Azərbaycan dastanlarının leksikası

 • İMİRZƏ

  Bəy oğlu, bəy uşağı, bəyzadə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • İMRAN DİLİ

  Gözəl nitq, gözəl danışıq. Tutilər avaz alır, O şirin imran dilindən. Ənkəbut tək şan asılıb Sənin o incə dilindən

  Tam oxu »
 • İMRAN DİLLİ

  Aşıq şeirində dilli-dilavər, gözəl nitqi, danışığı olan adam haqqında deyilir. Gəl sənə söyləyim igid nişanın, İgidlərdə namus, qeyrət, ar gərək

  Tam oxu »
 • İMRƏNCİ

  Arzu olunan şəxs və ya əşya, qibtə edilən kimsə və ya əşya. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • İNAQ

  Ən yaxın adam. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • İNAYƏT ƏRƏB

  Kömək, qayğı; yaxşılıq, mərhəmət, şəfqət; hüsn-rəğbət. Mənə inayət eləsin, Dərdə dərmandı bu gələn.                       (“Tahir və Zöhrə”)

  Tam oxu »
 • İNCAVARA

  Bax: incəvara. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • İNCƏVARA

  Yaxşı ki, xoşbəxtlikdən. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) İncəvara onun əl-ayağını ipnən sarımışdılar. (“Mərcan xanımın Çənlibelə gəlməyi”) (İ

  Tam oxu »
 • İNDİDƏN BELƏ

  Bax: innən belə. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • İNGİLDƏMƏK

  İnildəmək. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Sənə dedim Aşıq Cünun, Ürəyimdə dərd ingildər... Bir bəy oğlunun əlindən Şeş atanda nərd ingildər

  Tam oxu »
 • İNNABİ ƏRƏB

  İnnab rəngində, tünd-qırmızı. Qızıl gül açılıb xəndan içində, İnnabı dodaqlar dəhan içində, Abbasam, durmuşam meydan içində, Hər kimin mənimlə var işi

  Tam oxu »
 • İNNƏN BELƏ

  Bundan sonra, bu andan etibarən. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Nahaq yerə gəl eyləmə yamanlıq, İnan, Bolu, mən Koroğlu deyiləm

  Tam oxu »
 • İNRAMAQ

  İnləmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • İNRƏMƏK

  İnramaq, böyürmək, içini çəkmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • İNS-CİNS

  ər. üns(insan) və cins sözlərindən Bəşər, insan, canlı. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Nigar xanım Koroğlunun qorxduğunu görüb dedi: – Ey Cəlali Koroğl

  Tam oxu »
 • İRAQ

  Uzaq, uzaqda. İraqdı yollarım, rahimdi uzaq, Canansız cahan mənim üçün duzaq. Bənna işi deyil, bəs necə pozaq? Peymanıma xilaf olan deyiləm

  Tam oxu »
 • İRAQ

  Uzaq, uzaqda. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Bəlkə, gəlmisən sorağa, Daşın atılar irağa, Hürü aparsın otağa, Adı bəlli xan Eyvazım!                 (“K

  Tam oxu »
 • İRGÜRMƏK

  Yetirmək, çatdırmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • İRİŞMƏK

  Boş-boş gülmək, dişlərini ağartmaq, hırıldamaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Şirin xanım baxdı ki, aşığın sözlərindən deyəsən qızlar şübhələnən kimi 

  Tam oxu »
 • İRMƏK

  Çatmaq, yetişmək, irişmək. Kərəm deyər, axırına irilməz, Ərəb at yorulur, könül yorulmaz, Könül bir saraydı, sınar, hörülməz, Əzəli, sonrası köç olur

  Tam oxu »
 • İRMƏK

  Çatmaq, yetişmək. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğlu der: gəldi döyüş sorağı, Dalda irür müxənnətin durağı

  Tam oxu »
 • İS

  Yiyə, sahib. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • İSLAHAT ƏRƏB

  1. Xoş, yaxşı. 2. Salamat yer. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Rəhmətliyin oğlu, sən bizdə bir islahat qoydun ki

  Tam oxu »
 • İSMARİŞ

  Tapşırıq; sifariş. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Yazarsan namarda hay, ismarişi, Görmüşük baharı, seyr etdün qışı

  Tam oxu »
 • İSMİ-ƏZƏM

  Haqqın bütün adlarını özündə toplayan ad, Allah. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • İSMİ-ƏZƏM

  ər. isim – ad, əzəm – ən böyük, ulu Duaların ən böyüyü, yalnız Peyğəmbərlərin bildiyi dua kimi də qeyd olunur

  Tam oxu »
 • İSNAMAQ

  Həşərat. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • İSSÜZ

  Boş, sahibsiz. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • İSTİHSAN ƏRƏB

  Bəyənmə, xoşa gəlmə, yaxşı, yaxud gözəl olduğunu söyləmə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • İSTİQBAL ƏRƏB

  1. Gələcək. 2. Gələn adamın qarşısına çıxma; qarşılama. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dastanda 2-ci mənada işlənir

  Tam oxu »
 • İŞDƏ ƏDAT

  Daha, artıq, budur. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • İŞDƏK

  Gizli iş, əməl, kələk. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Hasan paşa başa düşməsin ki, biz onun işdəklərini bilmişik

  Tam oxu »
 • İŞIM-İŞIM

  İşıl-işıl, par-par. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Özü də işım-işım işıldayır, par-par yanırdı. (“Alı kişi”)

  Tam oxu »
 • İŞIR-İŞIR

  Bax: işım-işım. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • İŞRƏT ƏRƏB

  Bax: eyş-işrət. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Məclis qurduram həmişə, İşrətim, damağım ola!.. Əmliklər çəkdirəm şişə, Bir ağır yığnağım ola!

  Tam oxu »
 • İŞTƏ

  Budur, bax. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Mənəm deyən, ey qoç igid, Geymişəm dəmir donnan mən. İştə, meydan əlləşəlim, Dönməzəm beşdən, onnan mən

  Tam oxu »
 • İŞVƏ FARS

  Naz, qəmzə, şivə; qəmzəli baxış. Ə.Fəhmi naz sözünün sinonimlərini belə izah edir: “1) Əgər naz gözəlin hərəkətlərindədirsə, ona işvəli gözəl deyirlər

  Tam oxu »
 • İŞVƏ FARS

  Naz, qəmzə, şivə; qəmzəli baxış. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Əli Fəhmi naz sözünün sinonimlərini izah edərkən qeyd edir ki, əgər naz gözəlin hərəkət

  Tam oxu »
 • İYƏ

  Yiyə, sahib. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • İYƏGÜ

  Qabırğa. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • İZZƏTLÜ

  Bax: izzətli. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • KAFTAN

  Bax: qaftan.

  Tam oxu »
 • KAĞIT FARS

  Kağız. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

  Tam oxu »
 • KAKİL

  Bax: kəkil. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

  Tam oxu »
 • KAKİL

  fars. kakul 1. Bəzi quşların başında topa şəklində tük; at və bəzi heyvanlarda qulaqları arasından sallanan tük topası

  Tam oxu »
 • KAKİL

  fars. kakul Bax: kəkil. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Eyvazın üzünü güldür, Siyah kakili sünbüldür. Öldürürsən Koroğlunu öldür!                  (Gürc

  Tam oxu »
 • KAL

  Bax: kəl. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Kal qoşub kotan əkməyən, Nanın süfrəyə tökməyən, Arının qəhrin çəkməyən Balın qədrini nə bilir?              

  Tam oxu »
 • KALÇA

  Camış balası. Dialektlərimizdə camışın bir yaşa qədər olan erkək balası belə adlanır. Qarı özün saxlaya bilmədi, başladı Abdullaya yetim kalça kimi ba

  Tam oxu »
 • KALLAHI

  Bax: kəllahı. Hər yana gedirsən çağır Allahı, Qatardan üzlüb olma kallahı, Müjdə versin Səlminaza Əmrahı, Bir itkincə qulun bulundu, durna!          

  Tam oxu »
 • KAMAN

  fars. kəman Oxatan yay. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Qaşların kamandır, kirpiyin almaz, Hər yandan oxlasan, yaram sağalmaz

  Tam oxu »