durağı

  Tam oxu »
 • İS

  Yiyə, sahib. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • İSLAHAT ƏRƏB

  1. Xoş, yaxşı. 2. Salamat yer. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Rəhmətliyin oğlu, sən bizdə bir islahat qoydun ki

  Tam oxu »
 • İSMARİŞ

  Tapşırıq; sifariş. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Yazarsan namarda hay, ismarişi, Görmüşük baharı, seyr etdün qışı

  Tam oxu »
 • İSMİ-ƏZƏM

  Haqqın bütün adlarını özündə toplayan ad, Allah. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • İSMİ-ƏZƏM

  ər. isim – ad, əzəm – ən böyük, ulu Duaların ən böyüyü, yalnız Peyğəmbərlərin bildiyi dua kimi də qeyd olunur

  Tam oxu »
 • İSNAMAQ

  Həşərat. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • İSSÜZ

  Boş, sahibsiz. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »