İSƏVİLİK

isəvilik bax xristianlıq

İSƏVİ
İSFƏNDAN

Digər lüğətlərdə